Tag Archives: انقلاب57

دولت بختیار در انقلاب بهمن ۱۳۵۷، دکتر حمید اکبری

دولت بختیار در انقلاب بهمن ۱۳۵۷ اخترنیوز، گفتگوی زیر که به تحریریه اختر نیوز رسیده است گفتگویی ست با دکتر حمید اکبری در باره ی کتاب جدید «تجربه دولت بختیار در انقلاب بهمن 1357» که به همت دکتر حمید اکبری و آذر خونانی اکبری تالیف و ویراستاری و توسط انتشارات …

Read More »

بهمن، ماه دو انقلاب در ایران: انقلاب سپید و انقلاب سیاه، مزدک بامدادان

انقلاب سپید مزدک بامدادان  بهمن، ماهِ دو انقلاب در تاریخ ایران است. انقلاب سپید در سال 1341 گسست ایران از فئودالیسم و پای‌نهادن آن در جهان نوین بود. محمدرضا شاه اگر “تنها” شاه جهان نباشد که کمر به برانداختن فئودالیسم (پشتوانه اجتماعی نهاد پادشاهی) بسته است، بیگمان یک از انگشت‌شمار …

Read More »

عکس روز؛ پسر و نوه ی خمینی از کجا به کجا؟

اختر نیوز، عکس نوشته؛ پسر و نوه ی خمینی سیداحمد خمینی (پسر خمینی)، سیدحسین خمینی (نوه ی پسر بزرگ خمینی) و سیدمحمود دعایی (از نزدیکان خمینی) در حال صرف صبحانه در شهر نجف دهه پنجاه خورشیدی! اینجا شاید چهار پنج سال قبل از انقلاب است. میز صبحانه آن زمانشان و …

Read More »