Tag Archives: افسانه رستمی، زنان_در_اسلام، فرخ رو_پارسا، آرتمیس، اناهیتا، دوران پهلوی

قادسیه ۱۳۹۸(مقایسه جایگاه زنان در اسلام و ایران پادشاهی)- افسانه رستمی

افسانه رستمی– از اناهیتا و ارتمیس تا رسیدن به زهرا و زینب! از هر سو به این عبارت بنگرید، چیزی جز پسروی و سقوط نخواهید یافت. از اهنگ خود نام ها بگیرید تا جایگاه ان افراد. در مورد جایگاه افراد، البته ممکن است محل مناقشه باشد: رهرا کسی است که …

Read More »