پیشنهادات یک مبارز پیشکسوت برای شکل گیری احزاب مدرن، دکتر حسن ماسالی

پیشنهادات

دکتر حسن ماسالی

برنامه های مطالعاتی وآموزش کادر های سیاسی- مبارزاتی، بمنظور شکل گیری احزاب مدرن ودمکراتیک اجتماعی، تشکیل حکومت سکولار-دمکرات برای نوسازی آینده ایران  

کوشندگان سیاسی و مبارزاتی دراحزاب دمکراتیک و مدرن اجتماعی باید :

– از شرایط تاریخی، مناسبات اقتصادی ‘ ساختار اجتماعی وفرهنگی جامعه ایران بطورعلمی آگاهی داشته باشند؛

– فنون سازماندهی و مبارزه اجتماعی را نه تنها در شرایط دمکرتیک ( باز و علنی )، بلکه درشرایط ترور و اختناق  نیز بیاموزند؛

– در یارگیریها ی حزبی و در انتخاب نیروهای ائتلافی، اصول مرامنامه واسا سنا مه وهمچنین  چشم انداز سیاسی درازمد ت را مد نظر داشته باشند؛

– با دگر اندیشان سیا سی، ضمن تکیه به اصول سکولاریسم و دمکراسی خواهی، رفتار دمکرتک داشته باشند؛

– باکمک کارشناسان امور مختلف ، برای شکل گیری وسیع ترین مناسبات دمکراسی خواهی وبرابری طلبی ( رفع تبعیض ) ، در جامعه بکوشند؛

– با توسل به تکنولوژی مدرن و با تاسیس مدارس حرفه ای و تربیت کارشناسان مختلف، در راه نوسازی جامعه گامهای سنجیده بردارند؛

– برای مبارزه با خرافات و وا پسگرائی فرهنگی, ضروری است که نظام آموزش وپروش جامعه را بطور بنیا د ین تغییر دهند وطی روندی، فرهنگ ترقیخواهانه نوینی در جامعه مستقر کنند؛

– برای خلاقیت بخشیدن و مردمی کردن دستگاه سیاسی- اداری- نظامی،ضروری است که ضمن تربیت کادر، راهکارهای عدم تمرکز سیاسی – اداری، با توجه به شرایط مشخص ایران، اتخاذ شوند ؛

– کوشندگان احزاب دمکراتیک ومدرن اجتماعی میتوانند درشکل گیری نهادهای دمکراسی خواهی ، برابری حقوق زن ومرد ، دفاع ازحقوق بشر، خودیاری مردمی، سازماندهی اصناف وسندیکاها، به مردم یاری برسانند، اما باید استقلال عمل و استقلال تشکیلاتی چنین نهادهائی را محترم بشمارند؛

– کوشندگان احزاب دمکراتیک و مدرن اجتماعی باید کوشش همه جانبه بعمل آورند تا ازفقروبی خانمانی در جامعه جلوگیری بعمل آورند وبهداشت،درمان وبیمه های اجتماعی ، برای مردم فراهم شوند؛

– نوسازی ایران باید با توجه به حراست ازمحیط زیست و شکوفا سازی آن،همچنین خانه سازی و شهر سازی با معیارهای علمی درمناطق زلزله خیز، وحراست ازآثارودست آورهای فرهنگی،هنری وتاریخی  تحقق یابد.

 

پیشنهادات برای

برنامه مطالعاتی و آموزش کادر سیاسی- مبارزاتی

 

فهرست مطالب

1-اقتصاد

فورماسیونهای اقتصادی ماقبل سرمایه داری،       آثار   کارل مارکس

قدرت پول در جامعه بورژوائی ،          آثار    کارل مارکس ،انتشارات عصرعمل ،شماره شش

دستمزد چیست،                                آثار    کارل مارکس،عصرعمل شماره هفت

نقدی بر سرمایه داری،                      آثار   پل سوئیزی ،ترجمه دکتر فرهاد نعمانی،منوچهر سناجیان

مراحل رشد اقتصادی (ما نیفست غیر کمونیستی)،  آثار و.و  روستو

علم اقتصاد،                                    آثار   ارنست ماندل،ترجمه هوشنگ وزیری

نقش دولت در کشورهای پیرامون،       آثار   ترجمه، از انتشارات آگاه

مسائل ارضی و دهقانی،                     آثار  مجموعه کتاب آگاه،انتشارات آگاه،1361

نظامهای آبیاری سنتی در ایران،          آثار   جواد صفی نژاد،1359

مقدمه یی برجامعه شناسی روستائی ایران،   آثار  علی اکبر نیک خلق

بررسی مختصر اصلاحات ارضی وسیاستهای توسعه روستائی در1357-1340

آثار     مصطفی ازکیا 1353

بحث پیرامون شیوه تولید آسیائی  وتاریخ ایران، آثار   دکتر محمد علی خنجی

تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران، آثار  م.ا.داندامایف، ترجمه میر کمال نبی پور،نشر گستره

رشد اقتصادی وکشورهای توسعه نیافته،  آثار  موریس داب، انتشارات جبهه ملی ایران،خارج از کشور

 

2- فلسفه ،جهان بینی ، تئوری

نقش شخصیت در تاریخ ،                  آثار   پلخانف

روحانیت ،سوسیالیسم و برنامه ما،      آثار  روزا لوکزامبورگ

ما نیفست حزب کمونیست،                  آثار مارکس – انگلس

تاریخ فلسفه غرب،                        آثار برتراند راسل، ترجمه نجف دریا بند ری

چنین گفت زرتشت،                آثار فریریش نیچه، ترجمه داریوش آشوری

جامعه شناسی انتقادی،   (آدرنو،هابرماس،بنیامین،هورکهایمر،مارکوزه،نویمان)

ترجمه حسن چاوشیان،نشر اختران

د یباچه ای بر نظریه انحطاط در ایران، آثار سید جواد طباطبائی،نشر نگاه معاصر

زوال اندیشه سیاسی در ایران،   آثار  سید جواد طباطبائی،انتشارات کویر

جامعه شناسی نخبه کشی،    آثار  علی  رضا قلی

تاریخ و آگاهی طبقاتی،         آثار  جورج لوکاچ ،ترجمه محمد جعفر پوینده،چاپ اطاق چاپ

نوسازی ساختار حکومت در جهان سوم   آثار  علی اکبر نوشین، انتشارات پژمان و چاپخش

سیر حکمت در اروپا،         آثار  محمد علی فروغی،سازمان کتابهای جیبی

فلسف ایرانی ، فلسفه تطبیقی،   آثار هانری کوربن، ترجمه سید جواد طباطبائی

تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم،   آثار   دکتر حسین بشیری

نظریه مونیستی تاریخ،       آثار     پلخا نف

انسان کامل ،                    آثار    لیئوشائوچی

برخی بررسیها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران،

جمع آوری شده   توسط احسان طبری

منشأ خانوده، مالکیت خصوصی و دولت،   آثار  فردریک انگلس

ملیت،قومیت و خود مختاری در ایران معاصر،  آثار تورج اتابکی، از انتشارات فصلنامه گفتگو

برنامه حزب سوسیال دمکرات سوئد، ترجمه به فارسی( 1993)
کوشش برای همبستگی ملی ایرانیان و گسترش دمکراسی درایران ومبارزه با نظریات ارتجاعی و دروغین: ” ستم ملت فارس علیه ملل دیگر”    تنظیم و تدوین : حسن ماسا لی

– ایدئولوژی، خرافات و  فرهنگ  اجتماعی

مقایسه ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم،   آثار   دکتر بوکای، ترجمه مهندس ذبیح الله دبیر

نا آگاهی و پوسیدگی،سیری در نوشته های سید روح الله خمینی   آثاردکتر مرزبان توانگر

بررسی عقلانی حق، قانون و عدالت در اسلام،   آثار    م. کوهیار

روحانیت از پراکندگی تا قدرت،   آثار  هما ناطق

تاریخ اندیشه اجتماعی،   آثار  بارنز و بکر،ترجمه واقتباس جواد یوسفیان وعلی اصغرمجیدی

بیست و سه سال،  علی دشتی

فرهنگ ایرانزمین،          آثار     ایرج افشار،13 جلد، انتشارت علمی

درباره سیاست و فرهنگ،  آثار  علی بنوعزیزی درگفتگو با شاهرخ مسکوب ،انتشارات خاوران

لمپنیسم،                              آثار    علی اکبر اکبری

لمپن بورژوازی در آمریکای لاتین،   آثار   آندره گوندر فرانک

جامعه شناسی فقر،            آثار   جمشید بهنام

انسان تک سا حتی،           آثار   هربرت مارکوزه،ترجمه دکترمحسن مؤیدی

زنگی های گود قدرت،            آثار   دکتر مسعود نقرکار،   انتشارات فروغ

برادران اسلامی یا اخوان المسلمین(تاریخچه جمعیت اخوان المسلمین)،  آثار  امیر نجات

انقلاب پرولتاریائی و فرهنگ،   آثار   بوخارین

ایدئولوژی آلمانی              آثار مارکس

نکاتی درباره شکل گیری فرهنگ ، بینش و منش اجتماعی و ” موروثی ” شدن آن.

تدوین و تنظیم: حسن ماسا لی

دریچه ها ،  طرح دیدگاههای فلسفی و تئوریک ، از طریق انتشارات اینتر نتی  بنام ” دریچه”

4- روانکاوی و روانشناسی اجتماعی

منتخب آثار پاولف ،    آثار    پاولف

گریزاز آزادی،           آثار    اریک فروم

روانکاوی و دین،     آثار    اریک فروم

انسان و سمبولهایش،   آثار دکتر کارل گوستاو یونگ

روانشنا سی توده ای فاشیسم،   آثار     ویلهلم رایش

نیهیلیسم،  تنظیم و تدوین عبدالحسین آذرنگ،  از انتشارات نگاه نو، شماره 9

5- تاریخ ، تجارب تاریخی و تجارب  مبارزاتی

سرگذشت من          آثار       مهاتما گاندی

اندیشه های نهرو     آثار      نهرو، ترجمه تفضلی

یپرم خان،               آثار      اسماعیل رائین

حیدر خان عمواوقلی،   آثار       ”       ”

حقوق بگیران انگلیس،   آثار    ”        ”

سردار جنگل،              آثار     ابراهیم فخر آرائی

پنجاه و سه نفر،            آثار   بزرگ علوی

تاریخ انقلاب مشروطیت،   آثار  دکتر مهدی ملک زاده

تاریخ مشروطه ایران ،     آثار   احمد کسروی

تاریخ احزاب سیاسی ایران،   آثار  ملک الشعرأ بهار

خاطرات و تأ لمات مصدق،   آثار       دکتر محمد مصدق

فراز و فرود نهضت ملی ایران،  آثار    رضا قاسمیان

در دادگاه تاریخ،     آثار   روی مدودف، ترجمه منوچهر هزارخانی

یادداشتهای علم ،    آثار   علینقی عالیخانی

غروروسقوط ،    آثار  سر آنتونی پارسونز، سفیرسابق انگلیس در ایران،ترجمه دکتر منوچهر راستین

فصل هفتم کتاب “سیا”( درباره کودتا ی 28مرداد در ایران)   آثار    آندرو تالی

سیر تحول جنبش چپ در ایران و عوامل بحران مداوم آن،   تز دکترای حسن ماسالی

نگاهی نو به بزرگتری فاجعه تاریخ ایران( چرا ایرانیان از تازیان شکست خوردند؟)’

از دکتر خسرو خزاعی(پردیس)

6- فنون سازماندهی و مبارزه اجتما عی در شرایط ترور و اختناق

پنج نامه سرگشاده به سازمان چریکهای فدائی خلق،  آثار   مصطفی شعا ئیان

نامه احمد لنکرانی به مریم فیروز،           آثار   احمد لنکرانی

هوشیاری انقلابی وظیفه یک مبارز اسیر، چه کنیم که در زندان نیز مبارزه ادامه یابد،

از انتشارات بنیا نگذاران مجاهدین خلق ایران

پاره ای از اسرار سازمان “امنیت”( ساواک) ،  از انتشارات جبهه ملی خارج ازکشور،1350

آموزش ها و تجارب جنگ چریکی در شهر.   آثار    چریکهای فدائی خلق ایران

علل ضربات سال 1365 سازمان فدائیان خلق ایران( اکثریت)’ آرشیو مقالات کیانوش توکلی

تجارب انقلابی ایران،      مجله عصر عمل، شماره های 6 و 7 ، از انتشارات سازمان وحدت کمونیستی

انسان مسئول در جامعه و فن مبارزه اجتماعی،  تنظیم  و تدوین” هامون”

( جزوه درون سازمانی جبهه ملی ایرا در خاورمیانه)

نکاتی درباه فنون سازماندهی و مبارزه اجتماعی درشرایط ترور واختناق،   تنظیم و تدوین: حس ماسالی

7- هنر، ادبیات و تبلیغات در جامعه

سرگذشت موسیقی ایران،    آثار      روح الله خالقی

تاریخ اجتماعی هنر،        آثار          دکتر آرنولد هاوزر،مترجم:  امین مؤید

سبک شناسی،              آثار           محمد تقی بهار” ملک الشعرا”

تاریخ جنبش روشنفکری ایران،      آثار    دکتر مسعود نقره کار

سروش ایزدی و سیری در موسیقی ایران،   آثار سوسن مطلوبی

کمال هنر،احوال و آثار محمد غفاری کمال الملک،  آثار احمد سهیلی خوانساری

زنان شاعر ایران،            آثار        مهری شاه حسینی( شادمانی)

 

Facebook Comments Box