اتاق فكر؛ رو در روى هم – عباس(بابك) رحمتی


عباس(بابك) رحمتی

رژيم جنايتكار، با شليك گاز در دبيرستانهاى دخترانه قصد جلوگيرى از ادامه تحصيل دختران را دارد. بيشتر از پنج ماه است كه از انقلاب زن زندگى آزادى ميگذرد ، در اين پنج ماه بيش از ٥٠٩ تن از جوانان جانباز وطن، جاودانه شده اند و بيش از ٥٠٠ تن با گلوله هاى ساچمه اى که با شليك مستقيم پاسداران خامنه اى انجام گرفت، چشمهاى نازنينشان را از دست داده اند. هزاران تن از جوانان و نوجوان زخمى شده اند و بخاطر تعقيب و گريز هاى سربازان امام زمان، در منزل شخصى خود يا ديگران درمان شده اند ، دكتر «آيدا رستمى »را بخاطر درمان محروحين دستگير كرده به او تجاوز ميكنند و زير شكنجه ميكشند. تعداد زيادى از مبارزان راه آزادى ، توسط امنيتى هاى فاشيستى مذهبى دستگير و به مكانهاى نامعلوم برده شده اند و خبرى از آنها در دست نيست. پاسداران جنایتکار، مبارزان كف خيابان را بخاطر نوشتن شعار “مرگ بر ديكتاتور”، دستگير كرده و يا مستقيما در مغز و چشم آنان شليك كرده اند. در خلال تظاهراتهاي آرام با شليك گاز اشك آور به بينايى مردم آسيب رسانده اند. پاسداران شب پرست، بدون هيچ اخطارى، جوانان و ليدرهاى ميدانى را مورد هجوم خود قرار داده و با خود به سياهچال هاى قرون وسطايي برده اند، بطورى كه هنوز از بعضى از مبارزان، خبرى در دست نيست. «توماج صالحى » رپر محبوب را بيش از صد روز است در انفرادى نگه داشته اند. توماج، زير شكنجه هاى قرون وسطايي ، يك چشم خود را از دست داده است . خامنه اى ، مجتبی و دارودسته اش هر نوع خشونت كه به ذهن معلولشان ميرسد، برعليه مردم بكار ميگيرند. در اتاق فكرشان فقط خشونت براى تَرس و وحشت مطرح است. آنها خشونت را براى بقاى رژيم تماميت خواه شان قانونى كرده اند. خامنه اى و پاسداران حفظ نظام آدمكش را از اُوجب واجبات مي دانند. اتاق فكر بيت خامنه اى، هرچه دستور سركوب به ذهن معلول اش رسيده، صادر كرده است. ولايت فقيه اى كه شرم و حياء را به يكباره كنار گذاشته و دستور حمله به آتش به اختياران خود را در مقابل دوربين هاى تلويزيونى صادر ميكند. دستورات دهشتناک مانند انفجار گازهاى مسموم كننده صادر ميكند، دستور حمله به مدارس و دبيرستانهاى دخترانه را صادر ميكند تا از دختران ايران بخاطر حضور در انقلاب” زن زندگى آزادى” انتقام گيرى كند. رژيم جنايتكار، با شليك گاز در دبيرستانهاى دختران قصد جلوگيرى از ادامه تحصيل دختران را دارد. اين جنايت بدنبال دستورات قبلى است كه امروز طورى ديگر بروز ميكند. رژيمهاى توتاليتر هميشه خواسته اند كه جواب ناكارآمدى اشان را با سركوب و كشتار جواب دهد.
دستور، براى آتش زدن كلبه و خانه ها و ماشين قهرمانان صادر ميكند … تا از نگاه خود ، مردم را از كف خيابانها به خانه ها برگرداند .دستور حمله به پير و جوان و به زن و مرد و حتی حمله به كودكان سه ساله صادر ميكند. پاسداران شب پرستِ خامنه اى ، به قلب «كيان پير فلك » ده ساله ، كه دست در دست پدر داشت شليك كَردند و دنيا از اين جنايت خبردار شد و كارى نكرد. اين خود نهايت يك جنايت مقدس است. بخاطر همين بود كه مردم ، فرياد ميزنند ” خامنه اى ضحاك، مي كشيمت زير خاك ” رهبر ولايت فقيه ، حتی دستور حمله به زندانيان كه در زندانها در بندند صادر ميكند و آتش افروزى ميكند تا تجاوزات در زندانها را سرپوش گذارد ، دستورى كه دنيارا تكان داد ولى چشم بر اين جنايت هم بستند! بايد گفت؛ خامنه اى، اجازه هر عمل شنيع و ضد انسانى به مزدورانش ، حتی درخيابانها را داده است ، آنها تا توانسته اند به اموال و دارائي هاى مردم خسارت وارده كرده اند، كه به خيابانها سرازير نشوند، ولى نتيجه چيز ديگرى بوده است. مردم ميگويند ما به خيابانها مي آئيم و چيزى براى از دست دادن نداريم. اتاق فكر بيت رهبرى ولايت فقيه دردانشگاهها هم ورود كرد و با يك شيوه ى پيچيده، با آمبولانس وارد محوطه شده و دانشجويان را دستگير كرده و با خود برده اند، تا ازنگاه خود كسى متوجه اين جنايت نشود! استادان دانشگاهها را از دانشگاهها بخاطر حمايت از مردم و دانشجويان و انقلاب ژينا ،اخراج كرده اند. ولى آنها نتوانسته اند صداى يكپارچه مردم را ساكت كنند. شعارهاى “مرگ بر خامنه اى و مرگ بر ديكتاتور” هرشب، در سراسر ايران طنين اندازشده است و همچنان ادامه دارد .شب پرستان خامنه اى هرچه بيشتر سركوب كنند، مردم بيشتر مقاومت ميكنند. نمونه شعار( مرگ بر خامنه اى ، مرگ بر ديكتاتور ) است كه در سراسر ايران طنين انداز شده است . پس از گذشت ،پنج ماه، دولت اعدام بهمراه اتاق فكر بيت خامنه اى ، تا كنون هيچ جوابى جز سركوب به خواسته هاى مردم نداده است، آنها فكر ميكنند كه با سركوبِ مردم ، متحد و يكپارچه ميتواند دوباره به صدارت خود ادامه دهند. در صورتي كه در طول چهار دهه سركوب جًواب نداده است . بايد گفت؛ همه ميدانند، اگر اين همه سركوب و جنايت نبود تا به امروزاين رژيم، هفت كفن هم پوسانده بود. مردمى كه هر روز سفره هايشان كوچكتر ميشود، بطوريكه تهيه يك قرص نان هم براى خيلى از خانواده مشكل شده است ، قيمت گوشت در هر كيلو به ” نيم ميليون تومان” رسيده و تقريبا به براى فقرا ، به يك رويا تبديل شده است . اين در حالى است كه خامنه اى آدمكش و رئيس جمهورقاتلش مرتب از پيشرفت اقتصادى سخن ميگويند. خامنه اى، شيوه و آداب مغولها را در پيش گرفته است و بلايى بر سر مردم آورده است تا روز بروز گرسنه تر شوند. او علاوه بر دزدى هاى سه دهه گذشته ، توسط خود و مافياى رانت خوارش، امروز دستور فروش اموال دولتى را با طرح «مولدى» صادر كرده است تا بتواند از اين طرق بتواند هم كسرى بودجه را جبران كند و هم پول براى تروريستهاى نيابتى خود بدست آورد. حال بايد از خود پرسيد؛ اين ولايت فقيه مطلق ، تا كى ميخواهد به اين جنايات و كشتار و تاراج اموال كشور، ادامه دهد و مردم را در شرايط فقر مطلق قرار دهد؟ آيا فكر ميكند با اين فشارها مردم عقب نشينى خواهند كرد؟ همه ميدانيم كه مردم درمقابل فشار سركوب و اختناق همچون فولاد آبديده شده اند و هرچه بيشتر فشار به مردم وارد ميشود، بيشتر مقاومت مى كنند. هيچ اراده اى براى جلوگيرى از سركوب وجود ندارد. ولى اتاق فكر بيت خامنه اى، ادامه سركوب و جنايت را براى حفظ نظام فاشيستى خود، انتخاب آخر خود ميداند. تاريخ نشان داده است كه عاقبت سركوب جز به سرنگونى ديكتاتور ختم نخواهد شد.
يكى از مسئولين سابق بنام «احمد خرم» وزیر کابینه سیدمحمد خاتمی در تحلیل خود از شرایط کشور می‌گوید: هیچ اراده‌ای برای ایجاد رابطه با مردم مشاهده نمی‌شود. مسئولین نسبت به فریادهای مردم واکسینه شده‌اند و نسبت به گرفتاری و توقع‌های مردم حساسیت‌شان را از دست داده‌اند.[١] و عاقبت كار مشخص است.
واقعيت امر اين است كه مردم ايران به اين نتيجه رسيده اند كه آزادى، گرفتنى و دست يافتنى است. آزادى، دادنى نيست و امروز ايمان مردم به اين موضوع چندين برابر شده است. مردم دوست دارند از آزادى، كامى ديگرى بگيرند. مردم، امروز به سر فصل تازه اى رسيده اند. در واقع انقلاب نوين ايران، به بلوغ خود رسيده است و نشان از يك رنسانس ايرانى دارد. انقلاب نوين كه تمامى كهنگي و خرافات را شسته و با خود برده است. اين انقلاب، هرروز ابعادى از خود مي گشايد، و هر روز بالغ تر از گذشته ميشود ، جوانان پختگى خاصى ازخود نشان ميدهند و با آزادى وصف ناپذير، آماده تر ميشوند.
امروز انقلاب نوين مردم ايران به سازماندهى گسترده نياز دارد تا مردم يكپارچه تر و استوارتر از گذشته قدم در راه پيروزى بگذارد. درمقابل آن اتاق فكر اپوزيسيون راه ديگرى بر گزيده است.
اتاق فكر اپوزيسيون:
درست است كه اپوزيسيون ايران تا كنون نتوانسته است به يك ائتلاف سياسى دست يابد، ولى پس از سالها انتظار به يك شورايى نيم بند، دست يافته كه تا كنون در مدت كوتاه عمرش ، نيز كار ساز بوده است . تشكيل شوراى همبستگى انقلاب ، حركت و شتاب تازه اى به انقلاب نوين داده است و در ميان اروپائيان محبوب شده است ، بطوريكه كنفرانس امنيتى مونيخ از شاهزاده رضا پهلوى و مسيح علىنژاد و نازنين بنيادى دعوت به عمل آورد .و اين دعوت ها ادامه دارد. پارلمان بلژيك و پارلمان اروپا بالا خره اپوزيسيون ايران را به رسميت شناخت و به دعوت از اعضاى اپوزيسيون پرداخت آنها گفتند «مردم ايران تنها نیستند و اروپا مردم ایران را به رسمیت می‌شناسد نه جمهوری اسلامی را». ولیعهد سابق ایران؛ رضا پهلوى، روز چهارشنبه ۱۰ اسفند در این سخنرانی، بر اهمیت حمایت کشورهای اروپایی از اعتراضات سراسریدر ایران تاکید کرد. اين يك اتاق فكر بود كه خلاصه به اين نتيجه رسيد كه كانونى براى صحبت با اروپاييان ترتيب دهند.
بايد گفت؛ما امروز به اتحاد نياز داريم و تمامى برگزار كنندگان تظاهراتها و آكسيون ها بايد از اين شورا حمايت كنند، اختلافات را كنار بگذارند تا بتوان به نتايج بهترى دست يابيم . ستادهاى برگزار كننده تظاهراتها ، اگر باهم هماهنگ باشند ميتوان جمعيت بيشترى را به خيابانهاى اروپا بياورند تا تاثيرات زيادترى در كل تصميمات نهادها و پارلمانهاى اروپا و حتی دولتها بگذارند ، كما اينكه امروز ميبينيم كه پارلمان اروپا از اعضاى شورا، خصوصا شاهزاده پهلوى دعوت ميكند. حال، اتاق فكر شوراى همبستگى و گذار نياز به كار بيشترى دارد تا بتواند اين ملاقاتها و كارهاى مربوط به آن شورا را سازماندهى كند. شورا براى ارتباطات با مردم و نهادها ، نيازمند يك روابط عمومى قوى است تا اين ارتباطات را برقرار كند. علاوه بر اينها اگر اتاق فكر شوراى همبستگى به يك انسجام فكرى برسد ميتواند اختلافات را كمتر كنند تا بين مردم در سراسركشور هم اتحادى فولادين بوجود آيد . اين خود نيازمند يك پلاتفرم براى برنامه هاى آينده ايران دارد، كه بطور مشخص در اختيار مردم قرار گيرد.
برنامه بعدى اين شورا براى دعوت از احزاب و نيروهاى سياسى است كه بتوان به يك ائتلاف سياسى قوى دست يافت . آنهايى كه دستى بر آتش دارند ميدانند كه كشور ما با مردمان و تفكرات و فرهنگ و سنتهاي مختلفى برخوردار هستند، پس اپوزيسيون هم ميتواند واقعى ولى متكثر باشد. اپوزيسيون واقعى كه به ائتلاف برسد ميتواند تصميمات جدى و همه جانبه اى براى آينده ايران اتخاذ كند. اگراپوزيسيون اتئلاف كند تمامى بدبينى هاى چهار دهه فراموش خواهد شد. ما نيازمند يك ائتلاف بزرگ سياسى براى فرداى ايران هستيم انقلاب نوين ايران به دستاوردهاى خوبى دست يافته است ولى بهتراست هر چه زودتر اتاق فكرى را بسازند كه در اسرع وقت تصميمات هماهنگ اتخاذ كند. يك اتاق فكرى كه تمام اين مسائل و مشكلات را بين مردم حل كرده باشد تا از اين بهم ريختگي و نا هماهنگى فكرى بطور جدى جلوگيرى كند تا بتوانيم از رژيم فاشيستى مذهبى عبور كنيم و در فرداى پسا سرنگونى رژيم عمامه داران با خونريزى كمتري مواجه باشيم. ما ايرانيان بايد با اتحاد و همبستگى كارى كنيم كه اروپايى ها به اپوزيسيون ما باور داشته باشد بدون اينكه به آنها وابسته باشيم.
در اين رابطه شاهزاده رضا پهلوى در پارلمان اروپا گفت: «جنبش ملی ما باید متکی به خودمان باشد و هیچ کشور خارجی نباید ما را نجات دهد، اما حمایت اروپا می‌تواند بسیار به جنبش مردم ایران کمک کند». و اين حمايت ها و كمك زمانى عملى خواهد شد كه همبستگى ملى را بين ما مردمان ايران زمين در سراسر جهان ببينند.
________________________________________
[١]تاریخ انتشار: ۱۰:۲۶ – ۳۰ بهمن ۱۴۰۱
احمد خرم در گفت‌وگو با رویداد۲۴

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *