Tag Archives: ـعریف_زن_زندگی_ازادی

تعریفِ زن، زندگی، آزادی- پریسا قاسمی

                  پریسا قاسمی آیا تا بحال دنیا را بدون وجود زنان، تصور کرده اید؟ میدانم که میدانید محال است، چرا که دیگر دنیایی وجود نخواهد داشت برای تصور کردن. همه چیز معنای خود را از دست میدهد ،به مانندِ کالبدهای بدون روح. …

Read More »