کتاب شناسی آثار دکتر حمید عنایت (۳)، مجید شمس

کتاب شناسی آثار دکتر حمید عنایت (۳)

مجید شمس

تالیفات به زبان فارسی (کتب، مجموعه مقالات، ویرایش، و درس گفتارها)

تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام، درس گفتار، دانشگاه تهران، ۱۳۴

تاریخ اندیشه های سیاسی در اسلام، درس گفتار، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۱۳۴۸ ـ ۱۳۴۹.

بنیاد فلسفه سیاسی در غرب: از هراکلیت تا هابز، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۹ چاپ دوم با تجدید نظر کامل، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۱.

اسلام و سوسیالیسم در مصر: مجموعه مقالات، تهران: انتشارات فرمند، ۱۳۵۱.

جهانی از خود بیگانه: مجموعه مقالات، تهران: انتشارات فرمند، ۱۳۵۱.

شش گفتار در باره دین و جامعه، تهران: کتاب موج، ۱۳۵۲.

نهادها و اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام، درس گفتار، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۱۳۵۳ ـ

۱۳۵۲.

حمید عنایت و داریوش آشوری (ویراسته)، پیشنهاد شما چیست؟ (شماره ۳): بخشی از واژه های علوم اجتماعی، فراهم آورده گروه واژه گزینی علوم

اجتماعی، پیشگفتار از صادق کیا، تهران: فرهنگستان زبان ایران، ۱۳۵۳.

اقدس ملک (فراهم آورنده)، فهرست توصیفی کتابشناسی علوم سیاسی، زیر نظر دکتر حمید عنایت، با همکاری دکتر ابوالفضل قاضی و دکتر محمدرضا

جلیلی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۴.

حمید عنایت، سیری در اندیشه سیاسی عرب: از حمله ناپلئون به مصر تا جنگ جهانی دوم، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۶؛ چاپ دوم، تهران: انتشارات امیرکبیر،

۱۳۵۸.

 

گزیده مقالات، گفتگو، و نقد کتاب به زبان فارسی (تالیف)

ضوابط مناسبات در روابط بین الملل، مجله سخن، سال ۷، شماره ۱۱، تهران، ۱۳۳۷.

یادداشتی درباره مسئله زبان در هند، مجله سخن، سال ۹، شماره ۵، تهران: مرداد ۱۳۳۷، صص ۴۶۸ ـ ۴۶۵.

کارنامه سازمان ملل متحد، مجله سخن، سال ۱۰، شماره ۲، تهران: اردیبهشت ۱۳۳۸، صص ۱۶۶ ـ ۱۶۱.

مقام دانش و فن در پیشرفت اقتصادی، مجله نگین، سال ۲، شماره ۷، تهران: آذر ۱۳۴۵، صص ۲۰ ـ ۱۸.

مسائل دانشجویان ایرانی در بریتانیا، مجله نگین، سال ۲، شماره ۹ (۲۱)، تهران ۱۳۴۵.

ملاحظاتی درباره همزیستی اعراب و اسرائیل، مجله نگین، سال ۳، شماره ۲۶، تهران: تیر ۱۳۴۶.

اوپک و عوامل تضعیف قیمت نفت خام، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره های ۱۵ و ۱۶، تهران: بهمن ۱۳۴۶، صص ۴۳ ـ ۱۲.

آزادی علمی، مجله نگین، سال ۳، شماره ۲۸، تهران، ۱۳۴۶.

نقدی بر کتاب «انقلاب ناتمام» ایزاک دویچر، مجله نگین، سال ۳، شماره ۲۹، تهران، ۱۳۴۷.

روح علمی و شناخت حقیقت، مجله راهنمای کتاب، سال ۱۱، شماره ۶، تهران: ۱۳۴۸؛ تجدید چاپ در مجله آینده، سال ۸، شماره ۶، تهران: شهریور

۱۳۶۱، صص ۳۰۵ ـ ۳۰۳.

تحقیق علمی در دانشگاه های آمریکا، مجله نگین، سال ۵، تهران، ۱۳۵۰.

اهمیت زبان پارسی از لحاظ علوم اجتماعی، مجله نگین، شماره ۶۸، تهران: ۱۳۴۹، صص ۷ ـ ۵.

حمید عنایت و فلسفه هگل، گفتگوی کریم امامی، نجف دریابندری، جهانگیر افکاری، و حسن مرندی با حمید عنایت، کتاب امروز، شماره ۲، تهران: اسفند

۱۳۵۰، صص ۱۱ ـ ۲.

ایرانیان و بربرها، نقد کتاب شهر زیبای افلاطون و شاهی آرمانی در ایران باستان، تالیف فتح الله مجتبائی (تهران: ۱۳۵۲)، کتاب امروز، سال اول، شماره ۳،

به کوشش کریم امامی، تهران: انتشارات جیبی، زمستان ۱۳۵۳، صص ۳۲ ـ ۲۹.

نظام های فرهنگی و اختلافان بین المللی]، مجله روابط بین الملل، سال ۱، شماره ۳، تهران: دانشگاه تهران، موسسه روابط بین الملل، ۱۳۵۴.

جوابی به یک نقد، مجله نگین، سال ۱۳، شماره ۱۵۰، تهران: آبان ۱۳۵۶، صص ۱۴ ـ ۱۲.

در حاشیه برخورد آراء در انقلاب مشروطیت، یادنامه استاد شهید مرتضی مطهری، جلد دوم، ویراسته عبدالکریم سروش، تهران، ۱۳۶۳، صص ۱۵۸ ـ ۱۴۷.

 

کتابهای ترجمه شده به زبان فارسی توسط دکتر حمید عنایت

جورج برنارد شاو، جک لندن، و گی دو موپاسان، سه داستان، به انتخاب و ترجمه حمید عنایت، شامل: جورج برنارد شاو، انتقام معجزه آسا؛ گی دو

موپاسان، بابای سیمون؛ جک لندن، نیروی نیرومندان، چاپ اول، تهران: کتابفروشی حکمت، ۱۳۳۳.

رومن رولان، سه آهنگساز (واگنر، موزارت، و برلیوز)، ترجمه حمید عنایت، چاپ اول، تهران: انتشارات صفی علیشاه، ۱۳۳۴؛ چاپ دوم، تهران، ۱۳۴۶؛ چاپ

سوم، تهران، ۱۳۵۴؛ چاپ چهارم، تهران: انتشارات کتابهای جیبی و امیرکبیر، ۱۳۵۷.

ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، چاپ اول، تهران: انتشارات نیل، ۱۳۳۷؛ چاپ دوم، تهران، ۱۳۴۹؛ چاپ سوم، تهران: انتشارات کتابهای جیبی،

۱۳۵۸.

ویل دورانت، تاریخ تمدن: جلد سوم، قیصر و مسیح (کتاب اول و دوم: جمهوری و انقلاب)، ترجمه حمید عنایت، چاپ اول، تهران: انتشارات اقبال، ۱۳۴۱.

و. ت. ستیس، فلسفه هگل، ترجمه حمید عنایت، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۷؛ چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۱؛ چاپ سوم، تهران: انتشارات کتابهای جیبی، ۱۳۵۲.

دیوید هیوم، تاریخ طبیعی دین، ترجمه حمید عنایت، چاپ اول، تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۴۸؛ چاپ دوم، تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۶؛ چاپ سوم،

تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۰.

ادموند لیچ، لوی استروس، ترجمه حمید عنایت، چاپ اول، تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۰.

السدر مک اینتایر، مارکوزه، ترجمه حمید عنایت، چاپ اول، تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۲؛ چاپ دوم، تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۴.

گ. و. ف. هگل، خدایگان و بنده، با تفسیر الکساندر کوژو، ترجمه حمید عنایت، چاپ اول، تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۲؛ چاپ دوم، تهران: انتشارات

خوارزمی، ۱۳۵۴.

گ. و. ف. هگل، عقل در تاریخ، ترجمه حمید عنایت، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف)، ۱۳۵۶.

امانوئل کانت، بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق [گفتاری در حکمت کردار]، ترجمه حمید عنایت و علی قیصری، چاپ اول، تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۹.

 

کتاب به زبان انگلیسی (تالیف)

▪ Hamid Enayat, Modern Islamic Political Thought: The Response of the Shi`i and Sunni Muslims to the Twentieth Century, The Macmillan

Press Ltd., London & Basingstoke, 1982.

از این کتاب دو ترجمه به فارسی موجود است، به مشخصات زیر:

ـ حمید عنایت، تفکر نوین سیاسی اسلام، ترجمه ابوطالب صارمی، چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۲.

ـ اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، چاپ اول، تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۲.

 

مقالات و نقد کتاب به زبان انگلیسی (تالیف)

▪ Hamid Enayat, “Iran and the Arabs,” in Arab Nationalism and a Wider World, Edited by Sylvia G. Haim, American Academic Association for

Peace in the Middle East, New York, 1971.

▪ Hamid Enayat, “The Muslim Brothers,” in Middle Eastern Studies, October 1971.

▪ Hamid Enayat, “Religion and State in Iran,” in The Muslim World, July 1972.

▪ Hamid Enayat, “The Politics of Iranology,” in Iranian Studies, Vol. VI, No. 1, Winter 1973, pp. 2 ـ 20.

▪ Hamid Enayat, Review of Nikki R. Keddie, Sayyid Jamâl al ـ Din “al ـ ASfghâni”, A Political Biography (University of California Press,

Berkeley & Los Angeles, 1972), in Iranian Studies, Vol. VI, No. 4, Autumn, 1973, pp. 246 ـ 255.

▪ Hamid Enayat, “The State of Social Sciences in Iran,” in Middle East Studies Association Bulletin, Vol. 8, No. 3, October 1974, pp. 1 ـ 12.

▪ Hamid Enayat, “Plato versus Aristotle in Farabi’s Political Thought.” In Iraj Afshâr (ed.), Abu Nasr Fârâbi, Tehran: Tehran University Press,

A Publication of the Central University Library and Archive, 1354 (1976).

▪ Hamid Enayat, “An Outline of the Political Philosophy of the Brethren of Purity (Rasâ’il of the Ikhwân al ـ Safâ),” in Ismaili Contributions to

Islamic Culture, London, 1977.

▪ Hamid Enayat and Leila Ahmed, “The Resurgence of Islam,” in History Today, February 1980.

▪ Hamid Enayat, Review of Farhad Kazemi, Poverty and Revolution in Iran: The Migrant Poor, Urban Marginality and Politics (New York

University Press, 1980); and Michael E. Bonine and Nikki Keddie (eds.), Modern Iran: The Dialectics of Continuity and Change (State

University of New York Press, Albany, 1981), in Third World Quarterly, Vol. 4, No. 1, January 1982, pp. 154 ـ 156.

▪ Hamid Enayat, “Revolution in Iran 1979: Religion as Political Ideology,” in Noel O. Sullivan (ed.), Revolutionary Theory and Political Reality,

Brighton, Sussex: Wheatsheaf Books Ltd., 1983, pp. 191 ـ 206.

▪ Hamid Enayat, “Iran: Khumayni’s Concept of the Guardianship of the Jurisconsult;” in James P. Piscatori (ed.), Islam in the Political

Process, Cambridge and London: Cambridge University Press, 1983, pp. 160 ـ 180.

 

در یادبود حمید عنایت (به زبان فارسی)

دکتر حمید عنایت درگذشت، روزنامه اطلاعات، تهران، شماره ۱۶۷۸۵، سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۶۱، ص ۲.

درگذشت دکتر حمید عنایت، نشر دانش، سال ۲، شماره ۵، تهران، مرداد و شهریور ۱۳۶۱، ص ۷۴.

ایرج افشار، حمید عنایت (۱۳۶۱ ـ ۱۳۱۱)، مجله آینده، سال ۸، شماره ۶، تهران، شهریور ۱۳۶۱، صص ۳۰۷ ـ ۳۰۵.

جعفر شیخ الاسلامی، به یاد حمید عنایت، مجله آینده، سال ۸، شماره ۷، تهران، مهر ۱۳۶۱، ۳۸۶ ـ ۳۷۵.

محمود عاصمی، حمید عنایت، مجله کاوه، سال ۱۸، شماره ۲ (۷۵)، مهر ۱۳۶۱، صص ۵۸ ـ ۵۶.

س. ا.، خاطره ای از حمید عنایت، مجله کاوه، سال ۱۸، شماره ۲ (۷۵)، مهر ۱۳۶۱، صص ۶۶ ـ ۵۸

کریم امامی، سخنی دیگر در سوگ حمید عنایت، مجله آینده، سال ۸، شماره ۱۰، تهران، دی ۱۳۶۱، صص ۶۶۱ ـ ۶۵۷.

محمود عنایت، برادرم حمید، مجله آینده، سال ۸، شماره ۱۱، تهران، بهمن ۱۳۶۱، صص ۷۵۱ ـ ۷۴۴.

محمد علی همایون کاتوزیان، یادی از حمید عنایت، الفبا (دوره جدید)، شماره ۱، پاریس، زمستان ۱۳۶۱ (۱۹۸۳ میلادی)، صص ۱۵۷ ـ ۱۵۶کریم اشراق،

حمید عنایت، مجله آینده، سال ۹، شماره های ۴ ـ ۳، تهران، اردیبهشت و خرداد ۱۳۶۲، صص ۲۷۵ ـ ۲۷۲.

حسن شایگان، انوشه باد یاد عنایت، مجله آینده، سال ۹، شماره های ۱۱ ـ ۱۰، تهران، دی و بهمن ۱۳۶۲، صص ۸۲۵ ـ ۸۲۴ .

 

در یادبود حمید عنایت (به زبان انگلیسی)

Obituary [by Albert Hourani], “Dr Hamid Enayat,” in The Times, London, Tuesday, 3 August 1982, p. 10.

Ahmad Ashraf, “Hamid Enayat (1932 ـ 1982),” in Iranian Studies, Vol. 16, Nos. 1 ـ 2, Winter ـ Spring 1983, pp. 91 ـ 94.

Bahman Roshan, “Hamid Enayat: Scholar, Theorist, Pioneer,” in Arabia: The Islamic World Review, No. 28, December 1983, pp. 62 ـ 64.

مترجم: علی صباغی

 

Facebook Comments Box

About مجید شمس

Check Also

چرادادخواست به اصطلاح ۵٠ هزارامضایی را نباید امضاء کرد‎، دکتر عبدالستار دوشوکی

اخترنیوز، در روزهای گذشته از جانب گروه ها و افراد مختلف بیانیه های متقاوتی برای …

اخبار نقض حقوق بشر در ایران

اخبار هفتگی نقض حقوق بشر در ایران با مجید شمس: طرح «رزاق سپاه»؛ مصادره سوخت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *