سياستهاى شكست خورده و بازگشت دوباره گشت ارشاد؛ تيشه به ريشه اخوندها- بابك رحمتى


بابك رحمتى

رژيم فاشيستى مذهبى با فروش پهبادها به روسيه بدنبال چيست؟ چنين رژيمى كه از نظر داخلى در نهايت قمار را باخته است و از نظراقتصادى فروپاشى نيز صورت گرفته است ، چكار ميتوان انجام دهد؟ دولتى كه ميخواهد از پول مردم جواب سوبسيدها را بدهد . يعنىوقتى ٥٦٠ هزار ميليارد تومان نمى تواند و بايد بابت سوبسيد بپردازد. تازه اگر بتواند بنزين را به ليترى٦٠ هزارتومان برساند باز جبراناين معضل را نخواهد كرد. گرچه اين دولت نمى تواند بنزين را حتا تا ٣٠ هزار تومان هم بالا ببرد و اين مقدار بدهى بخاطر سوبسيديعنى ورشكستگي كامل اقتصادى رژيم سركوبگر است ! با اين وضعيت بد اقتصادى، تمام توانش را براى ساختن بمب اتم همگذاشته أست. اين وابستگان شرق و غرب فكر ميكنند با ساختن بمب اتم آقاى منطقه خواهند شد و ديگر كسى جرئت نمى كند بگويدبالاى چشمت ابروست! اين در حالى است كه شوروى سابق با ٦٥٠ هزار كلاهك اتمى و راكتورهاى فراوان هسته اى دوام نياورد و سقوط كرد.چون اقتصاد ورشكسته اى داشت و چاره اى جز سقوط نداشت. با فروش منابع ملى و فريب مردم و سركوب گسترده هم نمى تواند دردراز مدت دوام بياورد. از نظر خارجى تحت فشار هاى سياسى است اكنون ،رژيم ورشكسته ، بدنبال احيا كردن برجامى ديگر است ، دراين رابطه يكى به ميخ ميزند و يكى به نعل ، بقول معروف ، هم خر و هم خرما را ميخواهد هم ميخواهد اورانيوم بالاى٦٠درسد را غنى كند وهم ميخواهد امضاء برجام را از غربى ها /آمريكا بگيرد! دولت رييسى دلخوش به گرفتن ٧ ميليارد دلار از كره جنوبىاست كه با اوضاع وخيم اقتصادى كه شرحش رفت ، آنهم كار ساز نيست. دولت دست نشانده حتا با ٧٠٠ ميليارد دلار هم نمى تواند چنيناقتصاد بيمارى را سر و سامان دهد و تورم و گرانى را مهار كند مسلمن كارى از پيش نمى نخواهند برد.
خود زنى با حضور ولايت فقيه!
رژيم فاشيستى مذهبى مانند ديوانه اى عمل ميكند كه اميد به آينده خود ندارد و چاره را در خودكشى و يا بقول خاتمى خود زنى ميبيند. مشكل اين رژيم زير ساخت هاى كشور است كه بايد درست شود و آنهم در توان چنين دولت ضعيف و رانتخوار و دروغگو و هرزه اىنيست ، همين اقتصاد بيمار ، با تورم بالاى ٥٠ درسد همراه فقر مطلق و نارضايتى ها باعث خواهد شد مانند شوروى يكشبه ناگهان فروريزد كه نه از تاك ماند نشان و نه از تاك نشان!
دخالت خارجى:
با فروش پهبادهاى جاسوسى رژيم به روسيه، براى كشتار مردم اوكرائين ،اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه عمامه داران اعمالكرده است . شايد بتوان گفت همكاري عمامه داران با روسيه ، غرب را وادار كرده تا رژيم را تحت فشار قرار دهد گرچه اين روزهامماشات با چنين رژيمى از حد گذشته و سعى بر دميدن بر جنازه چنين رژيم آدمكش و تروريست پرور را دارند. با اينكه ظاهرن تحريم و يا تحريمها ادامه دارد و لو مماشات در همه جا خود نمايى ميكند.اين تحريمها به دلیل کمک‌های نظامی به رژیم سوریه و حمایت ازتجاوز روسیه به اوکراین وضع شده است .در حاليكه ميدانيم جناياتى كه در داخل كشور صورت ميگيرد تحريهاى شديدترى را لازم دارد. ميگويند، بخش دیگری از صنایع پهپادی ایران تحریم شده‌است. در واقع ما، نه تنها شاهدِ دادن پهبادها هستيم كه خبر انتقالساخت کارخانه پهپادسازی در منطقه آزاد تجاری آلابوگا در جمهوری تاتارستان روسیه هستيم.[١] كارخانه اى كه سلاحويرانگر براى روسيه توليد ميكند . همان روسيه اى كه در رابطه با ايران ،يك بام دو هوا عمل ميكند! فعاليتهاي تروريستى رژيم تمامى ندارد. عمامه داران براى گسترش شيعه گرى ، سالهاست كه سرلوحه كار سياست خارجى خود رادخالت در كشورهايى مانند عراق و لبنان و سوريه قرار داده اند، اين يكى را كه تمام دنيا فهميده اند و با وجود اخيار و تحريم اينسياست ادامه پيدا كرده است . از طرف ديگر ،بريز و بپاشهاى مذهبى براى جذب مردم شيعه در منطقه ، از كمك هاى مالى تا ساختنبيمارستانهاى مجهز در عراق و لبنان و درست كردن كيك١٤٣٠ مترى و تا كمك به عتبات عاليات( مزارهاى زيارتى) و مكانهاي ساختهشده ى زيارتى كه همه از سر درماندگى است و راه به جايى نخواهد برد و فروپاشى صورت خواهد گرفت.
بسيجى و حشدالشعبى در دانشگاه ها:
برگرديم به داخل ايران، اقدام اخیر رژيم مبنی بر اعطای سهمیه دانشجویی به شبه نظامیان حشدالشعبی هم براى خوشِ خدمتى وگسترش شيعه گرى و حفظ نظام است . از طرفى تداوم سرکوب و انتقام از دانشجویانی است که در ماههای اخیر دانشگاههای کشور رابه سنگر دفاع از آزادی و دمکراسی, برابری خواهی و عدالت جویی تبدیل کرده اند. همه ميدانيم بخش بزرگی از دانشجویان آگاه و نخبهاین نهادها توسط جنایتکاران سپاه, بسیج و نیروهای لباس شخصی حکومتیان کشته, بازداشت, اخراج و تعلیق شده اند. هم اکنون گویاسرکوبگران تلاش می کنند تا جای ديگرى براى سركوبگرى در دانشگاهها باز كنند! رژيم ولايت فقيه قصد دارد با این شبه نظامیانوابسته سركوبگرى را گسترش دهد!از طرفى ريزش هاى مكرر در درون نيروهاى سركوبگر برای خامنه ای نیز معضل بزرگی بشمارميآید. بخاطر همين بود كه خامنه اى بدون هيچ شرمى از تنبيه( سركوب ) دانشجويان ميگفت! البته وحشت رژيم آدمكش را از گرامىداشت سالروز قتل مهسا ،در شهريور آينده را نبايد از ياد برد بخاطر همين خامنه اى را به تكاپو انداخته است.
بازگشت ، گشت ارشاد، خودكشى سياسى است! پس از وقفه اى در انقلاب نوين ايران ( زن زندگى آزادى ،مهسا)و پس از دستگيرى هاى گسترده ، رژيم فاشيستى مذهبى ،دوباره گشتارشاد را وارد معركه كرده اند تا از نگاه خودشان زهر چشم بگيرند ! با تجربه ٤٤ سال سركوب و وقايع ده ماهه گذشته ، بخوبى،نشان داده شد كه دوباره باد درو خواهند كرد.

باز گشت دوباره “گشت ارشاد” را بايد دنباله همين سياست سركوب دانست . البته در اين بين اختلافات درونى را از ياد نبريم . اخيرنمعاون رييسى گفته است اين حضور “گشت ارشاد” بدستور رئيس جمهورى نبوده است كه خود نشان دهنده اختلافات درونى بين رئيسىو قوه قضائيه يا بين خامنه اى و آتش به اختيارانش با جريانات نرمتر است. رژيمى كه از چند سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعاتو چند وزير خارجه در نظام و دولت سايه با وجود باندهاي مختلف در بيت خامنه اى و… تشكيل شده باشد بايد چنين تصميمات مختلفىصادر كند، اكنون تصميمى صادر شده است و هيجكس زير بارش نمى رود.معلوم نيست چه كسى در كشورِ اشغال شده تصميم ميگيرد؟جالب اينكه خاتمى اصلاح طلب ، خطر خود براندازى را بيش از بيش احساس ميكند. او ضمن اظهار نگرانى، بار دیگر خطرخودبراندازى را یادآور شد.بايد گفت: هر بيسوادى هم ميداند ، بازگشت دوباره گشت ارشاد خود زنى ( خود كشى) استكه چند ماه ديگر آثارش نمايانتر خواهدشد.
وحشت و سركوب:
هرچه سركوب زيادتر شود مقاومت مردم بيشتر خواهد شد.اين روزها ، شاهديم ، علاوه بر سركوب بانوان و حتا مردان و بگير و بيند آنهاو دستگيرى پدر و مادر و كل خانواده از جاويد نامان در راستاى اين سياست”انصرو بروعب” است ( پيروزى با وحشت ). اين جهتگيرى از علايم وحشتى است كه سراسر نظام را فراگرفته است.با بازگشت دوباره گشت ارشاد بانوان شجاعانه تر از گشته در مقابلماموران امر به معروف ايستاده وجوابهاى محكم ترى به اين بوزينه هاى ظلمه ولايت فقيه ميدهند. با اينكه به بانوان ايران زمين يورشميبرند و يورش شبانه به خانه ها و اذيت و آزار اقوام جاويد نامان ايران ادامه دارد باز شاهد مقاومت بيشتر آنها هستيم .در اين روزهاشاهد برخوردهاي وحشيانه تَرى نسبت به گذشته هستيم .اينها همه ، از وحشت تداركات براى سالگرد قتل مهسا خبر ميدهد. خانوادهها و باز ماندگان هواپيمايى اوكرائين هم از اين يورشها بى نصيب نمانده اند دستگيرى پدران و مادران و بازماندگان آنها ، حمله به اقليت هاى مذهبى و جرائم شداد و غليظ براى آنها، همه از به بن بست رسيدن رژيم سركوبگر خبر ميدهد. همانطور يكه در بالا هم آمد. در دانشگاه ها ، اوضاع بدتر از اينهاست. اخراج دانشجويان و استادان همچون گذشته، خالى كردن دانشگاهها از نيروهاى نخبه وسازماندهى و جايگزين كردن سپاهى و بسيجى و حالا ورود حشدالشعبى نشان از وحشت بيشتر آنها را دارد.البته اين سركوبها طى سالهاى متمادى آغاز شده ولى امروز با به بن بست رسيدن آن سياست به نيروهاى نيابتى از خارج محتاج شدهاست. صدور حكم هاى مضحكى كه براى هنرمندان صادر ميكنند دنيا را به واكنش وا داشته است. اكنون اين مجازات ها و احكاممضحك ،فراتر از مجازاتهاى قانونى است. بعنوان مثال طبق قوانين ارتجاعى خود نوشته ، براى بد حجابى فقط بايد جريمه صادر شودنه اينكه كسى به زندان برود و يا شكنجه شود! شگردهاى نامتعارفى كه توسط افرادى عقده اى و غير حقوقى صادر ميشود. چيزى كهدر طول ٤٤ سال زن و مرد ايرانى از ارزشي ها ديده اند و امروز” زن زندگى آزادى “، به تمام اين قوانينِ” نه” بزرگ گفتهاست و ناقوس مرگ ظالمان را نويد ميدهد.
رو به دشمن پشت به مردم!
رژيم بى آينده ، در سياست خارجى شعارهاي نه شرقى و نه غربى و يا استقلال آزادى ميداد ولى امروز ، دلخوش به حمايت روس و چينشده است و بدون اين سياست بى برو برگرد مات خواهد شد . اين در حالى است كه در موارد زيادى از حق و حقوق ايران و ايرانىگذشته و همه كارت هايش را در اختيار اين دو حامى خود گذارده است. به روسيه پهباد ميدهد و مردمِ اكروائين را قتل عام ميكند. به چينىها قسمتى از درياي خليج فارس را واگذار ميكند و قرارداد ٢٥ ساله نا معلوم با آنها امضاء ميكند تا دوربينهاى امينى براى كنترل مردماز آنها بگيرد! با وجوددغنى سازى هاى اورانيوم از حد معمول ، آمريكا و اروپا،با آنها مماشات كرده و فقط اخطارها را تكرار ميكنند تاجاى عريضه اى خالى نماند.مماشات غربى ها را در صحبتهاى چند وقت پيش خامنه اى بوضوح مي توان مشاهده كردكه گفته بود “جنگى برعليه ما رخ نخواهد داد!” كه خود نشان از زد و بندهاي پشت پرده با بيعت خامنه اى دارد.
شيوه ديگر غرب، جهت فشار:
البته ، آمريكايى مرتب ميگويند: تمامى گزينه ها حتا نظامى را روى ميز دارند. يكى به ميخ ميزند و يكى به نعل ! فراموش نكنيم ، حتمنلازم نيست كه گزينه نظامى را بر گزيندند. آنها ممكن است ، برنامه هاى ديگرى را دنبال كنند. چيزى كه همه آنرا درك نكنند،شايد همسران نظامى رژيم اين فكر را از سر گذرانده اند. ممكن است بشكل و يا الگوي عراق نباشد ، شايد فروپاشى قدم به قدم را دنبال كنند. بدين شكل كه ابتدا اقتصاد را كوچك و كوچكتر كنند و بدين شكل رژيم را زجر كش كنند تا با فشار از سوى مردم از داخل سقوط عمامهداران راحت تَر شود. از طرفى غنى سازى اورانيوم و يا كمك هاى پهبادى به روسيه ميتواند اين فشارها را از سوى غرب شدت دهد.بايدگفت؛ رژيم با رهبرى ولايت فقيه اش تصميم گرفته است براى حفظ نظام سركوبگرش به روسيه و چين هر.روز نزديكتر شود و تن به هر ذلتو خوارى بدهد از فروش منابع نفتى و گاز و دريا و درياچه در ايران تا فروش قسمتى از خاك ايران زمين به چينى ها .آنها ، تلاش دارندنظام آدمكش خود را بهر شكلى حفظ كنند، زيرا خمينى گفته بود:”حفظ نظام از اوجب واجبات است!” حضور اكثريت مردم درصحنه مبارزه اين كار را براى رژيم بسيار سخت خواهد كرد. فقط كافى است بدانيد دولت چين سيستم هاى اطلاعاتى ودوربينها شناسايى در اختيار رژيم قرار داه است. يك قلم آن ١٥ ميليون دوربينهاى مدار بسته در ٢٨شهر ايران از سوىچينى ها نصب شده است.
چاره كار چيست؟
مردم ناچارند به كف خيابانها بيايند، هر روز ديرتَر بيايند زيرساخت ها زيانبارتر خواهدشد . تنها راه نجات ما و نجات ايران از دستاشغالگران حضور ميليونى در كف خيابانهاست تا بازبتوانيم دنيا را از شدت سركوب داخل خبردار كنيم. اعتصابات گسترده و سراسرىميتواند رژيم را زمين گير كند. نافرمانى مدنى از خريد نكردند هاى غير ضرورى تا پرداخت نكردن قبوض دولتى، گسترش اعتصابات و… وشيوه هاى نظير اينها را بايد سازماندهى كرد.
______________________________\__________
[١]تصاویر ماهواره‌ای همچنین از ساخت کارخانه پهپادسازی در منطقه آزاد تجاری آلابوگا در جمهوری تاتارستان روسیه، در ۶۰۰مایلی مسکو، خبر می‌دهد.

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *