لگد مال كردن عمامه ها؛ پايان يك ايدئولوژى!

بابك رحمتى

روز دوشنبه ٦ دى ماه ١٤٠٠ مسلما، در تاريخ ايران زمين ثبت خواهد شد. بانوى شجاع ايرانى كه در مركز عمامه سازان يعنى شهر زيارتى قم زندگى ميكند، عمامه آخوندى را بر زمين زده و پس از لگد مال كردن ، ابتدا با او در گير شده و پس از آن به دنبال آخوند مزاحم ديگر مي دود. بقول معروف بانوى شجاع ايران، تير خود را درست به خال زده است و عامل تمامى بدبختي و نابودى ايران را به درستى نشانه رفته است. بزودي اين بانو به قهرمان ملى تبديل خواهد شد. بايد گفت اين آغاز يك حركت حساب شده مردمى است . مردمى كه از موجودات دو پا و عمامه بسران به تنگ آمده اند. مردم مي دانند كه همين است كه باعث نابودي ايران شده است. همگان مي دانند اين تراوشات فكرى از زير اين عمامه هاى سفيد و سياه است كه ايران را به نابودى كشانده است. خامنه اى كه يك شبه خود را “آيت الله” اعلام كرده است، بخوبى مي داند كه حلقه محاصره، بزودى گلويش را خواهد گرفت، بخاطر اين است كه امنيتى ها و آتش به اختيارانش را فورى بسيج كرده تا اين بانوى دلير را دستگير كنند. رژيم فاشيستى مذهبى مي داند كه اين آغاز يك گام بعدى است كه مردم خاموش را هم بصدا خواهد در آورد. رژيم از گسترش اين حركت از سوى مردم وحشت دارد. لذا با تمامى سركوب هايش كاملا احساس خطر كرده است كه فرمان دستگيرى فورى اين بانوى شجاع را صادر كرده است! مردمى كه درصحنه حاضر بودند، اين بانوى شجاع را حمايت كردند. ولى اين گونه حمايت ها كافى نيست! تنها جواب پاسداران وحوش خامنه اى،حركت هاي گسترده است. نگذاريم آخوندها هر كارى در اين كشور كه ميخواهند انجام دهند. با حضور گسترده خود در خيابانها از اين بانوى شجاع در قم و سراسر ايران حمايت كنيم. بانوى شجاعى كه تير خود را به هدف زده است مي داند تمامى بدبختي مردم ايران از مغزهای پوسيده در زير همين عمامه هاست. رژيم ولايت فقيه سال هاست كه از خشم مردم و تنفر آنها از عمامه هاى سياه و سفيد ، مرتب دست به سركوب ميزند، براى همين است كه بانوى شجاع ايران زمين را هم فورى دستگير مي كنند تا رعب و وحشت در دل مردم ايجاد كنند. رژيم تماميت خواه با دستگيرى و سركوب و اعدام و طناب دار، مانند هميشه مي خواهد در جامعه ايجاد رعب و وحشت كند، اين يكى از ويژگى هاى رژيم هاى توتاليتر است. رژيم مي خواهد به شكلى عمامه داران خودى را حفظ كند. درحاليكه مردم ايران تمام بدبختي ها و ويرانى، گرانى، اعتياد و بيكارى و رانت خوارى و … را از مغزهاى زير عمامه مي دانند. رژيم باز هم به اشتباه گذشته اش ادامه ميدهد. خيال ميكند با دستگيري اين بانو ى شجاع ميتواند جلوى حركتهاي رو بجلو مردم را بگيرد. به عمامه داران بايد گفت آيا در طول ٤٣ سال سركوب و با صدها هزار دستگيرى و ده ها هزار اعدام توانسته ايد از درخواست مطالبات و مخالفت مردم جلو گيرى كنيد؟ آيا با ٤٣ سال سركوب، مردم خانه نشين شده اند كه اينك بانوى شجاع را دستگير مى كنيد؟

بايد گفت اين آغاز لگدمال كردن عمامه هاى كثيف است . امروز صداى گامهاي استوار مردم شنيده ميشود و صداى پاى مردم خاموش در حال شنيدن است. وقتى مردم از نابودى يك رژيم فاشيستى ميگويند همگان ميدانند كه چنين خواسته اى كه مطرح ميشود، يعنی رژيم رفتنى است. اين قانون نانوشته را در سالروز فروپاشى شوروى شاهد بوديم . مطمئن باشيد در روزهاى آينده نه تنها ، چنين حركاتى بيشتر خواهد شد كه مردمان ايران به تنگ آمده از عمامه، برعليه عمامه داران با عزمى جزم به صحن خيابانها كشيده خواهند شد. اكنون در ايران زمان عمامه دارى به سر آمده است و خامنه اى بايد بداند در روزهاى آينده شاهد از سر برداشتن عمامه داران هم خواهيم بود. همانطور كه در گذشته هم شاهد برداشتن چندين تن از اينها بوده ايم . افرادى مانند كاظمينى بروجردى و محمد على زم و… از كسانى بودن كه وقتى جنايات رژيم فاشيستى مذهبى را ديدند ، خود عمامه هايشان از سر برداشتنند و اين خود، پايان يك تزوير را در ايران نشان ميدهد. اما اين پايان ماجرا نيست . خشم مردم از عمامه داران چيز ديگرى را ميگويد! اين را نگارنده نمى گويد، خشم جامعه گوياى اين واقعيت است . مادرِ بازنشسته اى كه امروز خشم خود را فرياد ميزد، فرياد او نشان داد كه آتش كه نه ، بمبى از خشم زير خاكستر پنهان بود، كه خامنه اى و بيت عنكبوتى و مجلسش را به توپ بسته بود. اين خشم را مادرى داغديده ، امروز ٧ دى ماه ١٤٠٠ خورشيدى در مقابل مجلس فرياد زد او اين خشم را اين گونه بيرون ريخت . او خطاب به همه عمامه داران در راس آنها خامنه اى و قاليباف رئيس مجلس گفت : اگر ما بخواهیم از شما انتقام بگیریم، از روز اول انقلاب تا حالا را می گیریم، شماها همه چیز را نابود کردید و حالا نوبت نابودی شماست. ما جوانانمان را داديم ، تا كشورمان آباد بشه، تا وطنمان وطن بشه، شما همه چيز را نابود كرديد، به خدا، نوبت نابودي شما فرا رسيده است. وى در مقابل مجلس فرياد زد و تظاهر كنندگان تكراركردند«قاليباف حيا كن ، مجلسو رهاكن!». خامنه اى با اين خشم به كدام سوراخ خواهد خزيد؟ آيا به سرنوشت صدام دچار خواهد شد ؟ و يا همچون قذافى رهبر ليبى به دست جوانان ايران زمين خواهد افتاد؟ آيا نخست عمامه اورا لگد كوب خواهند كرد و يا عمامه او را بدور گردنش خواهند پيچيد و به عمامه دارى در ايران پايان خواهند داد؟ شما چه فكر مي كنيد؟
آخرين سخن :
اين عمامه لگد كردن، آغاز يك راه پر سنگلاخى است كه دوران نكبت را پايان ميدهد . آخوندها، ديگر فرصتى ندارند و آينده ترسناكتر ازآن كه تصور ميكنند در انتظار شان است. بايد گفت اين عمامه نبود كه لگد مال شد، بلكه نماد يك ايدئولوژى از عمامه داران است كه از خرافات ، تعصب ، دزدى و چپاول و ياوه گويى ، تن پرورى و مرده پرستى و عذاب و بى شعورى فقهى و دخالت در كار مردم بنام دنیاست . اين عمامه نبود لگد مال شد يك ايدئولوژى پوسته و فرسوده و ناكارآمد بود كه زير پاى بانوى آزاديخواه ايرانى لگد كوب شد. اين ايدئولوژى پوسيده و فاشيستى مذهبى را ضمن هشداربه مردم ، در اين شعر همدانى بخوبى مي بينيم و مي خوانيم!
شيخكانى كه روضه خوان مردمند
به گمان خود كه ديگر سروران ِمردمند!
بايد اول يادشان آيد كه از روز اذل
اين گدايان و جيره خواران ، نوكران مردمند
نوكر روسيه و چين و اسير تازيان
در پى نابودى و نسل و زبان مردمند
هموطن بيدار شو كين شيخكان بى خرد ،
دشمنِ بى ريشه و نام و نشان مردمند. «شيدا همدانى»

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *