کبری قاسمی، از قدیمی‌ترین اعضای زمانه بازنشسته می‌شود. او هم در بخش مدیریت همراه زمانه بود و هم در تحریریه. تعهد او به زمانه و به آرمان‌های انسانی باعث شد تا لحظه بازنشستگی باشور و شوق با زمانه همکاری کند.

کبری قاسمی در تحریریه در حوزه زنان، سیاست، روان شناسی و جامعه شناسی و فرهنگ فعال بود. او با جامعه ایرانیان هلند نیز رابطه‌ای پویا داشت. کبری قاسمی برای همکاران زمانه همواره نماد مثبت اندیشی و امید بوده و هست. حال که بازنشسته می‌شود با او درباره تجربه همکاری اش با زمانه و بازنشستگی گفت‌وگو کرده‌ایم:

■ گفت‌وگو با کبری قاسمی را بشنوید:

کبری قاسمی در این گفت‌وگو از تجربیاتش در سال‌های همکاری با زمانه می‌گوید. به گفته او «زمانه» برایش نمادی کوچک از جامعه ایران است.