Tag Archives: دکتر عبدالرحمان برومند، قتل، ترور، ترورهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور، دکتر بختیار،

29مین سالگرد قتل دکتر عبدالرحمان برومند، پاریس

اختر نیوز، در 29مین سالروز قتل زنده یاد دکتر عبدالرحمن برومند، دکتر برومند فعال سیاسی و از ملی گرایان بنام، از وفادارترین یاران زنده یاد دکتر شاپور بختیار بود. دکتر برومند پس از اخراج دکتر بختیار از جبهه ملی به دلیل پذیریش نخست وزیری کشور از جانب پادشاه در دی …

Read More »