Tag Archives: رویای یک زندانی

رویای یک زندانی ( تقدیم به تمامی زندانیان سیاسی ایران)

اختر نیوز متن «رویای یک زندانی را دوست همراه ما » ی. صفایی در سال 2007 نوشته است. او میگوید از آنجاییکه هنوز اپوزسیون در چنین شرایطی سر میکند؛ این متن تازگی اش را از دست نداده است و به همین دلیل برای نشر دوباره مطلب را برای ما ارسال …

Read More »