Tag Archives: چه باید کرد؟

آیا میتوانیم قربانی بی آزاری دربرابر فاشیسم اسلامی باشیم؟

اعتراضات دی ماه 1398

آیا میتوانیم قربانی بی آزاری دربرابر فاشیسم اسلامی باشیم؟ دکتر حسن ماسالی از زمان بقدرت رسیدن خمینی تاکنون،دههاهزارنفر شکنجه،اعدام و قتل عام شده اند. دهها هزارنفرهنوزدر زندانها بسرمی برندوتمام آزادیهای فردی واجتماعی پایمال شده اند. از خصایل برجسته این رژیم، جهالت، جنایت، وغارتگری است و بیش از نیمی از مردم …

Read More »