Tag Archives: سوسیال دمکراسی

شکل گیری جنبش سوسیال دمکراسی نوین درایران، دکتر حسن ماسالی

شکل گیری جنبش سوسیال دمکراسی نوین درایران دکتر حسن ماسالی هم ا کنون بخش عظیمی از جمعیت ایران را زحمتکشان و تهیدستان تشکیل میدهندکه با مشکلات معیشتی، سطح نازل آموزشی و فرهنگ ارتجاعی دست بگریبان هستند. از طرف دیگر اقشار میانی جامعه نسبت بگذشته رشد بهتری پیدا کرده اند و …

Read More »