Tag Archives: روزکارگر، اخترقاسمی، کارگر، روزجهانی کارگر، 11 اردیبهشت، یک می

روز جهانی کارگر بر زحمتکشان ایران شاد و خجسته باد!

روز جهانی کارگر بر همه ی کارگران و زحمتکشان میهنم شاد باد! این کلیپ را سه سال پیش با سرود کارگر بیاد روزهایی که در نوجوانی چگونه به امید آزادی و برابری برای مردم و زحمتکشان میهنم آن را میخواندیم و فریاد میکردیم. امید دارم که دیر نیست روزی که …

Read More »