مقاومت اصفهان و به خاك و خون كشيده شدن كشاورزان

 عباس ( بابك) رحمتى

زاينده رود(زنده رود) ديگر محل بازديد كنندگانِ توريست نبود! حدود سه هفته كشاورزان با خانواده در بستر رود حقابه خود را فرياد زدند.مردم اصفهان براى حقابه كشاورزان به آنها پيوستند و مبارزه براى نبود آب، اين مايع حياتى ، در بستر خشك شده زاينده رود ادامه يافت ولى بجاى آب ، خون مردم را ريختند. اين تجمع، دوران جنبش مشروطه را بياد ما مي اورد.چون اعتراضاتِ به شكل بست نشيني بود. نخست خواست كشاورزان برگرداندن آب رفته به رود بود ولى رفته رفته با هُو كردن خامنه اى و شعارهايى عليه او ادامه يافت ، كه با يورشِ وحوش خامنه اى به مردم بست نشين آغاز شد و با مقاومت كشاورزان اصفهان و ساير مردم مواجه شد. عده زيادى را زخمي و دستگير كردند. از تعداد مجروحين و دستگيرى ها آمار دقيقى در دست نيست. مركز پزشكى دانشگاه هم آمارى از مجروحين ارائه نداد. مردم بخوبى مي دانند كه خشك شدن اين رود تاريخى بخاطر دزدى هاى مافياى آب و نفت و آهن و انتقال آب به يزد است. مافيايى كه در همه جاى كشور دست انداخته است. بخاطر همين بود كه مردم، در اينجا، كانال و تونل و لوله هايى را كه از اين رود منشعب شده است را شناسايي و سپس، آنها را تخريب كردند. دكتر مهدى پژوهش، دزدى آبى را با نمايش ويديوئى بخوبى افشاء كرد. اين كارشناس، مسير آب را بخوبى تشريح كرد و گفت: ” ما در محل احداث كانال «بهشت آباد» قرار داريم” و اين تونل را به مردم نشان داد. وى مي گويد :”٤٠٠ متر از تونل پيشروى كرده است . ١٢٠ متر در چيرمحمود به تونل دسترسى دارند. طول اين تونل ٦٥ كيلومتر با قطر دهانه ٦ متر است كه از زير استان چهارمحال بختيارى عبور مي كند كه اگر به گسل رخ برسد سبب مي شود كه چشمه هاى فرح شهر، شهركُرد و تاونك را خشك كند. در طول مسير، گسلِ زاگرس را داريم كه باعث خشك شدن چشمه هاى شكمزار و بقيه ميشوند!٧٠درصد جمعيت چهار محال بختيارى در بهشت آباد زندگى ميكند و ٧٠ درصد مردم شهركرد ( مركز استان) آب نوشيدنى خود را از چاه تامين مي كنند، بنابراين با تونل بهشت آباد ، مرگِ چهار محال هم حتمى خواهد بود! “. با اين وضع رژيم مي خواست از آب شهركُرد به اصفهانى ها آب برساند، در حاليكه اصفهان كمبود آب ندارد، اصفهان نياز به اين تونل ندارد مافياى آب، آب استان را يا مي فروشند و يا صرف كارخانه هاى فولاد و ذوب آهن مي كند. رژيم مي داند كه مردم دستشان را بخوبى خوانده اند. رژيمى كه اكنون با اين ترفند سعى دارد اختلافات بين شهرها را زياد كند و به سركوب هميشگى اش ادامه دهد.


اتحاد شهركُرد و اصفهان:
در اين بين ، ابتكار مردم اصفهان و شهركرد ، جالب بود. آنها شعور سياسى – اجتماعى قابل تحسيىنى از خود نشان دادند و به توطئه “تفرقه بينداز و حكومت كن” جواب منفى دادند و به تفرقه ها دامن نزدند. مقاومت اصفهانى ها بخاطر خشك شدن زاينده رود و برگرداندن آب به بستر خود يعنى زاينده رود بود. اكنون رودى كه نمود و هويت اصفهان است به بستر خشكى تبديل شده است كه بجاى جارى كردن آب به مردم، گلوله و گاز اشك آور دادند. از طرفى رژيم، شهر كرد را بهانه قرار داد و با شيوه هميشگى اش سعى در تفرقه افكنى داشت. با اين ترفند مي خواست، آب را از چهارمحال وبختيارى/شهر كُرد روانه بستر زاينده رود كند كه با مقاومت شهركرديهاى شجاع روبرو شد. بختيارى ها مي دانستند و به خامنه اى باصطلاح رودست زدند و شعار حمايت از اصفهانى را دادند.
اتحاد ، اصفهان – شهركرد اتحاد ، اصفهان ، خوزستان، و سخنرانى بانوى اصفهانى در باره حمايت اصفهان از شهركرديها ، اين بانوى شجاع به دولتِ اعدام، اولتيماتوم داد. در شهر كرد عمامه يكى از عمامه داران را از سرش برداشتند. در مجموع پس از حمايت بختيارى ها از اصفهانى ها و بالعكس، روز چهارشنبه ٢٣ آبان پس از زد و بند پشت پرده با عده اى از كشاورزان، وعده اى را ضد انقلاب و فتنه گر و… ناميدن، تصميم مي گيرند، كل اعتراضات براى حقابه كشاورزان را جمع كنند.[١] كه هجوم وحوش خامنه اى به مردم آغاز مي شود. آخوند طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان گفت: “کشاورزان ما در جمعه قبل تجمع کردند و همه متوجه کمبود آب شدند، اما طبیعی است ادامه دادن کار برای ضدانقلاب فرصت فراهم می‌کند و نباید ادامه پیدا کند، مشخص است که اتفاقات امروز کار کشاورز نیست”. پس از اين تصميم بود كه گله پاسداران و آتش به اختياران ولايت فقيه وارد شدند و به مردم و كشاورزان در بستر زاينده رود حمله كردند. آنها با پرتاب گازاشك آور و به آتش كشيدن چادرهاى دهقانان، به خانواده هاى آنان حمله بردند و بسيارى از هموطنانى كه براى حمايت كشاورزان آمده بودند را مجروح كردند. رژيم ولايت فقيه فكر مي كرد كه با حمله پاسداران وحشى اش مي تواند به اين اعتراضات گسترده مردم خاتمه دهد، بخاطر همين خامنه‌ای كه مقاومت مردم را در حال گسترش مي ديد، از موضع درماندگی مجبور شد فرمان حمله به چادرهاى کشاورزان اصفهان را صادر كند. چادرها را آتش زدند و با پرتاب گاز اشك آور، مردم را از بستر زاينده رود اخراج كردند. در همان حال، مزدوران رژيم با سلاحهاي ساچمه اى و جنگى بسوى مردم شليك مى كردند كه تعداد زيادى مجروح شدند.
شعار ها از حقابه عبور كرده بود، تا جايي كه جوانان، خامنه اى را به جنگ روبرو دعوت كردند.
اين همه لشگر آمده / به جنگ رهبر آمده ! رژيم همچون گذشته با سلاح و باتوم و شوكرهاى الكتريكى جواب خواسته هاى مردم را مي دهد! بايد گفت اين اعتراضات مردمان اصفهان هويت اصفهانى است، ممكن است مدتى سركوب كنند ولى از جاى ديگر سر باز خواهد كرد. همانطور كه امروز شنبه ديديم ، تظاهرات از بستر زاينده رود به نقاط مختلف اصفهان كشيده شد. با همه اين جنايت، پروپاگانداى صدا و سيماى رژيم يا خفه خون گرفته و يا همه چيز را بر عكس و بر وفق مراد ولايت فقيه نشان مي دهد. اينك زاينده رود رنگ خون گرفته است، اصفهان در حال مقاومت است ، ولى مرتب آخوندها ميمون وار بالاى منبر مي روند و به مردم توهين مي كنند و ضد انقلاب و … مي گويند..
همانطوريكه ياد آورى كَردم، درگيرى ها در اصفهان به نقاط ديگر شهر و شهرهاى ديگر اين استان كشيده شده است. مردم شهركُرد به حمايت از اصفهانى ها دقيقا موفق عمل كردند. آنها به نيروهاى سركوبگر هشدار دادند كه به قرارگاه و پايگاه ها حمله مي كنيم! آنها گفتند تونل ها را مخرب و ويران خواهيم كرد! اين يكى را انجام دادند كه فيلم آنرا همگان ديدند.
بن بست ولايت فقيه:
رژيم فاشيستى مذهبى به بن بست كامل رسيده است. رژيمى كه مسالمت آميزترين اعتراضات را تحمل نمى كند. ولايت فقيه كه در تمامى زمينه های سياسى ، اقتصادى و هسته اى به بن بست رسيده است، نمى تواند قدمى مثبت در جهت بهبود كشور بردارد. بايد گفت مردم اصفهان كه يكى از مذهبى ترين شهرهاى ايران است ، اين بار به دروغ هاى رژيم فاشيستى مذهبى بيشتر پى بردند. اين بار نحوه مبارزه طورى ديگر بود. فقط گفتن “بيشرف” و ….نبود. مردم هرجا كه لازم بود از خود دفاع كردند و مزدوران رژيم را گوشمالى مي دادند تا فرار كنند. موتورى ها را سرنگون كرده تا فرار كنند! امروز اگر مردم ايران در تمام شهرها، جنبش را به كف خيابانها بكشانند سركوبكران رژيم آچمز خواهند شد. از هر طريقى بايد مبارزات را تداوم بخشيد . همانطوريكه بيشتر هنرمندان و سلبريتى ها از جنبش اصفهانى ها حمايت كردند، ساير هنرمندان ايران بايد از اين جنبش دهقانى و مردمى حمايت كنند. وظيفه اپوزيسيون خارج كشور حمايت از جنبش داخل ايران است .اپوزيسيون خارج كشور مي تواند، شكايت از رژيم فاشييستى مذهبى را بخاطر جناياتى كه انجام داده به سازمانها و جوامع بين الملل ببرد. كلا تمام گروه ها و سازمانهاي سياسى ايران، در اين رابطه مسئول و متعهدند.
________________________________________
[١] خبرگزاری‌های ایران خبر دادند بین کشاورزان و مقام‌های استانی توافقنامه‌ای به امضا رسیده و کشاورزان در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که با مشورت “شورای میرآب‌ها و آب‌بران و صنف کشاورزی”، یک مهلت سه ماهه به مسئولان داده شده تا مطالبات ۹ گانه آنها را برآورده شود.

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *