Tag Archives: رضا مقصدی، شعر، ادبیات، سیزده بدر، سبزه،

سبزه ، به آب داده ام دل، به شراب داده ام … رضا مقصدی

سیزده بدر از زبان شاعر عاشق مهر و عشق  رضا مقصدی سبزه ، به آب داده ام دل، به شراب داده ام پرسشِ سبزِ سبزه را پاسخِ ناب داده ام . پیرهنِ چمن شدم جانِ رها زتن شدم. سبزه ، مرا درین میان خنده زنان، سرود کرد. باز، دلِ شکفته …

Read More »