Tag Archives: جلیل_روشندل_استاد دانشگاه

«قدرت بی‌قدرتان» و چرخش سیاست بین‌الملل- دکتر جلیل روشندل

دکتر جلیل روشندل درحالی‌که بیش از چهار هفته از تظاهرات مردم ایران گذشته است، تا همین یکی دو روز پیش به نظر نمی‌رسید نظام بین‌المللی واکنش‌های مناسب و لازم را در قبال آپارتاید جنسیتی ایران از خود بروز بدهد. بیشتر این احساس و برداشت وجود داشت که خیزش مردمی در …

Read More »