Tag Archives: مرگ جمهوری اسلامی

نویدی بر نابودی افکار پوسیده جمهوری اسلامی! مهدی قاسمی

نویدی بر نابودی افکار پوسیده جمهوری اسلامی! مهدی قاسمی از روز اولی که جمهوری اسلامی در ایران به قدرت رسید؛ با اسلحه اعدام، تیرباران، شکنجه، زندان و تجاوز به مردان و زنان در زندانها، گرفتن اعترافات دروغین زیر فشار و شکنجه، ترور فیزیکی و شخصیتی، خرافات، جنگ طلبی، شیعه گستری، …

Read More »