Tag Archives: انقلاب سپید

بهمن، ماه دو انقلاب در ایران: انقلاب سپید و انقلاب سیاه، مزدک بامدادان

انقلاب سپید مزدک بامدادان  بهمن، ماهِ دو انقلاب در تاریخ ایران است. انقلاب سپید در سال 1341 گسست ایران از فئودالیسم و پای‌نهادن آن در جهان نوین بود. محمدرضا شاه اگر “تنها” شاه جهان نباشد که کمر به برانداختن فئودالیسم (پشتوانه اجتماعی نهاد پادشاهی) بسته است، بیگمان یک از انگشت‌شمار …

Read More »