Tag Archives: کولبران، رییس جمهوری،

چرا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کنم ؟

    چرا در انتخابات ریاست جمهور ی پیشرو شرکت نمی کنم ؟ احد قربانی دهناری من در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کنم. دلایل زیادی دارم. برخی از این برهان ها را، اینجا با شما مردم آزاده در میان میگذارم: بی ارزشی را ی مردم: رای مردم برای حکومت …

Read More »