Tag Archives: بابک_رحمتی، جوانان_کف_خیابان، اپوزیسیون

جوانان کف خیابان دعوت به رهایى- بابک رحمتى

بابک رحمتى مبارزه با تجاوز گران و اشغالگران ایران، یعنى عمامه داران فرسوده، همچنان ادامه دارد، از شعار نویسى تا شعار هاى شبانه در هر کوى و برزن و یا راه پیمایى هاى براندازان، در خیابانها و دانشگاههاى ایران زمین، نشان از زنده بودن انقلاب نوین ایران دارد. باید گفت …

Read More »