سند افشا شده درخواست برخی مقامات برای استعفای خامنه‌ای و دخالت یک ژنرال روس- ویدیو

باز شدن جعبه سیاه نقش روسیه در سرنگونی پرواز
– چرا هواپیمای اکراینی ۷۵۲؟
🔸 ناصر عدالت خواه یکی از مقامات ارشد وزرات اطلاعاتی ایران در جلسه دیدار سرى اطلاعاتی ها با علی خامنه ای پرده از رازی هولناک برداشته است که تاکنون درباره آن سخن گفته نشده بود. او می گوید شلیک موشک سپاه و سرنگونی هواپیمای  پرواز پی‌اس ۷۵۲ که در نتیجه آن ۱۷۶ نفر کشته شدند، با مشورت یک ژنرال روسی انجام گرفته است
او می گوید: در مـــــسئله هـــــدف قـــــرار دادن پـــــرواز اوکـــــرایـــــن،…. شـــــورای عـــــالـــــی امـــــنیت مـــــلی تــصمیماتــی را کــه عــمومــا بــایــد در اخــتیار مجــموعــه وزارت اطــلاعــات ابــتدا قــرار بــدهــد و نــظرخــواهــی بــکند و در صورت بــــدون تــــبعات بــــودن اجــــرایــــی بشــــود، بــــا مــــشاوره هــــای غــــلط ژنــــرال دورنــــیکوف … ( اجرایی کرده)
🔸 اشاره این مقام امنیتی وزارت اطلاعات به ژنرال الکساندر دورنیکوف است.بر اساس آنچه در رسانه ها منتشر شده ژنرال الکساندر دورنیکوف، ۶۰ ساله به دلیل نقشی کلیدی که در عملیات نظامی در جنوب سوریه ایفا کرد شناخته می‌شود. او در سال ۲۰۱۶ به دلیل فرماندهی عملیات در جنگ سوریه نشان قهرمان فدراسیون روسیه، از بالاترین مدارج نظامی این کشور را، از سوی ولادیمیر پوتین دریافت کرد. آقای دورنیکوف سال گذشته از سوی پوتین به دلیل تجربه گسترده در جنگ سوریه به عنوان فرمانده جنگ در اوکراین منصوب شد
🔸 ژنرال آلکساندر دورنیکوف، فرمانده منطقه نظامی جنوب روسیه وظیفه بهبود هماهنگی بین نیرو‌های روسی در اوکراین را به عهده گرفته است
🔸 این ژنرال به دلیل ویرانی‌های نیروهایش در جریان جنگ داخلی سوریه، زمانی که روسیه از بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، در مبارزه با شورشیان حمایت کرد، به «قصاب سوریه» شناخته می‌شود. در دوره فرماندهی او بر نیروهای روسیه در سوریه، حدود ۱۰۰ هزار بمباران شهرک‌ها و شهرهای سراسر این کشور -به ویژه حلب و حمص- را با خاک یکسان کرد و زیرساخت‌های اساسی مانند بیمارستان‌ها و منابع آب را از بین برد. ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۲۰، دوورنیکوف را به درجه ژنرالی ارتقا داد.
🔸 بر اساس سند سری جلسه خامنه ای با مقامات امنیتی که روز هفدهم دی ماه سال ۱۴۰۱ برگزار کرده، ناصر عدالت خواه (که روشن نیست این نام سازمانی او در وزارت اطلاعات است يا خير)، در مورد این ژنرال روس و ارتباط اش با سپاه قدس و تصمیم های گیری نظامی می گوید
(او ) کــــم مــــانــــده بــــود بـــسیاری از جـــوانـــان (ما) را در ســـوریـــه بـــه کشـــتار جـــمعی بـــدهـــد،…. و مـــن هـــنوز نفهميده ام کـــه چـــرا ســردار بــزرگ مــا بــایــد ایــن مــشاوره را اجــرایــی مى كرد؟ امــید داشــتم کــه اقــای حــاجــی زاده، بــعد از تــقریــبا پـنچ دعـوت نـامـه، بـرای تـوضـیح در وزارت اطـلاعـات، در مـورد شـرح عـملیات، ( پاسخی بدهد) کـه هـیچ کـدام را ایـشان پـاسـخ نـدادنـد و سیسـتم قـضایـی مـا هـم اجـازه نمى دهد کـه ایـشان را احـضار کـنیم، بـبینیم کـه ایـن انـتقامـی کـه از آن صـحبت کـردنـد و یـک شـبه بـا مـشاوره آن ژنـرال بـه واقـع نـادان، تـعداد زیـادی از هـموطـنان مـا را بـه قـصد هـدف قرار داده اند، چـه بـوده اسـت؟

ژنرال دورنیکوف و پوتین

🔸 ناصر عدالت خواه که در این سند گفته شده در بخش اجتماعی وزارت اطلاعات کار می کند ، و البته که هیچ رد پا یا عکسی از او مثل بقیه اطلاعاتی های دیگر در جست و جوی اینترنت وجود ندارد، در این جلسه در سخنان اش با انتقاد از سرادر حاجی زاده می گوید
آقـایـان نمى شود کـه تـصمیمات غـلط بـگیریـم و بـخاطـر تـرس از عواقب آن، بـیایـیم خـودمـان را قـربـانـی قـرار دهـیم. مـا در عـین الاسـد چـه دسـت آوردی داشـته ایـم؟ تـمام اطـلاعـات نـیروی خـــارجـــی و داخـــلی را جـــمع کـــنیم در مـــورد عين الاســـد، مـــی بـــینیم کـــه انـــدک آســـیبی بـــه مـــقصد هـــدفگـــیری نـرسـیده اسـت، جـز چـند سـاخـتمان. نـیروهـای وزارت اطـلاعـات بـعد از بررسى هاى مـشخص دریـافـته انـد کـه حـتی آسـیب هـا بـه سـاخـتمانهـایـی بـوده اسـت، کـه مـدتهـا خـارج از سـرویـس بـوده انـد. اگـر ایـن چـنین اسـت و گــــزارشــــات مــــا درســــت مى گويد، آن وقــــت اســــت کــــه بــــایــــد دیــــد مــــا بــــرای انــــتقامــــی کــــه بــــه صــــورت مــــداوم رســـانـــه هـــایـــمان از آن صـــحبت مـــی کـــنند، چـــه دســـتاوردی جـــز خـــون هـــموطـــنانمـــان داشـــته ایـــم. حـــوادث نـــود و هشــت خــود ضــریــب امــنیتی کــشور را پــایــین آورد، در کــنارش جــریــان هــدف قــرار دادن مــردم در آن پــرواز، چهــره کــشور را در جــهان تخــریــب کــرد.
این مقام اطلاعاتی می گوید: تــصمیمات غــلط هــیئت مــشاوره بــا ژنــرال خــارجــی ســبب شــد چهــره کـــشور بـــه یـــکباره ســـیاه شـــود
🔸 سخنان او تصویر واضحی از وضعیت موجود به دست می دهد متن کامل حرف هایش را در سند اصلی بخوانید تا آگاهی بیشتری از وضعیت حکومت علی خامنه ای به دست آوريد.
🔸 توضیح کانال وقت آزادی
مقامات سپاه پاسداران بارها به خانواده جانباختگان گفته بودند که اگر این هواپیما را نمی زدند، ممکن بود جنگ در بگیرد. اما حتی اگر تصمیم را یک تصمیم نظامی ولو غلط بدانیم، چرا این هواپیمای بخصوص را برای زدن انتخاب کردند؟ با آنچه در این سند افشا شده، می شود به پاسخ یکی از مهم ترین سوالات در زمان سرنگونی هواپیمای اکراینی که به کشته شدن ۱۴۶ نفر از هموطنان و ۳۰ غیر ایرانی دیگر منجر شد، رسید و یک زاویه دیگر از این جنایت فراموش نشدنی رژیم افشا می شود.
🔸 انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ در گزارش تحقیقی در مورد فاجعه سرنگون کردن پرواز PS752 ، به شواهد بحث‌ برانگیزی همچون «عامدانه باز گذاشتن فضای هوایی کشور در شرایط خطیر جنگی»، «تغییر مسیر پروازهای دیگر»، «انهدام کامل وسایل الکترونیکی مسافران»، «تأخیر مشکوک ۵۷ دقیقه‌ای در پرواز و تخلیه برخی از مسافران» اشاره کرده و تعمدی بودن زدن این هواپیما اثبات شده است. یعنی مسیر پرواز هواپیماهای دیگر را تغییر داده اند، و یک ساعت پروزا را به تاخیر انداخته اند، تا همین یک هواپیمای مشخص به مقصد پایتخت اکراین را بزنند. سوال این است: اگر سپاه قصد زدن موشک به یک هواپیمای مسافربری و کشتن مردم بی گناه را داشته، ، از بین آن همه پروازی که به کشورهای مختلف در آن شب از فرودگاه ایران انجام می گرفت، چرا روسیه و ژنرال ارشدش كه همتای قاسم سلیمانی و قاآُنی در سوریه بوده، به مقامات نظامی سپاه در ایران مشورت داده که یک هواپیمای اکراینی را بزنند؟ درگیر کردن ایران با اکراین، به نفع چه کشور دیگری تمام می شد؟ پاسخ خیلی روشن است. همه تحلیل گران و کارشناسان سیاسی مى دانند که از مدت ها پیش هم معلوم بود که تنش بین روسیه و اکراین بالاست و پوتین و ژنرال هایش داشتند زمینه ها را برای حمله به اکراین آماده می کردند. اما انها در عین حال نگران شعله ور تر شدن جنگ و درگیر شدن غرب هم بودند. به همین دلیل نیاز داشته اند که کشورهایی را با خود همسو کنند و از جمله پای ایران را به این گرداب احتمالی بکشانند. وادار کردن ایران به حمله با هواپیمای اکراینی جز تیره شدن روابط ایران و اکراین و باز شدن پای ایران به درگیری روسیه و اکراین در حمایت از روسیه، نتیجه دیگری نمی توانسته داشته باشد
🔸 سند سری به دست آمده، پر از اطلاعات ریز و درشت درباره وضعیت اطلاعاتی رژیم خامنه ای است. کانال وقت آزادی با اطمینان کامل از صحت وسقم این سند و دیدار انجام شده با خامنه ای آن را منتشر می کند
🔸 این سند را بخوانید و برای دوستان خود بفرستید.دانستن این جزییات، به افزودن آگاهی درباره ماهیت این رژیم و عملکردش بسیار کمک می کند و نشان مى دهد که اتحاد و قیام مردم در داخل ایران تا چه پایه های رژیم را متزلزل و متفرق کرده است
🖕 اصل سند سری جلسه ۱۷ دی خامنه ای با سران اطلاعات را در بالا بخوانید و آن را برای آگاهی همگان فوروارد کنید.
برگرفته از کانال تلگرامی وقت آزادی

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *