Tag Archives: فرانکفورترآلگمانیه

برای نسرین ستوده به چند زبان در روزنامه فرانکفورتر روندشاو

اختر نیوز، دفاع 100 تن از سیاست مداران اروپایی و شخصیت ها از نسرین ستوده در اواخر ماه اکتبر و در پی انتقال نسرین ستوده به زندان قرچک و ادامه تلاش ها برای آزادی او و دیگر زندانیان عقیدتی-سیاسی در ایران، به ابتکار گروه کوچکی متشکل از خانم دکتر نرگس …

Read More »