Tag Archives: جامعه بهاییان

گزارشی از جامعه بین المللی بهاییان در باره ی نقشه ی سرکوب سیستماتیک بهاییان در ایران 

جامعۀ بین المللی بهائی (BIC) افشای نقشۀ ظالمانۀ مقامات حکومت ایران برای نظارت و سرکوب بهائیان  جامعۀ بین المللی بهائی (BIC) از محتوای یک مصوبۀ رسمی مقامات محلی شهر ساری در استان مازندران مبنی بر »کنترلهای دقیق« بهائیان شهر »در جهت چگونگی تحرکات آنان «و اقدامات ی در جهت» چگونگی …

Read More »