Tag Archives: بابک_رحمتی، بیانیه_مشترک_شش_شخصیت_سیاسی

شوراى همكارى و سايبريهای مخرب- عباس ( بابك) رحمتى

عباس ( بابك) رحمتى امروز، رژيم فاشيستى مذهبى با بودجه هاى هنگفت نه تنها در شبكه هاى جهانى كه در جاى جاى ايران و در سراسر جهان هر طوركه بتواند خرابكارى ميكند و اگر از دستش برآيد مبارزان و مخالفان را در داخل و خارج كشور شناسايى ميكند، تا ضربه …

Read More »