دروغ تاريخى و اشك تمساح! عباس (بابك) رحمتى

عباس (بابك) رحمتى

از زمانى كه يادمان ميايد كربلا را بهانه كردند تا اشك مردمِ را در بياورند و جيب آنها را خالى كنند. جنگ امام حسين با يزيد راه براه انداختند تا دكان دين فروشى را پررونق تَر سازند! هرچه فكر ميكنم جز تزوير و ريا در اين صحراى كربلا نمى يابم . على اصغر فرزند شش ماهه حسين معروف به باب الحوائج) [١] را علم كردند و روضه اى هم براى او ترتيب دادند. در واقع از احساسات دينداران، كمال (سوء) استفاده را بردند. در حاليكه ، منبع و منابع معتبرى به نحوه و كشته شدن اين كودكِ ٦ ماهه در عاشوراى کربلا ( ده محرم ) وجودندارد. مردمان ايران بدون دليل روشنى به واقعه كربلا ، باور آوردند و بعداز آن در قرن بيستم، فاجعه آميز تر از فريب عاشورا، دوباره به خمينى كه با نام مستعار خود ( اسلام) جلو آمده بود اعتماد كردند و پس از حاكميت او در ايران ، عده اى او را در ماه ديدند!
بنيانگذار جمهورى اسلامى پس از بر سر كار آمدن ، و كسب قدرت مطلقه، دين را وارد سياست كرد و اين بار فاجعه در فاجعه بوجودآمد. خدعه (دروغ)، تزوير و نيرنگ را استراتژى خود قرار داد و با يدك كشيدن اسلام، كشور را صدها سال به عقب برد و در ورطه نابودي قرارداد. آنها همه چيز را حتی ، صنعت و فن پزشكى را اسلامى كرده و با ايدئولوژي اسكولاستيكی، عجين كردند، تا رنگ دولتى بخود بگيرد. بدين صورت باز مي خواهند مردمان بيشترى را فريب دهند. تا اينجاى كار، شوربختانه با فريب بزرگى بنام دين ، تا اندازه زيادى هم موفق شده اند! سناريوى عاشوراى كربلا را با ٧٢ تن از ياران حسين ساختند تا هميشه، در هر زمان كه نياز بود به صحراى كربلا بزنند و خود اشك تمساح بريزند و با اين حقه، اشك مردم را در آورند. خدعه را جاى خرد گماردند تا بيشتر بفريبند. با اين روش ، آب و نان چرب ترى از گذشته نصيبشان شد. براى همين بود كه خمينى گفته بود: محرم را زنده نگه داريد، هرچه داريم از مجالس سيدالشهدا است![٢]

خمينى ، در جاى ديگر گفته بود: “نهضت امام حسین آمده تا اینجا و این نهضت را درست کرده است. (نهضت ما) شعاعی است ازآن نهضت. ( خمینی، ۱۳۷۲، ج ۱۰ ، ۳۱۴ ) در جاى ديگر آمده است؛ “عاشورا را زنده نگه دارید که با زنده نگه داشتن عاشورا کشورشما آسیبی نخواهد دید! وقتى رهبرى چنين پيامى را مي دهد و روضه را آبروى اسلام مي داند، و وقتى دينى با همين روضه ها زنده مي ماند، كشور بايد چنين روزهايى را مي ديد! به عمق اين گفته برويد ، اين جمله ها سقوط يك كشور ، از اوج به قعر را نشان ميدهد.[٣] دريك كلمه ، اسلام يعنى جنگ و كشتار و خونريزى و روضه يعنى گريه و ذخيره خشمى كه از چشمها جارى ميشود و مشتى بر دهان ديگران، يعنى انتقام از دشمن و ادامه آن خونريزي ها و انتقام از دشمن ، بمب گذارى و خرابكاري در سراسر دنياست! روضه يعنی زنده نگه داشتن جنگ ساختگي كربلا ، كه نتيجه اش بدنبال جنگ و ترور و كشتار و خونريزي رفتن است! در اين نوع تفكر، خبرى از حقوق انسانى نيست.
يادمان نرفته در جنگ ٨ ساله بٌلبل خمينى ( صادق آهنگران) چگونه با سوز دل روضه مي خواند و ناله سر مي داد ( كربلا ما داريم ميائيم)، تا نوجوانان و جوانان را به جبهه هاى جنگ بكشاند . خمينى از نگاه خودش درست گفته بود كه همه چيز از روضه است و آن اسلام را زنده نگه مي دارد! و امروز خامنه اى با همان ايدئولوژي قبرستانى و مرگ پرورى، هنوز هم اگر پا دهد از آن استفاده مي كند. زمانى اين ايدئولوژي متوقف مي شود كه مردم بخود آيند و به جاى إحساسات، خرد را جايگزين آن كنند. اكنون سپاهيان اسلام را با روضه و ناله به سوريه و لبنان و عراق اعزام مي كنند. روضه و معصيت و شهادت و… يعنى بكشيد ما را تا با گريه، اسلام را حفظ كنيم. در جمهورى اسلامى، به روضه در مساجد و حسينية ها قناعت نكردند و آنرا در هيّئت دولت هم بردند تا به مردم، نشان دهند تا كجا شادى ستيزهستند.اينان دزدان مذهبى هستند، كه دنياى زيباي اتسان ها را مي دزدند و بقول ماكسيم گُوركى[٤] ؛ ” جرئت انديشيدنِ مردم را از علم و دانش انسانها مي دزدند. جشن و شادمانى را ، تندرستى تن و روانشان و دارائي و اموال را مى دزدند. و تازه مسائلى مانند خدا و دين و كليد بهشت را مال خود مي دانند و مردم را در همان خرافات و جهل و غم و اندوه و سوگواري و افسردگى نگه مي دارند. آيا تاكنون كشورى را ديده ايد با گريه و گِل بر سرِ خود زدن به صنعت و تكنولوژى دست يابد؟

در چنين كشورهايى خبرى از نوانديشى و توسعه نيست. راستى اين گريه ها براى چه كسى است ؟ براى كسى كه نه ديده شده و نه كسى هويتش را مي شناسند. كسىیكه نه تنها به اين سرزمين پهناور تعلق ندارد، بلكه از تجاوزگران به اين سرزمين محسوب مي شود! هزاران جوانى كه در ايران زمين اعدام شده وهنوز هم اعدام مي شوند گريه كردن برايشان قدغن است و دهها شخصيتى كه براى اين كشور كار كرده اند و جان خود را در راه اين وطن گذاشته اند، فراموش شده اند، اما گريه براى كسى كه به ما ربطى ندارد، در كشور، قانونى و مرسوم شده است و روزهاى مخصوصى را در تقويم برايشان تعطيل رسمى اعلام كرده و مراسم سينه زنى و قمع زنى براه مي اندازند. براى همين مردمِ دنيا به ما با ديده ديگرى مي نگرند. مردمان ايران زمين ، امروز اين سوال را از مسئولين و سركوبگران حاكم بپرسيد ، چرا براى مردم خوزستان كه آب را هم به روى آنها بسته اند گريه نمى كنند ؟ بپرسيد، چرا آن تشنه لبان را به گلوله مي بندند ؟ چرا تالابهاى بزرگ خوزستان را خشكانده اند و دامها و احشام را از بين برده اند تا روس ها و چينى ها به آرزوهايشان برسند ؟ اينها گريه ندارد؟! ولى كسىیكه ايرانيان آنها را نمي شناسند واحساس ملى نسبت به آنها ندارند بايد برايشان بر سينه بكوبند و اشك بريزند؟ بايد گفت اينها فريبي بيش نيست. ايرانيان بايد به ياد اسطوره هايى مانند امير كبير و مصدق و ستار خان و ….باشند و اگر بناست اشكى ريخته شود، بايد، براى بابك خرمدين واسطوره هاى ديگر اين سرزمين ريخته شود.

كربلا يا خوزستان؟!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوال بزرگى كه اينروزها مطرح اس، اينكه شما يك عمر بر تشنه لبان كربلا روضه خوانديد و گريستيد، بر «شمر ابن ذى الجوشن» فرمانده لشگر كوفيان، لعن و نفرين كرديد كه حسين را با زبان تشنه كشت و در آنجا، غوغاى كربلا به پا شد و از آن زمان تاكنون بيش از١٤ قرن مي گذرد. از بدو حاكميت سلطان جورو ستم تا به امروز ٤٣ سال مي گذرد و جنايات بسيارى روى داده است كه برهمگان آشكار است ، اگر دادخواهي هست امروز بايد به آن عمل كنيم . ولى ملاها با فريب ، دين را دكان نان آورى كرده اند ، تا با تزوير و ريا از خون مردم تغذيه كنند. اين مفتخوران تا توانسته اند آن ماجرا را به امروز بست داه اند. امروز كه تمام سرمايه هاى كشور را در دست دارند بجاى دبستان و دبيرستان و مراكز علمى، دهها هزار امامزاده درست كرده اند و با شيوه هاى آخوندى به شكلهاي مختلف كسب در آمد مى كنند! امروز بجاى سازندگي، ماجرايى ديگر را استادانه پيش مي برند. از زمانى كه با عربستان اختلاف پيدا كرده اند، چاره كار را در جايى ديگر يافتند و تلاش كردند تا از راه كربلايي كه در جنگ ايران و عراق به آن دست نيافتند، بجاى رفتن به كعبه ( مكه) كربلا را ميعادگاه تزوير و ريا خود فرار دهند. از آن زمان ، هرساله مراسم اربعين حسينى ( چهلم ) را بهانه قرار دادند و عده اى را پياده گِل برسر و بعضا با پاى برهنه به كربلا مي برند كه هم فال باشد و هم تماشا! بدين شكل ميليونها دلار از ايران خارج ميشود تا هم مسلمان ( شيعه گرى ) نمايى كنند و هم محل در آمدى براى از ما بهتران! مردم ايران بدانند و آگاه باشند جاده كربلا را به شما نشان مي دهند تا شما در همين جاده يكطرفه سير كنيد و كسى را كه نه ديده ايد و نه مي شناسيد را بهانه اى براى حفظ نظام و اقتدار شيعه قراردهند ضمن آنكه خالى كردن جيب شما را هم همراه دارد! امروز مردم خوزستان، براى آب و هم براى به غارت رفتن طلاي سياه ( نفت) قيام كرده اند. اگر كمكى هست بايد براى پابرهنه هاى ايران باشد. همينجا بايد نوشت : زمانى بود كه خمينى با ادامه جنگ قصد اشغال كربلا و قدس را داشت و مقصد نهائى خود را آنجا قرار داده بود و شكست سختي را متحمل شد كه منجر به كشته شدن هزاران تن از فرزندان اين آب و خاك شد، و وقتى به آنها دست نيافت جام زهر را نوشید و مُرد.امروز رسالت مردمان ايران، خوراندن جام زهرديگرى به جانشين خبيث اوست! و آن زمانى ميسر خواهد شد كه همبستگى سراسرى را در ايران بوجود آورد.

_______________________________________

پاورقی:

[١] منابع کهن در باره سن طفل شیرخوار، دیدگاهی است که سن این طفل را شش ماهه دانسته و چنان روی این دیدگاه در یکی دو قرن اخیر، تبلیغ شده است که امروزه در منابر و محافل روضه‌‌خوانی، شهرت خاصی دارد و حتی در سال‌‌های اخیر، برخی برای او جشن تولد گرفته و تولّد وی را با محاسبه برگشت به شش ماه پیش از عاشورای سال ۶۱ قمری، در ده رجب سال ۶۰می‌‌دانند! این امر تا آنجا پیش رفته است که این تاریخ، در برخی از تقویم‌‌های مذهبی به عنوان سالروز ولادت وی ثبت شده است، در حالیکه این گفته مدرک معتبری ندارد و تنها مأخذ آن، گزارشی است که در کتاب محرّف و منسوب به ابومخنف آمده، و به تدریج به مآخذ معاصران راه یافته است.( منبع اسلام كوئست نت)

[٢] آخوند على دوانى ، در مورد خمينى چنين مي نويسد: هنگامی که واعظ به «گریز» می رسید، یا روضه خوان شروع به خواندن روضه می کرد، حاج آقا روح الله خمینی نخستین کسی بود که دستمال سفید و تمیز خود را از جیب درمی آورد و به صورت می گرفت و گریه را سرمی داد. اگر تکیه بر دیوار داده بودند، بدون حرکت و تکانی می گریستند، و چنانچه خم می شدند، می دیدی که چطور می لرزند و اشک می ریزند، و همین که دستمال از صورت برمی گرفتند، صورتی پراشک و چشمانی اشک ریخته را می دیدی که همان نیز دیگران را به گریستن و اشک ریختن در عزای شهیدان کربلا یا ائمه اطهار(ع) ترغیب می کرد!

[٣] تبريزى نماينده اولين دوره مجلس شوراى اسلامى در يك مهماني خصوصى در آنزمان ، برايمان تعريف مي كرد: خمينى ١٠٠سال از جامعه ما عقب تَر است، وى مي گفت: منتظرى ٥٠ سال از مردم عقب تَر است. اين موضوع را در جاى ديگر مفصل نوشته ام.

[٤]Maxim Gorky

Facebook Comments Box

About مجید شمس

6 comments

 1. mozdure mullah passargad chi misheh

  صفحه نخست » واگذاری دریای خزر کار ساسانیان و کشتار ۹۸ کارهخامنشیان بود! ابومالش
  https://news.gooya.com/2021/10/post-57317.php
  عزیز دلم ، اپوزیسیون اینها هم قلمبه دانش و سواد و راست گویی هستند
  ببین نازنینم همین تو هم واگذاری دریای خزر را ” به کی ” سانسور کرده ای ، یا تو گفته ای این سایت گویا نیوز انرا سانسور کرده .
  واگذاری دریای خزر به “روسیه”
  ساک زدن کیر “روسیه”
  فروختن کشور و منافع ملی ان به “روسیه ، سوریه ، ونزوئلا ”
  انداختن گناه همه چیز به گردن بنی صدر و در سایت مجتبی واحدی مشروطه :
  نهایت جندگی را قلمبه به رهبر الدنگ روسی و ابدارچی بی عرضه سریال کیلر او نشان داده :
  گفته ” بازرگان ” نازنین زاغری را دستگیر کرد و زندانی !
  – به همین اندازه از جندگی برای ملاها کفایت نکرده ، گفته چون شاهنشاه اف ۱۵ خریده بود ، بازرگان زیر فشار توده ایها ، فدایی ها و امریکا ستیزان داخل حزب خودش انرا کنسل کرد و یا یک ژست دموکراتیک گرفت در منطقه که ما نمی خواهیم با شما ها بجنگیم و ژاندارم منطقه باشیم بر عکس خامنف الدنگ که به همه سیلی میزنه !
  – حالا پس او مقصر است .
  با همین استدلال به این جنده های نابغه باید گفت برو دنبال ریشه پس ، تو که به ارسطو سور زدی :
  – اگر شاهنشاه به جای دموکراسی این همه تجهیزات نظامی نمی خرید ، بازرگان مجبور نمی شد انرا کنسل کند ، پس ملاهای روسی که با کودتای ۶۰ امدند همه چیز را بعثی سوسیالیستی بولیواری کوبایی مافیایی پوتینیستی جین پینگ کره شمالی کردند : با الهام از بچه دزدی شکوه میرزادگی و گلسرخی و دانشیان ، نازنین زاغری را گروگان نمی گرفتند . همین سپیده قلیان را هی میبردند اونجا و بر می گردوندند تا شهرت جهانی پیدا کنه مثل مسیح علینژاد .
  اما ، اما
  نوریزاد ، شکوه ، بقراط ، سیما کرده ، کاملیا ، امیر طاهری ، میلانی ، برزگر ، مهدوی ا زاد ، نوریزاده ، چالنگی ، سپیده ، بخشی ، کانون نویسندگان ، نیکفر ، تابان ، شعله سعدی ، نسرین ، شیرین ، کلهر ، اسلام اف ، فرهادی ، پناهی ، …. الان دقیقا کجا هستند
  – که چه گه وارای خط امام ضرغامی می خواد چاه توالت بزنه روی هویت ایرانیها که عربها و ارمنی ها و روس ها بیان اونجا برینند .
  پاسارگاد را می گویم

 2. when do you set yourself free

  صفحه نخست » یادداشت پوریا زراعتی درباره جدا شدن از تلویزیون من و تو
  https://news.gooya.com/2021/10/post-57095.php
  نظام روسی ملاها نه فقط در داخل خود سفله پرور است ،
  افرادی را می اورد و با دستور و دیکته کردن ، از انها یک الت فعل می سازد
  که کارش باید
  1) دنباله روی صرف باشد از همه اشتباهات خرد و کلان رژیم وابسته به روس ،
  2) توجیه مسخره ان خط خیانت و بلاهت ،
  3) و هر وقت هم گند کار در امد گناه همه چیز ها به گردن بگیرد و مضحکه همه از جمله همان مزدوران رژیم و خود رژیم شود ،
  بلکه در خارج خود و در میان مزدوران و کار چاق کنان و جاسوسان خودش در اپوزیسیون و منتقدین هم همان ظریف ها و عراقچی ها و موسوی و کروبی و زراعتی و بهنود و زیبا کلام و نوری علا و بقراط و میلانی و تقی زاده و تابان و نیکفر و واحدی و امیر طاهری و نگهدار و سیما و رکسانا و بتی و فلاح و ویسی و افشاری و مهدوی ا زاد و رهبر و برزگر و فاروقی و اشکوری و پارسا و سهیمی و تابان و فتاه پور و پورمندی و ممبینی و فانی و رجبی و خاوند و منصور و نرگس و عبادی و زید ابادی و قاسمی نژاد و محمدی و شکوه و صمیمی و مدنی و ….
  را به روی صحنه لنینیستی استالینیستی پوتینیستی میبرد ،
  1) از انها الت فعل می سازد ، تمام عیار ،
  2) انها را با فشار در سطح یک ملیجک بله قربان گو بر خلاف انچه به عنوان یک انسان می اندیشند
  و بر علیه وجدان و شرفشان ،
  یک بلند گوی تبلیغاتی صرف میکند که نهایتا مثل رهبران و حواریون لنین دربیدادگاه های استالین به گناه خود اعتراف و تقاضای اشد مجازات برای خود کنند و به گناهان نکرده اعتراف
  تا ماتحت دریده و بو گندوی رهبر استالینیست دیوانه مالیخولیایی را که هر روز بر طبل یک جنگ و یک عوامفریبی رسوا میزند
  و یکی از مزدورانش را روی صحنه لخت میکند تا تاوان کثافت کاریهای او را بدهند
  – در جنگی بیهوده و دون کیشوتی با مظاهر تمدن و دموکراسی و منبع سرمایه جهانی و توسعه پایدار ( امریکا و اسرائیل) ،
  و لفت و لیس و حال دادن به سفله های جهانی از کیم و اسد و مادورو و پوتین گرفته تا السیسی و بن سلمان و بن رشید . هم خوابگی با تروریست های جهانی شونیست های تروریست بازیچه و کارت بازی پوتین و جین پینگ پین ( کرد و عرب و ارمنی و ترک و روسی شرق اوکراین و پس مانده های سفله های روس از صدام گرفته تا اسد و قذافی و میلوشویچ و یانوکویچ )
  – سرنوشت امثال ظریف و پوریا زراعتی به جوانان و پیران این سرزمین می اموزد که از بنی صدر و محور انسان حق مدار او و ملی گرایی مصدقی او بیاموزند .
  – او که هرگز الت فعل ملاهای روسی و فدایی و توده ای و پوتین و بن سلمان و داعش خراسان وا سد و مادورو و اپوزیسیون قلابی ملاها نشد .
  – دچار مصلحت گرایی و سازش به امید واهی اصلاح شوره زار ولایت فقیه روسی نگردید .
  – در بازیهای خامنف و خمینی مزدوران دیوانه روسیه و پوتین وارد نشد .
  1) نه با لنخند خاتمی خر شد ،
  2) نه با لگد پرانی احمدی نژاد ،
  3) نه لحظه ای در مزدور بودن رفسنجانی و خامنف تردید کرد .
  امروز اگر این لکاته های ملاهای روسی ،
  ملیجک های خوش خدمتی کن ملاهای روسی (با هر شلیته ای به پا و ماسکی بر چهره) انسان ازاد حق مدار بنی صدر را به سراب مالیدن به کیر پوتین و اسد و مادورو و کیم و کاسترو می خوانند و به مرده بنی صدر هم دشنه میزنند ، جز بی ابرویی و نهایتا رسوایی (نظیر ظریف و پوریا زراعتی و کروبی و زید ابادی و سحابی و اعظم طالقانی) برای انها به جا نخواهد گذاشت .
  – اگر پوریا زراعتی مثل ظریف پنهان نمی کرد و در چاه رهبر مزدور و دستگاه های استالینیستی او و مامان اشرف های چهار چشم و پری بلنده های جنایت کاری مثل فاروقی ، امیر طاهری ، نوری علا ، برزگر ، نوری زاده ، تابان ، نیکفر ، بقراط , بهبهانی ، همایون که خانم بیار دستگاه استالینیستی ملاهای روسی هستند و جاسوس ساز ، نمی افتاد ,
  – در این جدایی سرنوشت ساز و افشاگری از انها ، و باز نمی گفت که این مزدوران دستگاه امنیتی ملاها تابع ک گ ب و اف اس بی پوتین و چین جین پینگ و دستگاه امنیتی المان مرکل ، ریشه مشکل نیستند !
  – شاید سرنوشت بسیاری از جوانان این مملکت و فریب خوردگان را تغییر اساسی میداد .
  – جدا شدن خودش را هم داستان تاریخی جدایی جلال ال احمد می کرد از عنتر ناسیونال توده ایها و فدایی ها ، و سرود ازادی جرج ارولی .
  اما افسوس .
  روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست
  ….
  ناگه ز کمین گاه یکی سخت کمانی
  ….
  چون نیک نظر کرد و پر خویش بر او دید
  گفتا زکه نالیم که از ماست که برماست
  شاعر : ناصرخسرو قبادیانی
  https://podcastaddict.com/episode/108883059
  ایستاده بر آرمان استقلال و آزادی: مروری بر بینش و منش ابوالحسن بنی صدر، عباد عموزاد
  https://iran-tc.com/2021/10/09
  بدرود آقای رییس جمهور، رضا معینی
  https://iran-tc.com/2021/10/09
  بنی صدر؛ اسوه حق مداری، نیما حق پور
  https://iran-tc.com/2021/10/11
  به احترام مردی که غرور داشت
  آرمان امیری
  https://www.iran-emrooz.net/index.php/politic2/more/94233/

 3. russian Marxists against Bani sadr with Mullahs

  عباد عموزاد : ایستاده بر آرمان استقلال و آزادی:
  دکتر ابوالحسن بنی‌صدر، اقتصاددان، ‏فیلسوف و سیاستمدار ایرانی بود که جمهور ‏مردم را در استقامتی وصف‌ناپذیر ارائه ‏داد.
  https://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/94232/
  پورمندی: بنی‌صدر شخصیتی بسیار ایران‌دوست بود
  https://www.iran-emrooz.net/index.php/video_audio/more/94230/
  صفحه نخست » محمد غرضی: بنی صدر خائن نبود. یک عده‌ای به مردم وصل بودند یک عده‌ای به رای. بنی صدر به رای وصل بود. در آن زمان در ایران شعار مرگ بر آمریکا شیوع داشت، ولی بنی صدر می‌گفت «مرگ» نگویید.

  https://news.gooya.com/2021/10/post-57019.php
  آقای بنی‌صدر شخصیتی راستگو و درستکار بود و درون و برونش هر چه بود یکی بود (حسن شریعتمداری)
  برای اینکه هم استقلال و سربلندی ایران را می‌خواست، یک مصدقی واقعی بود،
  —————————————————————–
  در هر تحلیل تاریخی رسمی استاندارد ،
  a) نزدیک ماندن تحلیل کننده به حقایق و رویدادهای غیر قابل انکار از یک سو
  b) و عدم پیروی او از استاندارد دوگانه در موارد مشابه از سوی دیگر
  بهترین عیار میزان درست بودن تحلیل او را به دست می دهد .
  در مورد بازرگان، بنی صدر ، مصدق ، شاه ، بختیار ، رجوی ، فداییان خلق ، توده ایها ، موسوی ، سحابی ، سازمانهای کردی ، ارمنی کاملا این استاندارد دوگانه ، و دور شدن از حقایق و رویداد ها را میبینید.
  در مورد بنی صدر تحلیل گران سه دسته هستند
  1) دسته اول فدایی ها ، توده ایها هستند که بدون اشاره به همکاری و اتحاد خودشان با روسیه و ملاهای روسی و دنباله روی کورشان از دیکتاتورهای روسی کاسترو ، کیم ، اسد ، قذافی ، چاوز ، ارتگا ، لوکاشنکو ، چه گه وارا ، لنین و استالین ، رقص شان با خمینی ، موسوی ، رفسنجانی ، روحانف و حتی با خامنف ، همکاری جنایت کارانه شان در مقدس سازی ضد امپریالیستی ملاهای روسی و دفاعشان از خمینی از سال ۱۳۴۱ در رادیو پیک ایران تا الان ! به بنی صدر انتقاد میکنند که او در دو سال اول انقلاب با خمینی بوده است .
  در حالیکه بنی صدر هیچ وقت با خمینی نبود ، این خمینی بود که در ظاهر با بنی صدر و بازرگان و سنجابی بود , بر اساس خدعه لنینیستی , درست مثل بودن توده ایها و فدایی ها با ملاهای روسی و الان با سلطنت طلبان .
  – همین توده ایها و فدایی ها در مورد موسوی همین برخورد را ندارند ,
  وا ز خوئینیها و عبدی و نبوی و پیمان , به همان دلیل , شکایت نمیکنند تا چه رسد به کیانوری و یا کشتگر و فرخ و فتاه پور و پورمندی که با روحانف هم می خوابند و الان منتظر ساک زدن کیر رئیسی هم هستند ,
  اما ظاهرا رئیسی که در رویای رهبری است , در اغتشاشات پوتینیستی خامنف , سعی میکند در حاشیه بماند ، مثل ماجرای شیعه کشی در اذربایجان ، به اینها میدان نمی دهد .
  – اگر همکاری اولیه با خمینی جرم باشد
  – و یا فریب خوردن از خمینی موجب رد کامل یک نظریه پرداز و شخصیت سیاسی باشد ،
  کیانوری ، طبری ، فدایی ، توده ای , ملی مذهبی ها , مجرمان بسیار بدتری هستند و فریب خوردگان و یا فریب دهندگان بدتری هستند .
  – چون بنی صدر در همان دوسال اول هم رو در روی خمینی بود
  – و شکنجه را رو کرد
  – و با ولایت فقیه و اخوندها مبارزه می کرد
  – و هوادار حفظ ارتش بود نه مسلح کردن سپاه به سلاح سنگین و انحلال ا رتش .
  – می خواست جلوی اعدام خانم دکتر فرخ رو پارسا را بگیرد که اینها برای اعدام او و سران ارتش شاه عربده می کشیدند (رجوع کنید به اظهارات زندانی سیاسی فدایی اصلانی در سایت میهن).
  2) همان توده ایها و فدایی ها درلباس سلطنت و بختیاریسم به بنی صدر حمله میکنند که
  – سعی داشت در رژیم برامده از انقلاب ۵۷ به رهبری جریان دست یابد
  – و تئوری های خودش را که همگان قبول دارند با خمینی یکی نبود ، به جای تئوری انقلاب بنشاند ،
  – بعد که ملاهای روسی و حزب توده و فدایی و نهضت ازادی همگی علیه او متحد شدند ، رفت سراغ مجاهدین خلق و با انها متحد شد .
  اینها را جرم بنی صدر میدانند .
  – اما بختیار دقیقا همین کارها را کرد ا ز :
  a) با توصیه نیک خواه و قطبی نخست وزیر شاه شدن ،( فریب او و اخراج او از مملکت ، انحلال ساواک ، فروپاشیدن ارتش)
  b) مذاکره با بازرگان و اردبیلی برای نخست وزیر خمینی شدن ،
  c) تا با رفتن به سوی صدام و اتحاد با هر کسی ( به قول خودش شیطان ) ،
  – همین ها او را می ستایند .
  3) ملی مذهبی ها و رفسنجانیست ها و هواداران موسوی و مامورین امنیتی ملاها در داخل و در خارج ( علی افشاری ، بقراط ، برزگر ، نیکفر ، امیر طاهری ، فاروقی , غنی نژاد , مهدوی ا زاد ، پوریا زراعتی ، همایون ، واحدی ، میلانی ، حقیقی ، سهیمی ، اشکوری ، پارسا ، بهبهانی ، سرکوهی ، محمدی ، زیبا کلام , …….. ) اینها غرق در تناقضات و استاندارد های دوگانه ، همه یک حرف را میزنند :
  1) چرا بنی صدر مثل اینها و همه ابدارچی های رژیم فقط “یک مخالفت جزئی” با دو رهبر مزدور روس و فاسد و مستبد ( خمینی و خامنف ) نکرد ،
  به جای متحد شدن با مجاهدین خلق نرفت با مزدوران ملاهای روسی موسوی و توده ایها و فدایی ها و ملی مذهبی ها متحد شود ،
  در کنار قطاری که انها دزدیده و به روسیه می بردند ، بدود و در سربالایی ها انرا هل دهد و به امریکا و اروپا و اسرائیل و دموکراسی و ازادی بیان و فمینیسم و مدرنیته سنگ پرانی کند ،
  در حالیکه مستبد وابسته به روسیه از ان بالا بر سر انها میریند .
  2) اگر دقت کنید میبیند که هر سه دسته فوق با بنی صدر و مجاهدین خلق و سرنگون کردن رژیم به جای استحاله در ان مشکل دارند , و همه دروغ پردازی انها و اتهاماتی که به بنی صدر میزنند در اصل متوجه خودشان هست .
  ————————————–
  رسیده کار به جایی که همین برزگرها ، فاروقی ها ، سحرخیزها ، ف م سخن را به دلیل از رو خواندن گفتار و احکام خمینی از اتاق مثلا اپوزیسیون می اندازند بیرون !
  https://news.gooya.com/2021/10/post-57009.php
  ——————————————————————————–
  اتحاد روسی از خمینی و موسوی تا خامنف و روحانف ، تا رفسنجانی و احمدی نژاد ، تا خاتمی و کروبی ، تا نبوی و پیمان و تحکیم وحدت ، تا فرشگرد و ققنوس ، تا مشروطه و ایران وایر و کیهان لندن و من و تو و ایران اینتر نشنال ، ایندیپندنت فارسی ، تا رادیو فردا و دوچه ولله و زمانه ، تا فدایی ها ، توده ایها ، ملی های توده ای بختیاری ، تا ملی مذهبی و نهضت ازادی ، تا رئیسی و بادامچیان مؤتلفه ، تا مارکسیست لنینیست های خزیده در لوموند و گاردین و بی بی سی و فارین پالیسی و هیل و نیوزویک و نیویورک تایمز و اندیشکده های امریکایی و پارلمانهای اروپا و دانشگاه های امریکایی و اروپایی ، از ارمنستان و ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان تا طالبان و داعش خراسان و سوریه و کوبا و ونزوئلا و حفتر لیبی و السیسی و امارات و سعودی و کردستان عراق و سوریه و ترکیه و ایران ،
  “نه علیه بنی صدر و بازرگان و مصدق و شاه” ،
  – که علیه طرزفکر انهاست که :
  1) روسی نبود ،
  2) کاملا مانع گسترش نفوذ روسیه در ایران بوده و بر علیه سیاست های تجاوز طلبانه انها و تلاش انها برای تجزیه ایران و کنترل نفت و گاز و دریا و پادگانها و استفاده ابزاری از مردم ایران به عنوان مرسنری در جنگهای نیابتی روسیه با غرب و دموکراسی و توسعه پایدار است
  – وگرنه بنی صدر رو در روی خمینی و ولایت فقیه و حکومت روحانیون از همان اول ایستاد .
  شکنجه در رژیم ملاها را رو کرد ،
  از حقوق اقلیت ها از خانم دکتر فرخ رو پارسا گرفته تا فدائیان خلق و مجاهدین دفاع کرد .
  او علیه خمینی و تفکر ماکیاولیستی لنینیستی خمینی بود , که بهترین زمینه نفوذ روس ها و لنینیست ها به داخل رهبری کشور بود . پس از ساقط کردن شاه مدرن امریکایی ، لجن مال کردن ملی ها ی مصدقی ، بیرون ریختن ناسازگاران با نفوذ کامل روسیه در ایران .
  – او هرگز پولی از بیت المال ندزدید ،
  – هرگز از سرنگونی ملاها یک میلیمتر عقب ننشست .
  – هرگز با رهبر مزدور روسی سازش نکرد .

 4. biggest lies against Bani sadr

  رسیده کار به جایی که همین برزگرها ، فاروقی ها ، سحرخیزها ، ف م سخن را به دلیل از رو خواندن گفتار و احکام خمینی از اتاق مثلا اپوزیسیون می اندازند بیرون !
  https://news.gooya.com/2021/10/post-57009.php
  ——————————————————————————–
  اتحاد روسی از خمینی و موسوی تا خامنف و روحانف ، تا رفسنجانی و احمدی نژاد ، تا خاتمی و کروبی ، تا نبوی و پیمان و تحکیم وحدت ، تا فرشگرد و ققنوس ، تا مشروطه و ایران وایر و کیهان لندن و من و تو و ایران اینتر نشنال ، ایندیپندنت فارسی ، تا رادیو فردا و دوچه ولله و زمانه ، تا فدایی ها ، توده ایها ، ملی های توده ای بختیاری ، تا ملی مذهبی و نهضت ازادی ، تا رئیسی و بادامچیان مؤتلفه ، تا مارکسیست لنینیست های خزیده در لوموند و گاردین و بی بی سی و فارین پالیسی و هیل و نیوزویک و نیویورک تایمز و اندیشکده های امریکایی و پارلمانهای اروپا و دانشگاه های امریکایی و اروپایی ، از ارمنستان و ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان تا طالبان و داعش خراسان و سوریه و کوبا و ونزوئلا و حفتر لیبی و السیسی و امارات و سعودی و کردستان عراق و سوریه و ترکیه و ایران ،
  “نه علیه بنی صدر و بازرگان و مصدق و شاه” ،
  – که علیه طرزفکر انهاست که :
  1) روسی نبود ،
  2) کاملا مانع گسترش نفوذ روسیه در ایران بوده و بر علیه سیاست های تجاوز طلبانه انها و تلاش انها برای تجزیه ایران و کنترل نفت و گاز و دریا و پادگانها و استفاده ابزاری از مردم ایران به عنوان مرسنری در جنگهای نیابتی روسیه با غرب و دموکراسی و توسعه پایدار است
  – وگرنه بنی صدر رو در روی خمینی و ولایت فقیه و حکومت روحانیون از همان اول ایستاد .
  شکنجه در رژیم ملاها را رو کرد ،
  از حقوق اقلیت ها از خانم دکتر فرخ رو پارسا گرفته تا فدائیان خلق و مجاهدین دفاع کرد .
  او علیه خمینی و تفکر ماکیاولیستی لنینیستی خمینی بود , که بهترین زمینه نفوذ روس ها و لنینیست ها به داخل رهبری کشور بود . پس از ساقط کردن شاه مدرن امریکایی ، لجن مال کردن ملی ها ی مصدقی ، بیرون ریختن ناسازگاران با نفوذ کامل روسیه در ایران .
  – او هرگز پولی از بیت المال ندزدید ،
  – هرگز از سرنگونی ملاها یک میلیمتر عقب ننشست .
  – هرگز با رهبر مزدور روسی سازش نکرد .

 5. رسوایی خیانت رهبران اپوزیسیون خود خوانده و رهبر روسی

  صادق ملکی، استراتژیست و کارشناس مسائل بین المللی و منطقه ای :
  روسیه عامل اصلی تنهایی ایران است وبه ما رحم نمی کند
  https://www.saat24.news/news/564985
  ساعت ۲۴ ء روسیه در حالی که در دهه های تازه سپری شده یک کشور تضعیف شده سیاسی بود و امروز نیز اقتصادی به شدت شکننده دارد و تنها از مسیر فروش نفت وگاز درامد ارزی دارد که در این باره رقیب اصلی ایران است با استفاده از کارت بازی ایران می خواهد موقعیت خود را در برابر آمریکا تقویت کند.
  ملکی باوردارد اتفاقی که در اذربایجان افتاده است با موافقت روسیه بوده و روسیه می خواهد ایران وترکیه را در این منطقه به جنگ بکشاند و هردو طرف تضعیف شوند. او باوردارد روسیه در سوریه نیز به اسراییلی ها اجازه زدن نیروهای ایران را داه است و قصددارد راه را در برجام به بیراهه کشیده شود.
  در ارتباط با قفقاز نیز با توجه به اینکه مسکو مهمترین عامل تعیین کننده معادلات است، حضور اسرائیل بدون هماهنگی با روسیه امکان ندارد. عملکرد ما به گونه ای بوده است که همسایگان ایران مترصد فرصت برای تضعیف ایران بوده اند و می خواهند از کیک ایران سهمی ببرند. گرگ های پیرامونی ایران از آمریکا برای ایران خطرناک تر بوده و هستند.آمریکا تا امروز به دنبال تجزیه ایران نبوده و نیست و ایران را به عنوان یک کشور عامل توازن دیده است و می بیند اما بسیاری از کشورها از بزرگی جغرافیایی، منابع عظیم انسانی و طبیعی ایران در هراسند و ما نیز در ایجاد این هراس سهم داریم. به نظرم باید در کنار مذاکرات با آمریکا به ایران هراسی با سیاست های متعادل و متعارف پایان داد.
  —————————————————-
  در حالیکه کانون نویسندگان روسی ، فدایی ، توده ای ، ملی مذهبی و رهبران خودخوانده بی عرضه اپوزیسیون ( پسر شاه ، پسر شریعتمداری ، بنی صدر ) در برابر جنگ طلبی رسمی خامنف مزدور روسیه سکوت کرده اند ، تک صداهایی از نارضایتی از فروش مملکت به روسیه از داخل رژیم به گوش میرسد که البته از آصلاح طلبان مزدور روسیه و سبز لجنی موسوی روسی و اصول گرایان روسی و چینی و ارزشی های احمدی نژاد منصوب پوتین و روحانف خائن ترین جاسوس روس و عبدی ( مرسنری روسیه و قذافی و کاسترو ) و تحکیم وحدت و بادامچیان و ترقی ( چینی ، کره شمالی ) ، جزو ان نیستند . مقاله بالا یکی از این صدآها است .

 6. Russia and war against Azerbaijan is real issue

  صفحه نخست » هخامنشی‌ ستیزی! احمد زیدآبادی
  اگر تا حالا نفهمیده باشید که دکترین سیاسی ، امنیتی ، نظامی ، عقیدتی ، فرهنگی ، اقتصادی ، و خلاصه مانیفست حکومت شتر گاوپلنگ پوتینیست بعثی الیگارش مافیا نومان کلاتورای ملاهای تروریست توسعه طلب روسی ، در ۴۱ سال گذشته بدون هیچ تغییری ، این بوده که
  ۱) یک توپی بیندازند وسط ، همه اپوزیسیون چلغوز ، همدست ملاهای روسی ، دنبال بدوند و هیاهو کنند ، چند صباحی خر ایران با بارش را روسیه ، عربها ، ارمنی ها ، سیمون بولیواری ها ، کمونیست های روسی و چینی ، تروریست های تجزیه طلب مارکسیست روسی (کرد و عرب و ترک و …) ببرند و همه با هم مثل داستان مولوی بخوانند : خر برفت و خر برفت و خر برفت ! و صاحب خر هم که ملت ایران باشند ، امید بسته به شاهزاده مستعفی ، رضا خان مرده ، و یا یکی از داخل همین رژیم بیاد حجاب و رقص و پارتی را شل کنه و ازادی های یواشکی بده مثل شریک سنی وهابی شان سعودی و امارات ، یا کسی بیاد با امریکا و اسرائیل صلح کنه ، یا امریکا و اسرائیل بدون درد و خونریزی این ملاهای ارمنی روسی را ختنه کنند تا ادم شوند ، و ارزوهای دیگر ، همراه با نوستالوژی کورش کبیر ، داریوش شاه شاهان ، … بگیر و بیا تا نادر شاه و پا بزن برو جلو رضا خان قزاق ، مصدق پیشوای استقلال ملی علیه هر سه قدرت روس ، انگلیس ، امریکا و محمد رضاشاه روحش شاد که ایران را از سطح پاکستان و ارمنستان و سوریه و افغانستان و کوبا و امارات شش طبقه در اسمان هفت طبقه بالا برد ، یکی مانده بود که بشود کره جنوبی و توسعه پایدار با دموکراسی و بازار ازاد بر مبنای تولید ، تا ملیون و لیبرال ها و هواداران مشروطه واقعی که شاه سلطنت کند ، نه حکومت ، و رویای پاریس کردن تهران با کارکشته ترین سیاستمداران و تکنو کراتها و تحصیل کرده های همان شاه و بورسیه های فرانسه و امریکا وا نگلیس ( بازرگان ، مردی که اگر او را نشناسید هرگز ایران از دست ملاها و توده ایها و فدایی ها و ملی کس کشی ها ازاد نخواهد شد . نام این مرد را باید پس از مصدق و شاه با خطوط زرین بر سر در دولت خانه مملکت (که جنده خانه روس و انگلیس بود ۳۰۰ سال ، به جز دوران اخر شاهنشاه و یک سال و اندی پس از انقلاب طبقه متوسط مردم ایران ) نوشت ، ازاد مردانی از جنس امیر انتظام ، فروهر ، شیرزنی کم نظیر در تاریخ ایران به نام پروانه فروهر ، جامی ، نزیه ، سنجابی ، صدیقی ، معین فر شجاعترین مردی که ملاهای روسی در برابر کودتای شوروی در سال ۶۰ روبروی خود دیدند ، ژنرالی که تاریخ ایران ( نه ان چیزی که ارمنی ها می نویسند برای خایه های پوتین و ترانزیت چند تا هواپیمای اذربایجانی آز روی نخجوان ، (یک شب بیشتر این راهزنان پوتین دوام نیاوردند ! اگر عرفات ۴۰ میلیون گرفت رفت زیر خایه صدام ، حماس و مقتدی صدر یک خط در میان زیر کیر ملاها و عربستان و ترکیه و مصر رفت و امد سکسی می کردند برای یک چمدان پول ، اگر اسد از ملاها جان و مال و نفت و مرسنری و … می گرفت اما شبها کیر پوتین را تو کس زنش که اردنی است و کون خودش که روسی است میکرد ، این پاشینیان کس کش تروریست ریشوی روسی ، یک شب دوام اورد و فورا برای ارزانترین قیمت در جهان سیاست ملاهای کس کش روس را فروخت به پسر حیدر علی اف مرد شماره ۵ شوروی رئیس پلیس بریای جنایت کار استالین .
  البته بنده هیچ اعتراضی نه به پاشینیان ، نه به اسد ، نه به روابط کون کونک اردن و امارات و سعودی با اسد و روس ها و مصر السیسی ندارم . نه ! به سبیل استالین و ریش کاسترو ، نه ! اینها مزدورانی هستند که در هر انچه میکنند ، یک اندکی به فکر منافع خودشان ! نه ملت ! هستند .
  حتی وطن فروشی و جنده مجانی بودن خامنف و روحانف و سردار نقدی و غیر نقدی و رضایی و ولایتی و رفسنجانی تروریست تحت تعقیب بین الملل ، حسین شریعتمداری روح خبیث روانگردانی شده لنینیستی کیانوری و طبری ، و حتی اخوند کس کش پاتریس لومومبا خوئینیها که پدرش هم از اخوندهای فرقه دموکراتی بود و کس کش شوروی ، یا همین مادر جنده اشکوری اخوند بی حجاب ، …. رئیسی بی سواد سریال کیلر منتصب پوتین ، ان “جهشی” شیرین عقل او که الان باید جایی لای دست و پاهای لاوروف همان کار ظریف پینی کیو را ادامه بده ، ندارم.
  چون همه اینها که اسم بردم با ماموریت روسی برای همین خیانت به مملکت در جاهایی که هستند ، نشسته اند .
  اگر جز این بکنند که بسیار خلاف منطق است .
  مساله من
  ۱) مردم ایران هستند . مردم ایران باید بدانند که همه راه ها و کوره راه ها که جملگی توسط عروسک های خیمه شب بازی همین مزدوران ( کانون نویسندگان ، هنرمندان ، روشنفکران ، مورخین ، احزاب جاسوس روس توده ای ، فدایی ، ملی مذهبی ، کمونیست کارگری و ۸ سازمان کمونیست دو یا سه نفره دیگر که رئیس اداره سوم ساواک فراستی انها را می شناسد ، روزنامه نگاران بدون مرز ، عفو بین الملل ، رسانه های فارسی تحت اشغال اینها ، … ) تا کنون به انها نشان داده شده عامل اصلی بقای این جنایت کاران روسی و تداوم امپریالیسم روسیه از ۳۰۰ سال پیش ، مخصوصا از ۸۱ سال پیش ، و به ویژه از ۴۳ سال پیش به این سو بوده است
  شما بازیچه فدایی ، توده ای و تخم و ترکه های این دیناسورهای روسی هستید . اینها خودشان را رنگ مذهب ، سلطنت ، ملی گرایی ، مدرنیته ، سکولار ، فمینیست ، دموکرات ، …. میزنند اما انچه به شما می فروشند و به شاهزاده رضا پهلوی و سلطنت طلبان ، حسن شریعتمداری و اذریها ، بنی صدر و ملیون مصدقی ، ترامپ و پمپئو ، پرزیدنت بایدن و بلینکن ، ماکرون و مرکل ( که گورش را گم کرد خوشبختانه ) و جانسون و بلر و اروپا و اسرائیل نتانیاهو و بنت ، …. همان دیکتاتوری پرولتاریا و مافیای الیگارشیک شتر گاو پلنگ روسی است تازه انهم در اندازه اشغال ترین و مفلوک ترین انها کاسترو ، کیم ، تاجیکستان ، ارمنستان ، ونزوئلا ، اسد !
  ۲) کسانی که به هر دلیلی خودشان را رهبر و جایگزین این نظام کثیف روسی می دانند
  ـ شاهزاده مستعفی رضا پهلوی
  ـ اقای دکتر ابوالحسن بنی صدر و ملیونی که به ملاها و روسیه کون نمی دهند
  ـ شورای مدیریت گذار حسن شریعتمداری
  دیگر هیچ الاغی روی کره خاکی نمانده که نداند ملاها روسی هستند ، به مملکت ، صلح جهانی ، امنیت همسایه ها ضربه می زنند انهم تا عمق مضحک تروریستی استراتژیکی آنها که از کره شمالی و قذافی و کاسترو به تقلید از روسیه به عاریه گرفته شده ، به دلیل داشتن چند تا موشک روسی کره ای و یا چند کیلو پودر زرد ، یا استخدام همه تروریست های جهان ، به توهم پشتیبانی روسیه و چین ، و وعده ها و توجیه تراشی ها و تبلیغات و زمینه چینی همین توده ایها ، فدایی ها و اشغالهای دیگر به نمایندگی از پوتین ، آز جنگی به جنگی ، از تروریسمی به تروریسم دیگر ، از جایی به جای دیگر میروند و همه هستی مملکت ایران را فدای روسیه و مزدوران روسیه کرده اند .
  یا شماها با ملت ایران و اینده جوانان این سرزمین هستید
  یا همدست و مدور ملاهای روسی
  یا از روسیه و تروریست های مارکسیست و تیر خلاص زن ملاهای روسی می ترسید
  اگر با مردم ایران هستید که باید مثل مردم اماده از جان گذشتن باشید و مثل انها شعار مرگ بر روسیه ، سوریه را رها کن ، نه غزه ، نه لبنان جانم فدای ایران ، دشمن ما همین جا است دروغ میگن امریکا است سر دهید . نه اینکه کروبی چی گفت ، نقدی چی گفت ، روحانف شغل بعدیش چیه ، کارگران ویژه روسی هفت تپه و بیانیه نویس های حرفه ای مزدور ملاها ، کانون روسی نویسندگان ، تروریست های فدایی و توده ایهای جاسوس چی میگن ، رئیسی چرا این غلطو کرد ، روحانف و خاتمی چرا اونجوری کون میدادن به روسیه ، خامنف واسه چی قداره کشید ، اونجا ، اینجا ، افغانستان ، سوریه ، عراق، یمن لیبی ، حماس اسرائیل ، …. همه این بازی با کارت روسی ملاها را که از دفتر دوگین میا ید بریزید تو توالت نزدیک خونتون فلاش بزنید .
  یک شعار : سرنگونی ملاها . چرا ترامپ اونکارو کرد ، بایدن چرا اینجوری میکنه ، اذربایجان چطور ، کره جنوبی چرا اینجوری ، ….. همه اینها یعنی شما بازیچه عروسکی هستید به نام ملاهای روسی که سر نخ انها دست پوتین است و نخ ان حزب توده ، فدایی ، ملی کس کشی ، رسانه های فارسی در غرب ، و گاهی نیوزویک و هیل و لوموند و فارین پالیسی و نیو یورک تایمز و گاردین هم بعله !
  اگر از ملاها می ترسید ، یا از روسیه وحشت دارید ، یا از برچسب زنی و حمله تروریستی شخصیتی توده ایها ، فدایی ها وحشت دارید ، واقعا استعفا کنید و خفه شوید . باور کنید مردم ایران روزی که سوهارتو ، اویسی ، انور ساداتشان را پیدا کردند شما را می بخشند . چون میدانند روسیه و ملاهای روسی چه جنایت کارانی هستند و از انها هیچ جنایتی بعید نیست حتی در قلب لندن و برلین و پاریس . تیمسار آویسی و کاظم رجوی دو نمونه .
  اما به امید مردم ایران خیانت نکنید .این مردم نظام امریکایی می خواهند ، نه یک ریال کمتر ، نه یک ریال بیشتر .
  شاهنشاه اریامهر را چون تجربه نزدیک و بسیار مدرن به دوران انها است و کاملا بر عکس ملاهای روسی ، یعنی امریکایی و اسرائیلی است میزان و الگوی حکومت مورد علاقه شان می دانند ( نه رضا خان قزاق ، نه اسد ، نه کاسترو ، نه کیم ، نه ونزوئلا ، نه عربستان ، نه امارات)
  حالا با پدرتان ، جدتان ، مرادتان ، پیشوای تاریخی تان ، مساله دارید ، با مسائل مردم ایران قاطی نکنید .
  می خواهید شورشی انتی فا شوید ، چه گه ورا ، القاعده ، ک گ ب ، سیاه کل ، سپتامبر سیاه ، خمر سرخ ، اولتراناسیونالیست روسی ، عنتر ناسیونال روسی ، ….. ازادید . انسان باید ازاد باشد تا انتخاب کند . به قول جان کری حتی اگر انتخاب کند که احمق باشد ، مشروط بر اینکه انتخاب خودش باشد ، با کلاشینکف و گروگان گرفتن همسر و فرزندش نباشد .
  اما مردم ایران پشیزی برای این چه گه واراها ، پوتین ها ، کاستروها ، کیم ها ، لوکاشنکو ها ، سیاه کلیست ها ، اسد و قذافی و بن سلمان و بن رشید ، …. ارزش قائل نیستند . اگر بودند که بقراط و تابان و نیکفر و شکوه و فتاه پور و طبری و گل سرخی و نقره کار و پروند و بارسقیان و آمیر طاهری و بابک و شهلا و سام رجبی و میلانی و پورمندی و ممبینی و فرخنده و زرافشان و رسول اف و پناهی و نسرین و شیرین و نرگس و پارسا و کاملیا و برزگر و سیما و پوریا و مهدوی ازاد و مجتبی و تقی زاده و ….. چرا باید به جای اینکه بگویند فدایی خلق و توده ای هستند و به نوکری روسیه و عنتر ناسیونال استالین و اورواسیای پوتین افتخار می کنند ، خودشان را سلطنت طلب ، مشروطه خواه ، همسو با مردم ایران در غربگرایی نشان دهند ؟
  درست مثل زمان انقلاب که خودشان را امام علی نخستین سوسیالیست جهان و به اسلام ارج مینهم ولیعهد و شهبانو می دزدم ، ماتریالیسم یعنی مونیستی یگانه واحد “توحیدی” ، ما برای خدمت به امام ! اماده ایم ، از ما هم کار بکشین لطفا ، کیو می خواین اعدام کنین اقا خلخالی ؟ سران ارتش شاه یا خانم دکتر فرخ رو پارسا ؟ ما هستیم . در امل می خواهین رفقای ما با شورت زرد را بکشین ما هستیم ، در خوزستان عرب کشی دارین کشتگر خودش همین الان گفت که انها یواشکی رفتند انجا ! عرب کشی . تازه افتخار میکرد و می گفت دلیل اینکه مجاهدین خائن هستند و فدایی ها نیستند ، همین مشارکت فعال تروریستی فدایی ها در ادم کشی ها رفسنجانی و خوئینیها و موسوی و رهنورد و پیمان و کروبی و روحانف و نبوی و تاجزاده بوده . یک سرگرمی انحرافی به نام هفت تپه و مزدوران ملاهای روسی هر مزدور جدید روسی که در ملاهای روسی تنفیذ پوتین می شود ، چند تا بلندگوی روسی به نام اپوزیسیون هم توسط پوتین برای او انتخاب می شود
  برای موسوی سحابی را انتخاب کرده بودند تا از ان دجال روسی کوتوله چیزی که در قامت و اندازه بنی صدر باشد بسازند
  برای خاتمی گنجی را افریدند تا خامنف و رفسنجانی را به گه بکشد تا ان خر چلاق روسی به ضرب تخریب رقبا گهی به نظر بیاید
  برای رفسنجانی بهنود را انتخاب کرده بودند یا ان مردک مزدور خائن را به شکل امیر کبیر دراورد
  برای احمدی نژاد رجالان توده ای مستقر در امریکا دیاشی ، صدر ، سجادی ، برقعی را زاییدند تا از نادانترین کوتوله سیاسی منصوب پوتین یک رئیس جمهور دیوانه از نژاد قذافی و صدام و اسد بسازند و هم پالان چاوز. این از ان گه ها بود که سه چهار نفر باید زیر کونش را می گرفتند تا سرپا کنند .
  برای روحانف ، زیبا کلام را انتخاب کرده بودند تا عوامفریبی کرده و ان مزدور روسی را با حنا بندان توده ای هم شکل مرغابی امریکایی که ایرانیان می خواهند در اورد .
  برای این بی سواد سریال کیلر کمدی اخرین پادشاه قاجار به نمایش درامده ، احمد زید ابادی باید خایه های اویزان او را بالآ نگاه دارد ، تا مثلا به جنگ اسرائیل و امریکا برود ، و میله ای که این نخهای روسی به ان اویزانند ،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *