Tag Archives: کارزارجهانی

حمایت بیش از هزار شخصیت و کوشنده فرهنگی سیاسی از کارزار جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی

حمایت بیش از هزار شخصیت و کوشنده سیاسی و فرهنگی از داخل و خارج از کشور از بیانیه از کارزارِ جهانیِ برای آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی، ودادخواهی درایران حمایت کنید ! هموطنان دردمند وجود زندانی سیاسی و عقیدتی درجمهوری اسلامی سرشت آزادی ستیزی و وستمگرانه این حکومت را بازمی تاباند. هم …

Read More »