Tag Archives: چنگیز_امیری، امپراطوری_فرهنگی_ایران

خورشید در امپراطوری فرهنگی ایران غروب نمی کند- چنگیز امیری

چنگیز امیری D-Day آن روز, آن روزیکه خورشید در امپراطوری فرهنگی ایران غروب نکرد. D-Day آن روز, روزی بود که متحدان در نرماندی پیاده شدند و” آن روز” آغاز پایان نازیسم و فاشیسم بود. زمانی افتخار انگلیسها به این بود که خورشید در امپراطوری بریتانیای کبیر غروب نمی کند. استیلایی …

Read More »