شکل گیری جنبش سوسیال دمکراسی نوین درایران، دکتر حسن ماسالی

شکل گیری جنبش سوسیال دمکراسی نوین درایران

دکتر حسن ماسالی

هم ا کنون بخش عظیمی از جمعیت ایران را زحمتکشان و تهیدستان تشکیل میدهندکه با مشکلات معیشتی، سطح نازل آموزشی و فرهنگ ارتجاعی دست بگریبان هستند.

از طرف دیگر اقشار میانی جامعه نسبت بگذشته رشد بهتری پیدا کرده اند و در صورت برخورداری از احزاب مدرن اجتماعی میتوانند نقش مهمی در مدیریت و مناسبات اجتماعی ایفا کنند.

همچنین تعداد کثیری از روشنفکران ایران که انحرافات ” چپ سنتی ضد دمکراتیک ”  را تجربه کرد ه اند و اکنون از جنبش دمکراسی خواهی پشتیبانی میکنند، فاقد تشکیلات سیاسی مطلوب خود میباشند. درصورتیکه این افراد و نیرو های اجتماعی نامبرده در یک جنبش و یا تشکیلات سوسیال دمکراسی مدرن متشکل شوند، میتوانند در شرایط کنونی و آینده ایران، در روند تحولات سیاسی و اجتماعی ایران نقش برجسته ای ایفا کنند.

شکل گیری یک حزب سوسیال دمکرات نوین که بتواند به توده عظیم زحمتکشان و نیروهای میانی جامعه ایران تکیه کند و خواستار استقرار دمکراسی و رفاه اجتماعی درایران باشد، از ضروریات مبرم سیاسی اجتماعی ایران محسوب میشود. البته برای تشکیل چنین حزبی که قادر باشد نقش سیاسی و اجتماعی خود را در رابطه با توده عظیم زحمتکشان و اقشار میانی جامعه ایران ایفا کند، ضرورت دارد که با نگرشی دراز مدت برنامه ریزی شود و تدارکات لازم و همه جانبه ای برای شکل گیری آن فراهم شوند. در همین جا ضروریست تاکید کنیم که مقصود ما از تشکیل یک حزب سوسیال دمکرات نوین درایران، حرکت سیاسی – مبارزاتی نوینی است که نه براساس ” ایدئولوژی ” و غالب های ذهنی از پیش ساخته شده، بلکه باتوجه به ” جهانی شدن” مناسبات، از تکنولوژی مدرن برای پیشرفت نیروهای مولده و فراهم کردن رفاه اجتماعی و حراست از محیط زیست بهره برداری کند.

تدارکات تشکیلاتی:

١- گام اول برای شکل گیری جنبش مزبور اینستکه در سراسر داخل و خارج از کشور با همفکران خود ارتباط برقرار کنیم و شکل گیری حزب و جنبش سوسیال دمکراسی نوین را با آنان درمیان بگذاریم. با ایجاد شبکه های ارتباط گیری میتوانیم با همدیگر تبادل نظر بعمل آوریم. همانطور که آگاهی داریم، قبل از نقلاب مشروطه و همزمان با شکل گیری جنبش سوسیال دمکراسی در اروپا و در روسیه تزاری، اندیشه سوسیال دمکراسی در ایران نیز  مطرح شد و روشنفکران ایرانی در برلین، پاریس و در باکو با جنبش سوسیال دمکراسی جهان در ارتباط بودند. پس از انقلاب مشروطه گروههائی باین نام ایجاد شدند. پس از سقوط دیکتاتوری رضا شاه، خلیل ملکی و یارانش از حزب توده جدا شدند و در مسیر سوسیال دمکراسی گام برداشتند. منشعبین آن حزب برهبری دکتر خنجی نیز حزب مستقلی را اعلام کردند و عده ای از روشنفکران و کارشناسان ایران، با تشکیل” حزب ایران” خود را سوسیال دمکرات معرفی کردند. درحال حاضر نیز محافل مختلفی از بقایای ” چپ سنتی ” ایران خود را در کلام ” سوسیال دمکرات” می نامند. ما در حال حاضر در جستجوی افرادی هستیم که از نظر بینش و منش (اندیشه، گفتار و کردار) به سوسیال دمکراسی اعتقاد داشته باشند و به آن عمل کنند. کسانی که خود را ” سوسیال دمکرات ” می نامند، اما به دمکراسی و رفاه اجتماعی پایبند نیستند؛ کسانی که خود را” لائیک” می نامند ، اما در عمل دنباله رو آخوند ها هستند؛ کسانی که خود را طرفدار منافع زحمتکشان جامعه قلمداد میکنند، اما طبقات زحمتکش و اقشار میانی جامعه را رها کرده، بدنبال جاه و مقام و زد و بند با مرتجعین هستند و یا در مبارزه در راه دمکراسی خواهی و عدالت اجتماعی ناپیگیر هستند؛ هم پیمان ما تلقی نمی گردند و با آنان نمیتوانیم در بنیانگذاری چنین حزبی مشارکت داشته باشیم.

٢- هر کدام از صاحب نظران و نظریه پردازان که در چنین مسیری حرکت میکنند، ضرورت دارد که در این مرحله، بطور انفرادی و یا با ایجاد ” گروه کار “، داوطلبانه درباره یکی از معضلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، مبارزاتی و نظام سیاسی – اداری و مدیریت جامعه و غیره، دیدگاه خود را تدوین کند تا از مجموعه طرح های ارائه شده، برای تنظیم برنامه سیاسی و چشم انداز آینده حزب استفاده شود.

٣- در داخل و خارج از کشور، جلسات گفتگو، مشاوره، سمینار و کنفرانس های محلی و منطقه ای سازماندهی میشوند تا همآهنگی و همگونی فکری – سیاسی حاصل شود.

٤- پس ازکارهای مقدماتی، زمینه برای برگزاری کنگره و یا کنفرانس بمنظور تآسیس حزب و انتخاب مسئولین فراهم میگردد و به اجرا درمی آید و مناسبات داخل و خارج از کشور و روابط بین المللی مشخص میگردند.

طرح دیدگاهها:

برای اینکه جبش سوسیال دمکراسی نوین ایران بر مبنای اصول فکری، آئین مبارزاتی و روابط تشکیلاتی دمکراتیک و مدرن فعالیت خود را آغاز کند، ضرورت دارد که هر کدام از بنیانگذاران حزب، نقش فعالی در تدوین مبانی فکری، سیاسی و مبارزاتی آن ایفا کنند. بنابراین، بنیانگذاران چنین حزب نوینی از ابتدا باید بپذیرند که در تحولات سیاسی کنونی و آینده ایران نقش خلاقی ایفا کنند.

موضوع هائی بشرح زیر میتوانند در دستور کار افراد داوطلب قرار بگیرند تا بعنوان دیدگاههای حزب تدوین شده، پس از توافق انتشار یابند:

١- نگرشی به پیدایش افکار سوسیال دمکراسی در ایران، فرود و صعود آن؛

٢- چگونه حزب سوسیال دمکرات نوین ایران میتواند پایگاه اجتماعی و طبقاتی کسب کند؟

٣- موانع رشد دمکراسی در ایران، ضرورت شکل گیری نهاد های دمکراسی و جامعه مدنی ( مستقل از دولت)؛

٤- نقش استراتژیکی ایران در روند” جهانی شدن ” و ضرورت شکل گیری ” اتحادیه سیاسی- اقتصادی  در کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی “.

٥- نقش آینده دولت در مدیریت، خدمات و تولید جامعه؛ اقتصاد دولتی و قدرت متمرکز سیاسی، درآمد نفت مزایا و مضررات آن در جامعه.

٦- ضرورت انجام اصلاحات ( رفورم های) سیاسی –اداری – نظامی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و در نظام آموزش و پرورش، بمنظور گسترش دمکراسی و نهادینه کردن مبانی حقوق بشر در ایران؛

٧- نقش سرمایه گذاری های بخش خصوصی، نقش انحصارات بزرگ، اقتصاد مافیائی، دلالی و انگلی در جوامعی نظیر ایران؛

٨- فراهم کردن رفاه اجتماعی و ضرورت گسترش طبقه متوسط جامعه و رابطه آن با نهادینه شدن دمکراسی؛

٩- اختیارات و استقلال دستگاه قضائی، قوانین و مقررات جزائی کشور و شیوه های انطباق آن با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در کشور؛

١٠- شیوه های نوین بکار گرفتن صنعت وتکنولوژی در تولید، توریسم، خدمات و مدیریت جامعه و حراست از محیط زیست.

١١- شیوه های گسترش دمکراسی در درون حزب، نقش زنان و جوانان در رهبری حزب و در تحولات سیاسی آینده جامعه.

لطفا با نشانی “ایمیل” زیر برای تبادل نظر تماس برقرار کنید:

hmassali@gmail.com

مارس 2021

Facebook Comments Box

About اختر نیوز

Check Also

چرادادخواست به اصطلاح ۵٠ هزارامضایی را نباید امضاء کرد‎، دکتر عبدالستار دوشوکی

اخترنیوز، در روزهای گذشته از جانب گروه ها و افراد مختلف بیانیه های متقاوتی برای …

اعتراضات خودجوش مردم ایران و شعار مرگ بر چین

اخترنیوز، تصاویر و فیلم هایی از اعتراضات مردم در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، …

3 comments

 1. how they played with opposition mind

  1) مصاحبه اختصاصی کیهان لندن با شاهزاده رضا پهلوی: من از پرنسیپ‌های فکری و سیاسی خودم صحبت می‌کنم
  2) جمعی از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور: اعلام حمایت و همدلی با زندانیان اعتصابی
  https://www.akhbar-rooz.com
  3) قرن بیداری و پایداری– ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۲
  https://www.radiozamaneh.com/594081/
  4) هنر جنگ: چرا ناتو ده سال پیش لیبی را نابود ساخت/ مانیلو دینوچی
  http://www.nedayeazadi.net/1400/01/34642
  5) «آقا» و قمار ۱۴۰۰
  https://www.zeitoons.com/85799
  ——————————————————————————

  کاملا به مردم ایران ثابت شد که تنها نیروی برانداز واقعی ملاهای روسی ، مجاهدین خلق هستند ، انهم در ارودگاه امریکا و اسرائیل و عربستان .
  شاهزاده را ، که چون پدر، توده ایها و فدایی ها و سازمانهای تروریستی کرد فریب دادند .
  التر ناتیو سلطنت و مشروطه سوخت .
  این مزدوران روسیه او را وارد تعارف های بی پایان کردند ،
  “من نمی خواهم اقا بالا سر باشم” ،
  کی گفت شما اقابالا سر باشی ؟
  مملکت یک نماد یکپارچگی می خواهد که مسؤلیت اجرایی ندارد ، زور هم ندارد .
  “نه ، من نمی خواهم بروم در کاخ تشریفاتی از مردم دور باشم ! ”
  واقعا ؟ ایا شاه سوئد با دوچرخه داخل مردم در خیابانها نمی گردد؟
  ما را گرفتید شما ها ، به روح استالین و موسولینی و کیم جونگ و کاسترو قسم !
  بنابراین شاهزاده عزیز من : چه مثل رئیس جمهور اسرائیل باشی ، چه پادشاه مالزی ، فرقی نمی کند . کی گفت ایران باید دانمارک و انگلیس باشه ؟
  بابا همین اسرائیل و مالزی را بکنین نمونه .
  ملیون را که سانسور کرده اند یا درگیر امریکا ستیزی کودتای ۲۸ مرداد با همین شاهزاده تعارفی ،
  هیچ لیبرالی هم در ایران نیست که این شاهزاده برود در حزب انها حرفهای قشنگ بزند .
  و انها با توده ایها و فدایی ها و سپاه پاسداران برای او کف بزنند .
  – همه مزدور روسیه هستند یا ملاهای روسی یا هر دو .
  – همه احزاب بدون کم و کاست امریکا ستیزند و از همین جا “قوم و خویش” ملاهای روسی هستند .
  یعنی اینقدر که توهم امپریالیسم آمریکا دارند ، که ناخود اگاه آز ملاها خوششان می اید ،
  به عبارت خودمانی از کون دادن به ملاها لذت می برند ، please forgive me I have no better way putting this
  در حالیکه ملاها از کون دادن به لاوروف لذت می برند که خیلی این روزها ترسیده و همان مزخرفات خامنف را بلغور میکند ، نمی دانم شاید خامنف مزخرفات او را بلغور میکند .
  ———————————————
  لاوروف عبور از دلار را راهی برای کاهش خطر تحریم‌ها دانست
  https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=225303
  ————————————————————
  خامنفی که هیچ سازمان بین المللی ، نهاد بین المللی ، دانشمند و اقتصاد دان جهانی را قبول ندارد و می گوید همه انها صهیونیست هستند ، امده از قول اقتصاد دانان مهم ! جهانی ! ( احتمالا این دروغهایی که ظریف و سایت ایلنا و ویکی لیکس و ملی مذهبی های عاشق قنبل کردن جلوی خامنف و پوتین و فرخ نگهدار ، صداقت و رئیس دانا و سعید لیلاز و منصور و خاوند ، یعنی جاسوسان خودش و روسیه ، سر هم میکنند را باور کرده ) ،
  گفته “ایران ملاهای روسی ورشکسته” که دلارش ۲۵ هزار تومان است اقتصاد ۱۸ جهان است .
  – من که میگویم این مردک مالیخولیایی ، دیوانه است ، باید او را فورا برکنار کنید و بفرستید روسیه یا سوریه یا ونزوئلا ، چون انجا ها مشنگی مثل اینرا نیاز دارند . کی گفته علم الهدی و مصباح از این بدترند ؟
  حد اقل داخل مشنگ های انها زیاد ضایع به نظر نمی اید .
  – یا سر دبیر کیهان لندن و من و تو و ایران اینتر نشنال کنید ، انجا هم زیاد گندش معلوم نمی شود چون انها هم همین مزخرفات را می گویند با بیانی دیگر. مرد هایی که فقط ژل میزنن به موهاشون ، زنها هم که مسابقه حجاب گذاشتن ، صد رحمت به سلبریتی های با حجاب داخلی ، همشون هم دشمن ساسی مانکن هستند ! هوادار ربنای شجریان .
  – یا بفرستید لندن و برلین , با همین شاهزاده گرامی , تعارف کنند که کی اق بالا سر باشه وضع ایران به همین نکبت میمانه تضمینی ، در رده ۱۸ توهمات ، از پایین هم بعید می دانم .
  چی دود میکنه این مرتیکه الدنگ ؟ از تریاک و شیشه رد شده ، نکنه روس ها بهش کمی رادیو اکتیو با تخم مرغ کلاغ و کس مورچه و زردچوبه هندی داده اند پاک خیالاتی شده ، please forgive me for the language
  – وقاحت را هم که از قذافی و اسد و ابراهیم صحاف و ملی مذهبی ها و توده ایها به ارث برده .
  – بابا یک ادم خایه دار در ان سپاه قزاق نیست که مثل رضا خان ( اگر چه قزاق بود و بی سواد ، اما میهن پرست بود ) بزنه کاسه کوزه این خان خانی ملوک الطوایفی قاجار را درب و داغون کنه ؟
  البته منتظر شاهزاده نمانید . برادر خدا بیامرزش هم که زود رفت ، مگر یکی از دختران او ، یا یک شاهزاده قاجار پیدا کنید . یا یک شاه جدید بسازید از خودتان ، مثل رضا خان .
  چه میدونم : خاندان علایی ، خاندان میرباقری ، خاندان دهقان ، خاندان باکری ، …. اما با اجازه و موافقت امریکا باشه ، لطفا !
  شاه و خاندان روسی و رئیس جمهور مادام العمر با لاستیک یدک (برادر ، پسر) نمی خواهند مردم ایران .
  تخم ارتشی ها را که توده ایها کشیدند . با لو دادن دو کودتا و انحلال ارتش .
  در زمان اعلی حضرت یک عده بودند مثلا می خواستند دموکرات نبودن اعلی حضرت توسعه محور مدرن را توجیه کنند ، می گفتند تقصیر خودش نبود از بس که مردم و این بادمجان دور قاب چین ها گفتند بزرگ ارتشتاران و پدر تاجدار میهن و … هی تعارفات اونوری کردند ، ایشان دچار توهم و خود بزرگ بینی شدند .
  من از ان ادم های ناحسابی الان می پرسم :
  با این کون دادنهای با اشتیاق و هیجان “ملی مذهبی ها ، توده ایها ، فدایی ها” به این خامنف متوهم مالیخولیایی دیوانه ، شما فکر میکنید کی اب او میاد و از کون اینها می کشه بیرون ؟ I am so sorry the left me with no other choice
  حالا کون ملت پاره شده به جهنم .
  بعد میگویند چرا ملی مذهبی ها را زندان میکنه ، چرا کانون نویسندگان را زندان میکنه ، چرا خانم نسرین ستوده و دوست دختر بخشی را زندان میکنه ، چرا موسوی کروبی حصر هستند ؟ چرا ….?
  بابا ، چرا که نه ؟
  مگر همه اینها با ای رهبر دیوانه روسی تعارف ندارند ؟
  کدام اینها رو در روی این رژیم روسی ایستاده اند ؟
  اینقدر که اینها با امریکا ( دموکرات و جمهوری خواه و خط جدید ترامپ ) , فرانسه و کانادا و ژاپن , دشمن هستند ، با ملاهای روسی و روسیه هم صدا نیستند ? چرا ولله .
  چطوری خامنف بفهمه ( البته با این شعور خیلی پاییینی که داره ، چون شاهنشاه با شعور بود ، فورا گفت صدای انقلاب شما را شنیدم ، بعد هم گفت این مملکت و این شما ، ایرانستانش میکنید ، بعد با چراغ موشی میا یید دنبال من ، فرمودند امیدوارم زیاد طول نکشد ، اما متاسفانه همین توده ایها و فدایی ها و ملی مذهبی ها که فرزند او را هم مثل مردم ایران فریب دادند ، انقدر بازی توهم کردند که مردم ایران ۴۰ سال بعد فهمیدند که دشمن انها امریکا نیست , همانجا توی ایران است و خاندان پهلوی هم ایراندوست بوده ا ند . حالا چند سال دیگر طول می کشد که بفهمند ملاها یک مخالف واقعی دارند ، انهم مجاهدین خلق هستند ، خدای ملی مذهبی ها و لنین توده ایها میداند و پوتین و لاوروف که از ترس اسهال گرفته اند )
  به نظر بنده که یک ناظر بی طرف هستم ( البته به جز این مورد که تنها راه رهایی مملکت ایران را در مدار امریکا میدانم و لیبرال دموکراسی غربی , مثل همه کشورهای پیشرفته) :
  – این اخراج خود خواسته شاهزاده “امید اول ایرانیان برای تغییر” ، که با درایت توده ایها و جانفشانی فدایی ها صورت گرفت ، یک رویداد کم نظیری است در پروسه سرنگون کردن ملاهای روسی و اخراج روسیه ، چون نسل جوان ایرانی را در برابر فقط یک انتخاب باقیمانده قرار میدهد .
  “سازمان مجاهدین خلق ایران و خانم رئیس جمهور مهندس مریم رجوی “.
  اباد باشی ای ایران
  ازاد باشی ای ایران
  با شکست و فروپاشی الیگارشی روسیه (پوتینیستی ـ دوگینیستی) و جنگ اقتصادی و حقوق بشری امریکای پرزیدنت بایدن و متحدان غربی و شرقی او با چین ، که از زمان اوباما در دستور کار رؤسای جمهور امریکا قرار گرفت ، و اکنون با دولت پرزیدنت بایدن وارد فاز عملیاتی می شود ، مجاهدین خلق که امریکا را به جای روسیه برگزیدند ، در غیاب مدعیان سست عنصر و مردد ، به راحتی بر قلمدوش نسل جوان ایرانی که از این همه بازی روسی مسخره خسته شده و از امریکا ستیزی بیزار است ، وارد خاک پاک ایران خواهند شد.
  همان گونه که هرگز در ۵۶ فکر نمیکردید ، خمینی مرتجع بر روی بال روشنفکران ، سیاستمدران ، اپوزیسیون پر مدعای شاه ( ملی و مارکسیستی و ملی مذهبی ) بنشیند و بیاید تهران و ارتش پنجم جهان و بی پدر مانده ، شاه , را کیش و مات کند و سلطنت ۲۵۰۰ ساله را فرو بریزد ، به همان سادگی ، به همان راحتی ، مجاهدین خلق با قدرت تمام این کاخ خالی قدرت را پر خواهند کرد .
  به امید انروز .
  من که بریده ام از این اپوزیسیون قلابی ، متوهم ،عاشق کون دادن به روسیه و ملاهای روسی . جنده های امریکا ستیز دیوانه خیالاتی (Russian schizophrenic bitches). دهان ما را هم مثل مغز گندیده روسی تان الوده کردید .

 2. To those who care about Iran not Russia

  سیاست پرزیدنت بایدن در برابرروسیه و عربستان مشخص شد. نتایج ان به تدریج نمایان می شود.
  سیاست او در مورد ایران ملاها اما هنوز مشخص نیست . همه حدس هایی که زده می شود ،
  1) یا ارزوهای بربادرفته رژیم ورشکسته رو به اضمحلال ملاهای روسی است ،
  2) یا فرافکنی های مزدوران مارکسیست روسی نقابدار حامیان اصلی ملاهای روسی ، برای نگاه داشتن ملاها در مدار امریکا ستیزی تروریستی روسی.
  3) یا ترس هایی که باز مارکسیست های روسی در دل برخی از اپوزیسیون برانداز مخصوصا هواداران پادشاهی اریامهری انداخته اند برای امریکا ستیز کردن تنها نیروی اپوزیسیون که وقعا آمریکایی است و به امریکا باور دارد و چشمش هم به حمایت امریکا است در حالیکه از انبوه پایگاه مردمی در ایران برخوردار است.
  اما اگر با سیاست در تاریخ امریکا ، تفاوت ها و تشابه های بین سیاست مداران دموکرات ، جمهوری خواه و پدیده نو ترامپیسم در امریکا اشنا باشید کاملا روشن است که سیاست پرزیدنت بایدن با همه سیاست های قبلی متفاوت خواهد بود اگر چه همه اهداف همان سیاست ها را دنبال میکند .
  بیائید به سیاست ملاها در دهه های گذشته نگاه کنیم :
  سیاست ملاها در دهه های گذشته بر محور ” امریکاستیزی در مدار روسیه” و اخیرا چین استوار بوده و حکم غریقی را داشته که به هر شاخه ای اویزان می شود ، جز دادن دستش به نجات غریق امریکایی که همواره در کمتر از یک متری او بوده و دستش را هم دراز کرده . کار رسیده به جایی که خرازی مزدور روسی در دیپلماسی ایرانی حالا به خایه پاکستان هم اویزان شده .
  این سیاست هم مثل سیاست های امریکا ظواهر متفاوتی داشته به شرح زیر :
  1) دوران زرت وپورت
  2) دوران ترس و لرز
  3) دوران هارت و پورت
  4) دوران عر و گوز
  ـ بیشتر ایام حکومت ملاها به “زرت و پورت” اختصاص دارد و کمک انها هم “مارکسیسم لنینیسم و روسیه و مزدوران روس ” هستند .
  امریکا را میزنیم ، اسرائیل را نابود میکنیم ، تنگه را می بندیم ، کسی یک قطره نفت هم نمی تواند صادر کند ( طنز تلخ تاریخ اینکه فقط ملاها نمی توانند نفت صادر کنند و اسرائیل هم امد همه کشورهای اطراف انها را اشغال سیاسی کرد و متحد علیه ملاهای روسی )
  A) ملاهای روسی وقتی جرج بوش پیامبر دموکراسی اور امریکا زد وسط برجک همه دیکتاتورهای زرت وپورتی توخالی جنایت کار روسی مثل صدام ، و روسیه دون کیشوت و “چین کاسه ماست ” نتوانستند حتی مخالفت کنند ، لشگر مدرن و پر قدرت امریکا بر فراز خاور میانه به همگان گوشزد کرد که امریکا هنوز اقای جهان است و به سازمان ملل و ناتو هم نیازی ندارد ،
  دوران ترس و لرز را در پیش گرفتند ،
  یک اخوند مزدور عبا شکلاتی با لبخند و پیشنهاد گفت و گوی تمدنها ( منظورش گفت و گوی بی تمدنها با متمدنین بود) را گذاشتند جلو و همگی پشت او قایم شدند .
  B) بعدها دوران هارت و پورت امد ، با اوباما نشستند و دستورات روسیه را اجرا کردند تا یک توافق نیم بندی که بعدها معلوم شد کاملا به نفع امریکا بوده و یک بند ان (مکانیسم ماشه به پیشنهاد روسیه) استخوان لای زخمی بوده که روسیه انجا در دقیقه نود گذاشت تا بعدها بتواند به مزدورانش در ملاها اجازه بهم زدن بزند و عر و گوز .
  تا در تحریم بمانند ،
  نتوانند مذاکره کنند ،
  نتوانند نفت و گاز بفروشند ،
  در حالیکه برای مذاکره مثل کیم و کاسترو و ویتنام و طالبان له له می زدند و باز افسارشان دست روسیه باشد ، توافقی از سر اضطرار بود، بیشترین تحریم ها را در زمان کلینتون و اوباما به ملاها چپانیدند ، ترامپ فقط سر کیسه را بست (هیچ کسی با ملاها معامله نباید بکند حتی روسیه و چین) . و گربه روسی ملاها در تله افتاد .
  C) در دوران باقیمانده از اوباما و در اوایل دوران ترامپ ملاها چاره ای جز توسل به هارت پورت نداشتند .
  در این دوران مثل کسی که گاییده شده باشد و به او تجاوز شده باشد با احساس غبن شروع به فحاشی کردند و هارت و پورت ، تا جایی که نتوانستند از مزایای اندک همان توافق نامه هم استفاده کنند .
  دو میلیارد دلار پول با هواپیما جان کری برای انها فرستاد (به گفته جک استرا) . چرا ؟ چرا از مجاری رسمی نه ؟
  چون کلینتون و اوباما ( نه ترامپ ) ان مجاری را بسته بودند به عمد .
  برخی سناتورهای امریکا از جمله یکی از انها که دموکرات هم بود ( منندز) دست و پای ملاها را بسته بودند .
  ماموران مزدور روسیه در حکومت و اپوزیسیون هم بنزین روی ان میریختند تا هم امریکا ستیزی ادامه یابد ، هم ملاها روسی بمانند ، هم روسیه به جای ملاها از فروش انحصاری نفت و گاز بیشترین بهره را ببرد .
  فشار حداکثری که طی دهه ها شکل گرفته بود استخوان ملاها را داشت می ترکاند ، در داخل فشار تورم وحشتناک مردم مستضعف و بسیجی و سپاهی جزء را هم به صحنه اورد ، حالا دیگر فقط طبقه متوسط نبودند که این رژیم روسی عقب مانده ناکار امد ، امریکا ستیز را که فقط ۳۸ میلیارد دلار پول مملکت را در سوریه خرج روسیه کرده بود ، نمی خواستند .
  ملاها
  – نه راه پیش داشتند ( چون روسیه به انها اجازه مذاکره با ترامپ را نمی داد و چین هم انها را برای خوش ایند امریکا از اف ای تی اف نیش زده بود ) ،
  – نه راه پس (چون امریکا ستیزی دیگر بدون هزینه فوری مشخص , ممکن نبود ، مسجد هم جای گوزیدن نبود ، دست قاسم جلاد را هم بریدند, ترس از بولیوی و الجزایر و سودان شدن انها را میترساند ، مبادا سپاه و بسیج به مردم بپیوندند و از دیکتاتور روسی دفاع نکنند ) .
  D) در این دوران ملاهای روسی سیاست “عر و گوز” در پش گرفتند ، جفتک زدن و اینکه مذاکره نمی کنیم ، جنگ نمی کنیم ، غنی سازی میکنیم , پنهان شدن پشت نیروهای تروریستی کودن در عراق و یمن ، هم خوابگی با القاعده و طالبان ، … الان هم نمی دانند بایدن می خواهد مثل اوباما باشد یا ترامپ یا احتمالا جرج بوش ؟
  چون :
  – نه کسی دارند که امریکا شناس باشد ، یا در لابی های امریکایی نفوذ داشته باشد ( مثل اردوغان و عربستان و قطر و ..) ،
  – نه اصولا سیاستی جز امریکا ستیزی و تروریسم موشکی و دخالت تروریستی اینجا و انجا بلدند ،
  – نه روسیه و مارکسیست های روسی مشاور انها به انها اجازه تصمیم گیری بر اساس منافع خودشان ( منافع ملت که برای چنین رژیم هایی اصلا معنی ندارد) میدهند. بماند ، مارکسیست های روسی هم در امریکا شناسی در سال ۱۹۱۷ فریز شده اند و چرک نویس هایی که ک گ ب و بریا و استالین میدادند مسافر ارمنی بیاورد بدهد به جزنی و طبری و احمق های دیگر تا برای مغز شستگان لالایی روسی بخوانند بدون انکه بدانند جهان تغییر اساسی پیدا کرده.
  ملای احمق + مارکسیست مزدور شست و شو شده مغزی + ملی مذهبی (که از هر دوی انها گاو تر اینها هستند) ، سرنوشت مملکت ایران را در چنگال استعماری روس در ۴۱ سال گذشته در دست دارند .
  جالب ا ست که افسار اپوزیسیون هم در دست همین سه کله پوک است و از روسیه الهامات و دستورات می گیرند و همه نگرانی انها این است که مبادا خدشه ای به ابهت پوچ پوتین یا سیمای کریه جنایت کارانه روسیه و یا به منافع روسیه و اعضای کلوپ فاشیست های روسی وارد شود .
  در هیچ کشوری در جهان اپوزیسیون این اندازه با رژیم در “امریکا ستیزی دیوانه وار” و “روس محوری جنده لاشی” همسو و هم بستر نیست .
  مگر می شود اپوزیسیون رژیم روسی ، مثل خودش روسی باشد ؟ مگر قانون اول اپوزیسیون بودن این نیست که بر عکس مسیر حکومت و شعارهای ان خودش را تنظیم کند ؟
  کاملا واضح است که یک بازی دسته جمعی در یک طرح “خودکشی دسته جمعی برای روسیه” در ایران در جریان است .

  اما بایدن چه خواهد کرد ؟ بهترین سیاست ممکن که تلفیقی از سیاست های قبلی است . هیچ گزینه ای را کنار نمی گذارد
  1) هم مثل اوباما می گوید با دیپلماسی و نمد مالی بدون جنگ ملاها را تسلیم میکند
  2) هم مثل بوش هواپیماهای جنگی بر فراز خاورمیانه به پرواز در می اورد
  3) هم مثل ترامپ ممنوعیت معاملات و تداوم تحریم ها را به همگان تفهیم میکند
  سیاست “خودش خشک میشه می افته” را در پیش میگیرد
  – هیچ تعجیلی ندارد ،
  – فریب بازی اصولی و موصولی و صبر کن حسن بیاد ببین ظریف چی میگه و … نمی خورد ،
  – هویجی در دست دارد اما فقط نوک ان از لابلای فشنگ و تحریم به سختی قابل دیدن است ،
  یک عده در امریکا با حدس و گمان می گویند که او تحریم را برمیدارد و اپوزیسیون قلابی ملاها هم هوار میکنند دیدید ما گفتیم دموکرات ها با ملاها هستند ! یک عده میگویند نباید بردارد ، یک عده ای هم راه حل های نه سیخ بسوزه نه کباب میدهند .
  اما پرزیدنت بایدن به هیچ کدام انها گوش نخواهد کرد .
  چون:
  ملاها چاره ای جز تسلیم کامل ( مثل قذافی و صدام) ندارند .
  1) چه تسلیم شوند سقوط خواهند کرد ،
  2) چه بر مسیر تقابل بروند ،
  3) چه منتظر بمانند .
  مدت زمان ماندن انها فقط در مسیرهای سه گانه فوق متفاوت است . و اینکه در داخل دست به اصلاحات صوری بزنند مثل شازده عربستان یا نه .
  بنده اینها را برای ثبت در تاریخ و به انهایی که گوش و مغزشان ۸۱ سال از مزخرفات مارکسیسم لنینیسم و تبلیغات لنینیستی روسی پر نشده می گویم .
  مردم ایران با نسل جوان ، زنان ، و طبقه متوسط هم چنان بدون هیچ وقفه ای سر به دیوار این دیکتاتوری روسی می کوبند تا این دیوار فرو ریزد . انها منتظر مارکسیست ها ، روسیه ، یا حتی امریکا نخواهند ماند . ملاها هر کدام از سه راه را برگزینند ، در فرایند این پروسه انقلابی هیچ تاثیربنیادی ندارد .

 3. Why Iranians have lost in the past

  چرا ملتی که اولین منشور حقوق بشر و تحمل دگر اندیش
  را ۲۵۰۰ سال پیش پیاده کرد
  امروز از تمامی این حقوق بی بهره است ؟
  https://www.andishkade.net
  حقوق بشر
  شکایت گروه های مدافع حقوق بشر از مزدوران روسی به دلیل قتل یک شهروند سوری
  https://diyaruna.com/fa/articles/cnmi_di/features/2021/03/16/feature-01
  —————————————————————————————————————-
  دلیل ان خیلی روشن همین جا هست :
  ۱) صفحه نخست » چرا به کمپین «نه به جمهوری اسلامی» نمی‌پیوندم، اتابک فتح‌اله‌زاده
  ( دقت کنید نمی گوید : چون ایران را به مدار امریکا باز می گرداند ، زحمت توده ایها و فدایی ها و ملی مذهبی ها و روسیه را در ۸۰ سال گذشته بر باد می دهد )
  https://news.gooya.com/2021/03/post-49708.php
  ۲) صفحه نخست » اخراج امیرحسین صدیق از تلویزیون به دلیل انتقادش از ترویج خشونت
  ( دقت کنید : نمی گوید انتقادش از جنایت در سوریه برای روسیه و اسد جنایت کار شیمیایی ! که حالا همان روسیه هم بر سر تقسیم منافع اینها را بیرون می اندازد تا عربستان و امارات را بیاورد که پولدارند ، ولی به ترکیه سهم روباه را می دهد)
  https://news.gooya.com/2021/03/post-49702.php
  ۳) صفحه نخست » سوء تفاهمی که به خاطر مطلب «وقتی شاهزاده رضا پهلوی دچار سوء تفاهمی عجیب می شود!» به وجود آمده است؛ ف. م. سخن
  https://news.gooya.com/2021/03/post-49707.php
  (دقت کنید این تیر خلاص زن و تروریست فرهنگی ملاهای روسی است در غرب ، بچه مرشد سر کوهی سر سانسورچی مارکسیست های روسی است در ایران اینتر نشنال و من و تو و بقیه رسانه های روسی ـ تروریست کردی ـ اماراتی ـ سپاهی ) به مدیریت و هیئت تحریریه و انالیست : یک سیاه کلیست یا یک جاسوس توده ای یا یک مزدور تربیت شده انها که نفوذ کرده در دانشگاه ها ، مراکز سیاسی و فرهنگی و تینک تنک های امریکا و پارلمان اروپا (با ماسک گوادلوپیسم و سلطنت طلبی و مصدقی و مشروطه و سکولار قلابی روسی) زیر پوشش دشمنی با دموکرات ها و لیبرال ها و به منظور تداوم آمریکا ستیزی (همسو با خامنف ، اسد ، مادورو ، و ارباب انها پوتین در جهت منافع روسیه و کلوپ فاشیست ها و ترورریست های او ) هر مطلبی را دوبار می نویسد ، اول ترور میکند ، کارش که تمام شد ، مثلا یک توضیح و توجیه ضمیمه میکند که در ان هم باز ترور میکند و تازه خواننده را متهم میکند که بی شعور است ! اندیشه های والای او را که از مراکز جاسوسی روسیه و ملاهای روسی می ایند ، نمی فهمد !
  سر کوهی وقتی توئیتر ترامپ را در روزهای واپسین پس از حمله انارشیستی به کنگره امریکا سانسور کرد ، گفت “در امریکا ازادی بیان وجود ندارد ، کسی نمی تواند من یکی را متهم به حمایت از ترامپ ارتجاعی کند “.
  اما دیروز روسیه توئیتر را تهدید کرد که فیلتر خواهد شد اگر مطالب مخالف پوتین را سانسور نکند ، از سرکوهی و دیگر جاسوسان ملاها و روسیه آیا خبری هست ؟
  هشدار مسکو به توئیتر: اگر تا یکماه دیگر محتوای غیرقانونی را حذف نکنید فیلترتان می‌کنیم
  https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=225041
  خوشبختانه اف بی ای که به دور از بازیهای سیاسی است و بسیار هشیار ، شروع کرده به دستگیری این دو چهره های مزدور روسیه و ملاهای روسی . حتی ماهیت اصلی کسی که دولت امریکا فکر می کرد ملاهای روسی او را به عنوان جاسوس امریکا دستگیر و به اعدام محکوم کرده اند ، و می خواست امریکا را فریب دهد ( با طرح خسارت ۲۰ میلیون دلاری از بودجه ضد تروریسم از محل دارایی های بلوکه شده ملاها )، را در یک تعقیب پنهانی ، کشف و به دادگاه کشانید . این که ماموریت پنهانی او جاسوسی برای ملاها بود و ضد امریکا .
  آسوشیتدپرس: اف‌بی‌آی به امیر حکمتی مظنون است
  https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=225010
  این باید هشداری باشد به همه این مارکسیست های روسی و گوادلوپیست ها و سلطنت طلبان قلابی و ملیون قلابی ، که شما ها هم در رادار اف بی ای هستید !
  تو هم که در ایران اینتر نشنال با موی ژل زده انرا با داستانهای اگاتا کریستی مقایسه و مسخره میکنی ، اما در مورد روسیه و الکسی ناوالنی و جنایات پوتین , اسد , ملاها در سوریه زیر ابی میروی ، حتی اگر مثل این جاسوس ملاها ، متولد امریکا باشید ، در ارتش امریکا نفوذ کرده باشید، در افغانستان هم برای امریکا جنگیده باشید ، دولت امریکا هم شما را از دست ملاها در معامله تعویض با جاسوسان , اشتباها ازاد کرده باشند ، باز فرقی نمی کند .
  شما مزدوران روسیه باید از راه خیلی سختی بفهمید که :
  1) امریکا یک سیستم است !
  2) دموکراسی است !
  3) قوای مستقل دارد !
  4) رؤسای جمهور ان ، یا سنا و کنگره ان ، یا شورای عالی قضایی ان ، اف بی ای ان ، سازمان سیای ان ، و پنتاگون ان هیچکدام مثل روسیه ، کوبا ، چین ، کره شمالی کیم و خواهرش ، سوریه اسد و خواهرش ، خامنف و پسرش ، قذافی و پسرش ، ویتنام و حزب کمونیست اش ، کاسترو و برادرش ، چاوز و بچه مرشدش ، .. نیستند .
  ولی فقیه و رهبر عالیقدر مطلقه و دبیر کل حزب فاشیستی کمونیستی ، ندارند.
  عده ای با طرز فکر مشخص ، برنامه معین ، بدون اینکه نقاب بزنند ، در یک دوره ۴ تا ۸ ساله می ایند و برنامه ای تدوین شده را بر اساس مقتضای روز اجرا میکنند ،
  بقیه هم چهار چشمی مواظب انها هستند ،
  نه سم خوراندن است ، نه واجبی ، نه ترور در خیابانهای لندن و فرودگاه سنگاپور ،
  نه کسی دستگیر و زندانی و شکنجه می شود . نه فامیل بازی است ، نه دسته بازی مگر اینکه بر اساس یک برنامه حزبی اشکار و مشخص و محدود به قانون , و برای منافع امریکا باشد .
  رو بازی میکنند .
  اما در ایران مشکل چیست ؟
  ۱) کسی فیل “مارکسیسم لنینیسم و روسیه ” (elephant in the room) را در اتاق فرهنگ و فکر و هنر ایرانیان نمی بیند ، بماند ،
  کسی جرات حرف زدن در مورد استعمار گری یک کشور ابر قدرت همسایه (شوروی ) که به مدت ۷۰ سال بر نیمی از جهان سلطه امپریالیستی داشت و به هر بهانه ای کودتا ، حمله نظامی ، اشغال می کرد و دست نشانده می ساخت و مردم را از سرزمینهای مادری انها میراند و انها را مجبور به تکلم به زبان مادری امپریالیسم نژاد پرست خودش میکرد حتی تا پشت دیوار برلین، به نام طبقه کارگر ، کارگران مجارستانی و لهستانی را کشتار و سرکوب و نخست وزیر منتخب انها را از طبقه پنجم به پایین پرتاب می کرد ، را ندارد !
  ۲) استاندارد دوگانه همه جا هست : چرا امریکا یا انگلیس یا یک کشور غربی یا نشنال ژئو گرافیک : “خلیج فارس ” را خلیج یا “خلیج عربی” نامیده ؟
  اما روسیه برای سر کیسه کردن امارات و عربستان همین هفته خلیج همیشه فارس مزدور ملاها (نوریزاده) را “خلیج” نامید . اب از اب تکان نخورد .
  خوب این مثلا سلطنت طلبانی که همه رسانه ها را با بوق و کرنا در نفوذ خود دارند ، اگر سلطنت طلب واقعی بودند ، این مصدقی های توده ای که همه جا هستند ، اگر مصدقی ملی گرای واقعی بودند ، این سکولارها و گوادلوپیست ها اگر واقعا ایرانی بودند و خواهان جدایی دین از حکومت و مشروطه کردن حکومت به قانون ،
  چرا از پتیشن نویسی و جنجال خبری نیست ؟ بماند , هیچ گروه و دسته ای به دولت استعمارگر مورد تنفر ایرانیان “روسیه”، هیچ اعتراضی نکرد ؟
  همین ها امریکا را که ملاها را ۴۲ سال است زیر انواع فشار ، تهدید ، تحریم قرار داده , سر سردار قاتل انها را از تن جدا کرد و دائما با هم در ستیزند , را دوست ملاها و حامی انها میدانند ! دروغی پوتینیستی ـ دوگینیستی !
  باز هم سؤال و سؤال و سؤال
  چرا ما دموکراسی نداریم ؟
  چرا ما نمی توانیم ملاها را سرنگون کنیم که حداقل ۸۵ درصد مردم ایران انرا نمی خواهند ؟
  چرا امریکا و اروپا نمی توانند ملاها را بی ثبات کنند و سرنگون , یا نرمال؟
  چرا در مشروطه ، ملی کردن نفت ، انقلاب سفید شاه و ملت ، انقلاب ۵۷ ، کودتای ۶۰ ، جنبش سبز ، ابانماه ۹۶ ، دیماه ۹۸ … ما شکست خوردیم و شکست و شکست ؟
  جواب همه سؤالها در همین یک نکته به دور مانده از اذهان ایرانیان نهفته است :
  روسیه و مزدوران ان : یعنی
  1) فراماسونری روس و ارتش قزاق (زمان تزارها) ،
  2) توده ایها ، فدایی ها ، ملی مذهبی ها ، ملاهای روسی (در زمان شوروی و روسیه پوتین ) ,
  در تمام این دوران “فیل” در اتاق فکر همه جنبش های اصلاحی و سرنگون طلب همه رهبران ، گروه ها ، و نهادهای دولتی و مردمی ایرانیان بوده اند .
  “فیلی” که کسی انرا نمی بیند و به ان اشاره نمیکند . (elephant in the room)
  تا روزی که نقش روسیه ( تزاری ، لنینیستی استالینیستی ، پوتینیستی) در همه جریانهای تاریخی مملکت ایران ، جنبش های اجتماعی ، دولت های حاکم بر ایران ، کاملا با جزئیات بر رسی نشود ( به همان اندازه که در مورد رقیب قدیمی ان انگلیس ، و رقیب جدیدتر ان امریکا ، کتاب و تحلیل و مطالب و شعارهای حتی امیخته با دروغ و تبلیغات هست ) ، هیچ جنبش و حرکت موفقی در ایران صورت نمی پذیرد . هیچ اصلاحاتی در ایران ممکن نیست .
  چه گونه وقتی در هیچ کجای این جهان هیچ ملتی از دوستی وا تحاد با روسیه به جایی نرسیده جز دیکتاتوری و فساد و خونریزی و استبداد ،
  – ایران چهل تکه با تنوع قومی ، زبانی ، دینی ، فرهنگی ،
  – در استراتژیک ترین نقطه جهان میان انبار باروت و اتش عقب ماندگی و جهالت ملت های این منطقه که یکی از یکی بدتر هستند در فقر فرهنگی و جهالت و توسعه نیافتگی و ادعاهای خطرناک ارضی و قومیت گرایی و دین های مبتنی بر خونریزی و فساد ،
  چه گونه می تواند به توسعه و دموکراسی و حقوق بشر برگردد انهم با روسیه و اسد و مادورو و کوبا ومارکسیست های سیاه کلیست و مارکسیست های ا سلامی و اخوندهای روسی بعثی ؟
  هان؟
  چه گونه ؟
  خواستن که حتما توانستن نیست ؟
  من هم می خواهم جف بزوس ، بیل گیتس یا ایلان ماسک شوم . کی نمی خواهد ؟
  باید راهی پیدا کرد و انرا پیمود .
  راهی به جز دموکراسی لیبرال ،
  به جز در محور امنیتی امریکا و اروپا بودن ،
  به جز دوست کشورهای مهم منطقه مثل اسرائیل بودن
  اگر وجود داشت که قبل از ما دیگران هم رفته بودند .
  میبینید که هم رژیم روسی است ، هم اپوزیسیون ان در دستان مزدوران روسیه است .
  بنشینید تا بگویم برایتان بیاورند .
  A) اگر سرنگون کردن این رژیم خشونت بخواهد و یک گروه متمرکز منسجم : مجاهدین بهترین گزینه هستند
  (چرا خشونت طلبان و تمرکز گرایان از مرده مومیایی رضا شاه به عنوان راهبرد صحبت میکنند ؟ و به مجاهدین حمله ؟
  چیزی که سپاه پاسداران نوع اسلامی روسی ان ، و توده ایها و فدایی ها نوع قزاق روسی ان مثل قذافی را تبلیغ میکنند )
  B) اگر اصلاحات ممکن باشد ، هواداران امریکا و فرهنگ لیبرال دموکراسی غربی بهترین گزینه هستند. من که کسی را در
  صحنه نمی بینم با این برنامه و فکر .
  C) اگر تغییر با بی ثبات کردن و کمک امریکا و اروپا ممکن باشد شاهزاده رضا پهلوی بهترین گزینه است .
  D) اگر شورش دسته جمعی بدون رهبر (مثل اوکراین ، بلاروس ، الجزایر ، هنگ کنگ ، سودان) ممکن باشد ، بایستی علیه پشتیبانان حکومت “یعنی روسیه و چین” ، و مزدوران انها , شورش شود ، ادامه یابد ، تا روزی که اکثریت مردم در خیابان باشند و نیروهای سرکوب نتوانند سرکوب کنند.
  زمان میبرد ، فداکاری می خواهد ، خونریزی می شود ، بعضی جاها ارتش زودتر تسلیم می شود ، مثل الجزایر و بولیوی و سودان ، بعضی جاها مثل اوکراین سه سال طول می کشد . اما اگر مثل سوریه ده سال هم طول بکشد و کشور ویران هم شود ، باز اسد باید برود .
  حتی پوتین و ملاها هم نمی توانند جسد این ال سید جنایت کار را بالای چوب برای ترساندن مردم تا ابد نگه دارند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *