Tag Archives: بابک_رحمتی،ترور، رفسنجانی، صیاد_شیرازی، شمعخانی

كشتارهاى درونى رژيم فاشيستي مذهبى- بابک رحمتی

بابک رحمتی هيچ جبّاری بدون کسانی که او را عَلم می کنند و به او ايمان می آورند موضوعيت نمی يابد. با وجود هر فردی که آماده پيروی و اطاعت ازنظام جباريت باشد ، يک سنگ از مفروضات و مقدمات روان شناسانه بنای چنين رژيمی نيز فراهم شده است. نقد …

Read More »