Tag Archives: آبان ماه 98

آبان ادامه دارد … افسانه رستمی

آبان ادامه دارد … افسانه رستمی یکسال از روزی که مردم به خیابان امدند تا فریاد آزادیخواهی و حق خواهی شان را به گوش جهان برسانند، گذشت. سهم ایرانیان در اعتراضات آبان ماه، گلوله هایی بود که بر سر و سینه شلیک شدند. تعجبی ندارد که بیشتر دولت ها در …

Read More »