تداوم انقلاب آزادى، رنسانس ايرانى- عباس(بابك)رحمتى


عباس(بابك)رحمتى

بى شك جوانانى كه انقلاب ايرانى ميكنند و ترس از سركوب ندارند، مرحله سخت انقلاب را پشت سر گذاشته شده اند.. بيش از ٨ هفته از انقلاب آزادى ِجوانان ايران ميگذرد . خشونت هاى وحوش رژيم از ترس ، روز بروز بيشتر ميشود . جوانان، خانواده هارا تحت تاثير قرار داده اند.، قبلا خانواده چنين نبودند . جوانان ميگويند اين جنبش از روز نخست مسئله اش حجاب نبوده است ، جوانان بدنبال آزادى هاى سياسى – اجتماعى هستند. آنها بخاطر فقر و گرسنگي كه تقريبا كل جامعه را فرا گرفته أست ، به كف خيابانها آمده اند. آنها ميگويند تا ايران را از عمامه داران پس نگيرند خيابانها را ترك نمى كنند. دختران و بانوان كه حضور پر رنگى در اين انقلاب دارند وقتى از خانه بيرون ميآيند ميخوانند و شعار گونه ميگويند: ” به مادرم بگوئيد ديگر دختر ندارد و پسر ها هم تكرار ميكنند به مادربگوئيد ديگر پسر ندارد!”
جنبشى كه با زن، زندگى، آزادى و با رمز مهسا/ ژينا امينى آغاز شد، ميرود تا رنسانس ايرانى را رقم زند. اين جنبش كه خواهان سرنگونى كل رژيم است با شعار “نه اصلاحات نه رفراندوم هدف كل نظام است “را سر ميدهند. ويژگى ها اين جنبش زبان زد عام وخاص شده أست. يكى از ويژگى هاى اين جنبش ، روسرى سوزاندن دوشيزگان و بانوان ايرانى است. بى شك چنين حركتى از زمانى رخداد كه ويدا موحدى روسرى اش را بر سر چوب كرد و در سكوى استوارى ايستاد تا بانوان آزاده را به حركت در آورد. حركت ويدا باعث شد تا ترس كم كم از شهر ها رخت بر بندد، تا جايى كه مادران سالخورده هم ، بخاطر همبستگى با دوشيزگان روسرى از سر برداشتن وبر سر چوب قرار دادند.
ويژگى ديگر انقلاب ايرانى ، شجاعت بى نظير بانوان ايرانى است كه بسرعت سراسر ايران را فرا گرفت و مرزها را در نورديد و به سراسر جهان گسترش يافت. تا جايى كه بانوان جهان يكى پس از ديگرى موهاى سر خود را بخاطر همبستگى چيده و نشان دادن كه بابانوان ايران همواره همراه اين انقلابند. دنيا از اين حركت مردم ايران تكان خورد كه تا ديروز چنين برخوردي با حركتهاي داخل ايران محال بود.
ويژگى ديگر اين جنبش اتحاد و يكپارچگى ايرانيان در سراسر جهان است تا جايى كه اين اتحاد ،طرح هاى رژيم را نقش بر آب كرد وجمهورى اسلامى را از درون خالى تر كرد. بايد گفت؛اوضاع كنونى ايران طورى است كه وضعيت به گذشته بر نخواهد گشت .بانوانِ ايران چنان جرئتى يافته است كه نه تنها روسرى را سوزانند كه امروز شاهد عمامه پرانى به همراه مردان در صحنه ى مبارزه هستند. اين جنبش هر روز ابتكارى را به نمايش ميگذارد. عمامه نشانه گرفتن از سوى جوانان ، همان نشانه گرفتن ايدئولوژى عقب افتاده حوزه علمیه قم است همان آنجا كه ٤٤ سال ايران را از حركت رو به جلو باز داشته است. جوانان، هسته مركزى فساد در ايران را بخوبى تشخيص داده اند. آنها علت عقب افتادگي و عدم آزادى را در تراوشات زير عمامه ها ميدانند. درست نسل گذشته همين شعار” آزادى انديشه با ريش و پشم نميشه” را سر ميدادند و امروز نسل هشتادى ها خود ريشه خرابى و فساد را درست نشانه رفته اند.
امروز جوانان ما يك قدم موثر ديگر هم برداشته اند و شعارشان، توپ ، تانك ، فشفشه / آخوند بايد گم بشه” است كه باز قدمى جلوتر،گذاشته و عاقبت اصل ولايت فقيه را مرگ ميدانند! “امسال سال خونه خامنه اى سرنگونه!” مرگ آخوند ر ا چاره و كار ميدانند.همان كه مي گفتند: “تا آخوند كفن نشود اين وطن ، وطن نشود.” به حق بايد گفت جوانان ايران زمين بخوبى اهداف خود را مشخص كرده اند. آنها حاضر نشدند با هيچيك از جناح هاى داخل رژيم كنار بيايند و با آنها مَچ شوند. سالها قبل اعلام كردند: «اصلاح طلب اصولگرا ديگه تمومه ماجرا» يك ويژگى كه در پيام آخر انقلابيون است كل نظام را نشانه گرفته اند. همان كه مى گويند:” اين آخرين پيام است ، هدف كل نظام است.”

اين انقلاب است نه قيام!
جوانان خودشان ميگويند اين ديگه قيام نيست، اسمش انقلابه. انقلابى است كه همه پوسيدگى و كهنه گى و عقب افتادگي را در همخواهد ريخت و اين رنسانسى است كه ايران را آزاد خواهد كرد. آنها عزم كرده اند ايران را از دست متجاوزين پس بگيرند. ايران دوبارهميشه ايران كه تمام مردمانش در كنار يكديگر همانطوريكه در بالا آمد، جوانان بدنبال يك انقلاب ايرانى كه رنسانس ايرانى هم نام گرفته است. دهه هشتادى به هيچ چيزى كمتر از سرنگونى رژيم رضايت نمى دهند.
امروز با شعار “زن، زندگى ، آزادى” با زبانى ساده به عمامه داران و به دنيا اعلام مي كنند كه دست از سر ايران برداريد تا ما يك زندگى معمولى داشته باشيم تا براى خودمان تصميم بگيريم! مردم ايران ميدانند كه دولتمردان دنيا جز به فكر منافع خود به فكر كسى نيستند هرچه بيشتر به آن بگويند و از جنايات در ايران به آنها نشان دهند كمتر ميفهمند! با اينهمه دولتمردان اروپايى و آمريكايى به فكر منافع كشورهاى خودشان هستند ولى اين نسل به آنها مي گويند شما دست از حمايت رژيم برداريد.ما خودمان رژيم را به زير ميكشيم . براى همين بود كه به دنيا اعلام كردند.:” خامنه اى ضحاك مى كنيمت زير خاك! ” اين همان پيامى است كه جوانان ايران بدنيا اعلام كرده است.


فقط به سرنگونى بي انديشيم!
در اين جنبش و انقلاب ايرانى، مردم فقط به سرنگونى مي انديشند . ايرانى امروز بدرستى ميداند كه اين رژيم يك رژيم فاشيستى مذهبى است كه برخوردهاى رژيم با استناد به قرآن و احاديث است . قوانينى كه در ١٤٤٠ سال پيش نوشته شده را ميخواهند، در قرن بيست ويكم اجرا كنند. تشكيل گشت ارشاد و امر به معروف و نهى از منكر را كه به مسائل شخصى انسانها دخالت ميكند را از درون آن قوانينی در آورده اند كه به قرن حاضر مربوط نمى شود . نسل دهه هشتادى، گوششان به اين قوانين بدهكار نيست. آنها زندگى و آزادى را در حذف ولايت فقيه ميدانند ، آنها فقط به سرنگونى رژيم فاشيستى مذهبى مي انديشند ولى عده اى خارج نشين هنوز بدنبال اصلاح طلبان داخل ، در پی رفرم اين رژيم پوسيده اند.
جوانان و مردم ايران ميخواهند بگويند؛ تمامى بدبختي ها و عقب افتادگي ايران از جانب خامنه اى و اطرافيانش است. جوانان چنگ درچنگ با كل پاسداران هستند ،آنها بهمراه ليدرهاى ميدانى فقط به سرنگونى عمامه داران مي انديشند. ولى عده اى خارج نشين هنوز دنبال نوع پرچم و اختلافات اينچنينى دارند . اين در حالى است كه در داخل ايران جنگ بين مردم و آتش به اختياران خامنه اى أست سركوب ها و كشتار هاى رژيم از كودكان به زير هجده ساله ها رسيده است .فاجعه آميزتر اينكه دستگيرى كودك سه ساله ( خواهرزاده افكارى) دنيا را تكان داد كارى كه نازى ها هم انجام ندادند ولى دولتمردان غربى كه در خواب بودند. گويا ميخواهند تحريمهاى سخت ترى را به عمامه داران و سپاه پاسداران تحميل كنند. شايد اتفاقى در غرب بوجود آمده است كه صدر اعظم آلمان نسبت به رژيم ، موضع تندتری ميگيرد و رئيس جمهور فرانسه در كاخ اليزه با بانوان ايرانى ديدار ميكند!
دوشنبه خبر تحريمها و بيانيه هاى اروپا منتشر خواهد شد و در اين مورد خواهيم نوشت.
اتحاد رمز پيروزى است
برگرديم به هموطنان فعال خارج نشین ، كه اين روزها بيشتر، اختلافات را دامن ميزنند. به طرفهاى اختلاف بايد گفت ؛ در شرايطى كه هموطنان ما كفن پوش ميشوند و در ميدان مبارزه با سركوبگران حضور ميايند، چرا بحث هاى انحرافى و شعارهاي انحرافى را مطرح ميكنيد. بهترنيست شعارهايتان را از داخل كشور و از ميدان دارها بگيريد تا از هرج و مرج در تظاهرات خارج جلوگيرى كنيد؟ چون اين بحث ها خيلى ابتدايى و گاها كودكانه است كه ما را از رسيدن به اهدافمان دور ميكند. نوع حكومت و حتی پرچم را بگذاريد تا پسا سرنگونى رژيم تا مجلس موسسان تصميم بگيرد.” اتحاد رمز پيروزى است”
چه بايد كرد؟
امروز بايد بفكر از كار انداختن موتور سركوب رژيم بود بايد چرخ دنده هاى آن سركوب را خراب كرد . بايد بدنبال راه حلهاي اينچنينى بودو نه دامن زدن به اختلافات! چند مورد مهم كه چرخ موتور رژيم عمامه داران را از كار خواهد انداخت.
١- خريد نكردن از شركتهاي وابسته يه رژيم مانند ميهن و طبيعت و…
٢- گسترش اعتصابات و ادامه تظاهرات ها در داخل و خارج، ادامه اعتصابات شركت نفت و پتروشيمى. اعتصابات بازار در سراسر ايران ميتواند ضربه سنگين اقتصادى به رژيم بزند.
٣- بزرگداشت جانباختگان آبان ٩٨ يكى ديگر از راه حلهاى از كار انداختن موتو سركوب است . جمع شدن از سراسر ايران در تهران (٢٤ تا ٢٧آبان ٤٠١ خورشیدی ) ليدر هاى ميدانى اين سه روز را مرحله سرنگونى ميدانند پس همه در آن شركت كنيم تا روز تاريخى بسازيم.
٤-براى مقابله با موتورسواران بايد مقابله كرد . يكى از راهها ريختن روغن و ميخ هاى سه تايى را در مسير موتور سواران خامنه اىبريزيم . يك سرى از اين قبيل كارها ميتواند موتور سركوب را از كار انداخت.
از رنسانس ايرانى گفتيم ، گفتيم اين زايش است .این همان زايش نوین و رنسانسی ايرانى است که قبلا نگارنده به آن اشاره كرده وهميشه تكرار مي كرديم. زنده ياد «مانوك خدابخشيان»با عنوان نسل شيك پاسارگاردى از آن ياد ميكرد. و امروز ميگوئيم ما دوباره زاده خواهيم شد. و هويت خود را دوباره باز خواهيم يافت. و اكنون همان تراكم زياد و درد قبل از زايش پديدار گشته است ، همراه درد وفشار بى اندازه اي كه هيچ مادرى نه ميخواهد و نه ميتواند از آن عقب بنشيند! با اين رنسانس ايرانى ، ما دوباره زاده میشویم تا ایرانی پر قدرت و سکولار «جمهوری دمکراتیک ایران » و شايد هم يك ايران لائيسته، با حكومتى دموكرات را به ارمغان آوريم!
ما پیروزیم.

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *