Tag Archives: خودروی ملی

عکس نوشته؛ ماشین های دولتمردان ضد غرب و سرمایه داری

این عکس در برخی رسانه ها و فضای مجازی از خودروهای مسئولین کشوری منتشرشده که هر روز شعار مرگ بر غرب و سرمایه داری برای مردم سر میدهند در حالیکه نه تنها هیچکدام از آنها برای حفظ ظاهر هم که شده از ماشینی وطنی استفاده نمی کنند بلکه اغلب هم …

Read More »