Tag Archives: یتیم خانه

یتیم خانه ایران، مهدی قاسمی

یتیم خانه ایران مهدی قاسمی بحران است بحران …… فقر و تورم،گرانی و بیکاری برای قشر عظیم مردم ایران، از قشر کارگر، کارمند،کاسب جزء،تا کمی بیشتر از قشر متوسط به بالای جامعه، که هم اکنون جزئی از قشر فقیر و آسیب پذیر جامعه محسوب میشوند، درگیر روزمرگی و نجات از …

Read More »