Tag Archives: اخترنیوز، اعتراضات_در_ خوزستان_ تبریز_ تهران_ اصفهان_ کرج_ ایلام

اکسیون اعتراضی ایرانیان در شهر کلن

اعتراضاتی که بدنبال بحران بی آبی در خوزستان آغاز شد وارد سیزدهمین  روز خود شده است و دامنه این اعتراضات به بسیاری از استان های ایران نیز کشیده شد. در بهارستان اصفهان و ایوان غرب ایلام تظاهرات اعتراضی به حمایت از مردم خوزستان برگزار شد. مردم خشمگین بهارستان اصفهان ضمن  …

Read More »