Tag Archives: جمشید_گشتاسبی، روز_جهانی_مهاجران، پناهندگان

در آرزوی روزنه ای رو به رنجی مشترک و به مناسبت روز جهانی مهاجران

جمشید گشتاسبی– عکس زیر اولین پائیز ما در آمریکاست و اینها همسایگان همچون ما مهاجرند در روزهائی که اتوبوس ما را به این سو و آن سو می برد. هنوز صاحب اتومبیل شخصی نشده بودیم و هنوز گواهینامه ی رانندگی نگرفته بودیم. بیشتر اوقات مان در این دفتر و آن …

Read More »