Tag Archives: آسیداحمد

آسید جعفر، مهدی قاسمی

از روزی که سید آمد! مهدی قاسمی ده ما سرسبز و پربرکت بود. ده ما پر بود از رود های روان، درختان و باغ های پربار و چشمه های جوشان. مردم ده مهربون و کاری و زحمتکش بودند. ده پر بود از گله های گوسفند و گاو و پر از …

Read More »