سرنگونى رژيم با ادامه جنبش هاى گسترده مردم

عباس ( بابك) رحمتى

اين سوال هميشه در ذهن ايرانيانِ دردمند وجود داشته و دارد، آيا با اين همه سركوب و كشتار ،رژيم فاشيستى مذهبى ميتواند نظامش را حفظ كند و يا خود را به سرنگونى، نزديك تر مي كند؟ خط فرمز رژيم كدام است ؟ برجام ، رابطه با آمريكا، رابطه با اسرائيل و يا عقب نشينى از سوريه؟ و يا اعتراضاتِ گسترده مردمان ايران؟! واقعيت اين است ، رژيم به جايى رسيده است كه به هر كدام از اين موارد تندر دهد ، باعث سر نگونى اش خواهد شد! كدام راهكارهاي رژيم ميتواند نظام لب گورش را حفظ كند؟
راهكار هاى حفظ نظام پوسيده:
رژيم فاشيستى مذهبى ، چندين سال است كه شدت سركوب را بيشتر كرده است ( بیشتر از جنبش سبز). حجم سركوب به قدرى زياداست كه به پيرمردان و بانوان هم رحم نمى كند. اين سركوب در همه جا بچشم مي خورد. تمامى دستورات هم از جانب خامنه اى است. تا چند بامداد ديگر نظامش را حفظ كند. يادمان نرود، بحث هاى “آتش به اختيارها ” را بخاطر رعب و وحشت در جامعه مطرح كرد. ولى حركت مردم همچنان رو به جلوست. بازيهاى سركوب توسط نهادهاي ايدئولوژيك خامنه اى صورت مي گيرد:.نيروهاى سپاه پاسداران ، بسيج و نيروهاى انتظامى كه گاهى از سپاه و بسيج در لباس شخصى ها ظاهر مي شوند . حوزه علمیه فم، هم در تبليغات و هم در سركوب دخالت مي كنند.

گروه عماریون

يكى از شاخه هاى ايدئولژيك اين رژيم ، عماريون اند كه با خرد گرايى رابطه اى ندارند. دکتر مصطفی آزمايش که از سخنگويان برونمرزی دراويش گنابادی محسوب ميشود انتقاد ميکند که اين گروه های افراطی مذهبی با خرد گرايی و با عرفان اسلامی و وحی دشمنی شديد دارند.[١] در جواب اين سئوال که دکتر آزمايش منشأ دشمنی جنبش سياسی ضد صوفيان ايران را در کدام نيروها مي بيند، او از گروه های حکومتی صحبت مي کنند که يکی از آنها کمی فاشيست تر از ديگری است. مصطفی آزمايش می گوید «گروه عماريون» يکی از این دسته های افراطی در ايران است که اشخاصی مانند مهدی طائب، عليرضا پناهيان، سعيد قاسمی، حسن عباسی، و مهدی نصيريان هم از همان طيف سياسی مي باشند.  حتی در سايت هايی مانند «برهان نيوز» دشمنی بسيار عميقی با فلسفه و منطق اسلامی و عموم ملاهای حوزه ای شيعه علاقمند به فلسفه اسلامی مشاهده ميشود.
در اين سايت ها به اشخاصی مانند آيت الله محمدحسين طباطبايی و آيت الله جوادی آملی به شدت حمله مي شود و روش فلسفی آنها برای درک معارف و تفسير قرآن، نادرست و مردود معرفی مي گردد. تماشا كنيد اينها بقول معروف هيچ خدايي را بنده نيستند . به آين آبت الله هاى خودشان رحم نمى كنند اينجا دیگر خط قرمز، عدم عبور از نظام نيست. تفسير هاى متفاوت هم كه مطابق تفكرات پوسيده ولايت فقيه هم نياشد، خط قرمز محسوب مي شود!
نيروى سركوب گر ِديگر ، امر به معروف و نهى از منكر است كه تلاش دارند رشته اى دانشگاهي براى آن بيابند! كه با اعتراضاتِ بعضى ازمراجع و حتی دايناسورهاى حوزه مواجه شده است . در اين مورد باز خواهيم نوشت.

مبارزات مردم : 


طرف ديگر، اعتراضات كارگرانِ و سنديكاهاى كارگرى را داريم. با وجود سركوب و فشارهاي امنيتى و بگير و ببندها هر روز شاهد اعتصابات و اعتراض هايى از سوى كارگران در كارخانه ها هستيم ، آنها به ميدان ميايند و در مقابل سركوبگران سينه سپر مي كنند، تا به حق و حقوق های معوقه هاى خود دست يابند. فعالان حقوق بشر و جامعه مدنى ، جنبش هاى دانشجويى با وجود سركوب ها ادامه دارد. با وجود اينكه مردمان ايران مي دانند، رژيم، كاملا يكدست شده است و به هيچگونه رفرمى تن در نخواهد داد، آماده تَر از گذشته به خيابانها مي ايند. يك روز به خاطر گرانى افسار گسيخته و فقرى كه در حال همه جا گير شدن أست و روز ديگر بخاطر ناكار آمدى وزارت بهداشت در واكسيناسيون و رانت خوارها ، [٢] باندهاي درونى رژيم و … در گوشه و كنار شهرها به اعتراضات خود ادامه مي دهند. تنها راه حل، پيوستن اين نهادها و جنبشهاست كه مي تواند رژيم را به زانو در آورد . بانوان و دو شيزگان ايران سهم بسزايى در آينده ايران خواهند داشت. همينكه فشارها بر بانوان زياد شد مردان ايران با حمايت هاى گسترده مي توانند كارى كارستان كنند. بانوان، آينده ايران را دردست خواهند گرفت و نداى آزادى را در همه جا طنين انداز خواهند كرد ، بشرط اينكه جنبش را همگاني كنيم . البته بايد گفت؛ اگرحمايت هاى غربى از رژيم نيود تاكنون رژيم چندين بار كفن پوسانده بود. كشورهاى غربى در حال معامله با رژيم هستند در رابطه با مسئله هسته اى ، كاملا مشخص است كه بدنبال راه حلى هستند تا دوباره به رژيم امتياز هاى بيشترى بدهند تا آن را راضى كنند تا برسر نيز مذاكره/ مماشات بيايد. از طرفى، فقط اسراييل است كه رژيم را بخاطر نزديك شدن به بمب اتمى و نه نقض حقوق بشر در ايران، تهديد مي كند. اين نشان دهنده اين است كه اپوزيسيون خارج از كشور چقدر بايد روى اين مسئله كار كند، تا جوامع بين الملل را راضى كند، كه دست از مماشات و معامله با رژيم بردارند. فقط حمايت از مردم ايران و جنبش هاى داخل ايران است كه مارا به سرنگونى نزديك مى كند.
برجام سلاح مماشات !
برجام به كجا كشيده ه خواهد شد ؟ آيا غرب /آمريكا تحريم ها در ايران را بر مي دارد ؟ در صورت برداشته شدن تحريم ها كار رژيم به كجا كشيده خواهد شد؟ رژيم، يكبار برجام را امضاء كرد، كه از اين معامله سود زيادى برد. يك قلم آن فقط ١٥٠ ميليارد دلار پول ازإمريكا دريافت كردند كه اعتراضات جمهوريخواهان به اين بخشش هنوز هم ادامه دارد. پس با امضاء برجام، آبى براى مردمان ايران گرم نخواهد شد. اگر رژيم به امضاء برجام ۲ كه شكل كاملا متفاوتى نسبت به برجام ۱ دارد تن در دهد، به این بهانه، باز دموكراتها پولهاي هنگفتى را به جمهوری اسلامی تزریق خواهند کرد. با اين كار و حمايت اروپا و آمريكا، تنها جاده تروريست را در منطقه صاف تَر خواهند كرد . تجربه برجام اول، اين مسئله را بخوبى نشان داد.
آينده رژيم :
نگراني رژيم از إينده بخاطر رهبرى است . شايد برگزيدن رئيسى براى همين خلاء رهبرى باشد تا فرزند خامنه اى را به اين پست برساند ! براى همين رژيم بدنبال زمان خریدن است تا بتواند كسى را براى رهبرى انتخاب كند و از اين خلاء عبور كند.
با وجود رژيم فاشيستى مذهبى ، كشور به سمت بدتر از اين هم خواهد رفت . اقتصاد ورشكسته رويروز ورشكسته تر خواهد شد .اقتصاد، علم است و با دعا و نيايش نمى توان به تورم پايان داد. با رئيسى، رئيس جمهوراعدام ، بايد گفت متاسفانه اقتصاد بيمارتر از حال هم خواهد شد و در نتيجه، فقر سراسر كشور را در بر خواهد گرفت. رژيم در حل اين معضل مهم ، ناتوان تر خواهد شد، اعتراضاتِ با سركوب گسترده مواجه خواهد شد و تنها راه براى گذار و سرنگونى رژيم، ادامه اعتراضات بصورت گسترده وتظاهرات ميليونى با حمايت جوامع بين المللى است كه مي تواند كشور را از ورطه نابودي و بلاى خانمانسوز كنونى نجات داد.  فراموش نكنيم ، در شيلى هم ديكتاتورِى به اوج رسيد كه مردم آن كشور ، پينوشه را تحمل نكردند!
________________________________________

[١] راديو فردا
[٢] رمدسیویر (Remdesivir‎) یکی از پرمصرف‌ترین داروهای درمان کرونا در ایران بود . كه بعنوان واكسن به مردم فروختند . درحاليكه اين دروغ محض بود! باندهاي وارت بهداشت به سر پرستى مينو محرز و نمكى وزير بهداشت، روحانى تعداد زيادى از اين داروها را به قيمت ٧٥٠ ميليارد دلار بعنوان واكسينه كردن ِمردم وارد كشور كرد. آمپول رميدسيور بعنوان ضد كوويد ١٩ رانت خوران را چاق تر از گذشته كرد.و بدين شكل مردم ايران را فريب دادند تا تمامى داروهايشان را بفروش رساندند.

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *