خامنه اى با زبان زور و اپوزيسيون با همبستگى- عباس(بابک) رحمتی

عباس(بابک) رحمتی
ميگويند زبان ديكتاتور ها همه يكى است و يا به عبارتى زبان زور همه جا يكى است! در زمان انگيزاسيون ديكتاتورِها از انجيل و مسلمانان در زمان حاكميتشان از از قرآن قانون ساختند تا سركوب را بطور شرعى انجام دهند.امروز در ايران شاهد ادامه اين سركوب عريان توسط بقاياى آنها هستيم. رژيم فاشيستى مذهبى هرجا كه بتواند از دين و آوردن آيات قرآن براى سركوب مردم استفاده كرده و ميكند. حتا ، آنجا كه قرآن ميگويد در پذيرش دين اجبارى نيست را نمى بيند و با وعده دادن بهشت و حورى هايش و رودهاى شراب و شير را به مردم وعده ميدهند! در حاليكه در اين دنيا مردم را بخاطر نوشيدن يك ليوان شراب ، ده ها ضربه شلاق ميزند و جريمه هاى سنگين به آنها ميدهند.
بانوان ايران ميگويند ما حجاب اجبارى نمى خواهيم و ما اختيار حجاب خودمان را داريم ولى دولت اعدام و شكنجه ميگويد ما حجاب را قانون كرده ايم و بايد حجاب اجبارى را قبول كنيد. پاسداران امر به معروف بى شرمى را بجايى رسانده اند كه به قبرستانها رفته و سنگ قبرهايى كه فرتورهاى (عكس) بى حجاب در بر دارند را تخريب ميكنند! اين نهايت بى شرمى و سركوب عريان يك رژيم توتاليتر و تماميت خواه است.
ديكتاتورها وقتى به بن بست مي رسند با خواست خود جلو مى روند و گوش به حرف مردم نمى دهند، به شيوه هاى سركوب از نوع ضد انسانى ترين آن متوسل ميشوند. خامنه اى در نماز جمعه ظاهر ميشود و فرمان قتل عام صادر ميكند[١] براى حفظ رژيم سركوبگرش دست به دامن قدرتهاى خارجى ميشود تا مدت مديدى بيشتر جنايت كنند. خمينى گفته بود “حفظ نظام از اوجب واجبات است” يعنى اگر صداى مخالفى را شنيديد دستگير كنيد و يا بكشيد و ديديم كه گفت :”اسلام پوستتان را ميكند!” خامنه اى هم در طول سه دهه اخیر آن گفته را اجرا ميكند. خامنه اى در مقابل ميليونها ايرانى در صدا و سيمايش براى آتش به اختيارانش فرمان شليك صادر ميكند تا رعب و وحشت در جامعه را افزايش دهد ولى ديديم، نتيجه عكس آن ميشود كه ميخواهند. از طرفى، شهامت مردم چندين برابر ميشود. درسال ١٣٨٨ زمان جنبش سبز ، دهها تن را دستگير و در سال ٩٨ در رابطه با گرانى بنزين در سراسر ايران از تهران تا ماهشهر و از ماهشهر تا شيراز و اصفهان و… جنايت كردند و به فرمان ِفرمانده ى درمانده پاسداران او مغز و قلب تعداد زيادى از جوانان را از فاصله هاى يك مترى سوراخ كردند.
خامنه اى از نظر روانى كاملا نا متعادل است و قدرت، او را هم كور و هم كر كرده است. در طول سه دهه در مقاطع مختلف به هرشكلى عقده ها و كمبودهايش را نسبت به مردم نشان داده است. مردم به شيوهاى مختلف در مقابل رژيم عمامه داران مبارزه كرده اند . ولى هربار با جنايات بيشترى مواجه شده اند. سوال اينجاست كه با اين ديكتاتورى و رژيم سركوبگر، چگونه بايد مبارزه كرد؟ چگونه بايد به رژيم فاشيستى مذهبى ضربات كارى تر وارد كرد؟ آيا بايد به مبارزه مسلحانه روى آورد يا بايد به حمايت هاى بين المللى متوسل شد؟ آيا با رژيمى كه بيش از چهاردهه به شكلهاى مختلف جنايت كرده است ميتوان فقط به مبارزات مدنى دلخوش كرد و ادامه داد؟ يا بايد به نوع ديگرى از مبارزه روى آورد؟ آيا بدون سازماندهى و بى برنامه (پلاتفرم).
ميتوان در مقابله با وحوش خامنه اى پيروز شد؟ امروز خامنه اى براى سركوب مردم، متوسل به روسيه و كا گ ب شده است و از ان كمك ميگيرد. آيا مبارزات مدنى مردم جوابگوى اين حجم از سركوب است ؟ در اين ميان ، اپوزيسيون چه نقشى ميتواند داشته باشد؟ آيا اپوزيسيون بدون همبستگى تمامى گروه ها ميتواند كارى از پيش برد؟ خامنه اى از هميارى و ائتلاف بزرگ اپوزيسيون وحشت دارد و به خاط همين مزدورانش را براى اخلال در صف اپوزيسيون بسيج كرده است . وحشت بيشتر خامنه اى ، حمايت دولت هاى قدرتمند و سازمان هاى بين المللى و حقوق بشرى از اپوزيسيون و آلترناتيو ايرانى است !خامنه اى با پشت گرمى به روسيه و چين گفته است؛ “آمريكايى ها ، نقشه هايى كه براى ما كشيده اند ، شكست خواهد خورد، او گفته است ؛ آمريكايى ها مشورت غلط داده اند.”خامنه اى با همين تحليل به روسيه پناه برده است و حاضر شده است كه همراه روسيه در جنگ اوكرائين تمام قد شركت كند، كه البته روى اسب لنگ شرط بندى كرده است. ازطرفى بايد گفت؛ چطور ميشود روسيه اى كه دومين ارتش دنيا را دارد به رژيم فاشيستى مذهبى روى مياورد؟ البته اين نشان از درماندگى روسيه دارد. «پوتين»ميخواهد در تجاوز به اوكرائين شريك جرمى ديگرى براى خود پيدا كند. وگرنه او كسى نيست كه براى رضايت خامنه اى موش بگيرد.خامنه اى حاضر شده است تمام خواسته هاى پوتين را بر آورده كند و خامنه اى جوابى براى آنها ندارد كه به مردم بگويد. خبر خوب اين أست كه دادستان دیوان_جنائی_بین المللی پس از تقاضای ۴۶ کشور پرونده رسیدگی به جنایات در اوکراین را باز کرد- بقول جناب كاوه موسوى ، بی سر و صدا، با چراغ خاموش زیر رادار سیدعلیِ کشور فروش نفهمیده با حمایت علنی از ارباب ور افتاده ‎پوتین کار ما را یکشبه سالها جلو انداخت.[٢]
از طرفى خامنه اى جز روسيه و چين كسى را ندارد كه رژيمش را حفظ كند. او حاضر شده است ايران را در اختيار اين دو قدرت جهانى قرار دهد. در اين سمت مردمان ايران هستند كه ميتوانند اين معامله كثيف را بهم بريزند و وضعيت را عوض كنند. با همبستگى سراسر ايران در داخل و ائتلاف بزرگ اپوزيسيون يكشبه همه چيز را بر سر خامنه اى و سردمدارانش خراب خواهند كرد.

به دلايل زير اين تحليل به واقعيت خواهد پيوست:
١- خامنه اى و تمام عمامه داران پايگاهى در ميان مردم ندارند. حتی تعداد زيادى از اصلاح طلبان طرفدار رژيم هم از خامنه اى و رژيمش بريده و ريزش كرده اند.
٢-اكنون خامنه اى همچون گاو شيردهى شده است كه كشور را در اختيار قدرتهاى جهانى مانند روسيه و چين قرار داده است كه مردم ايران را در مقابل آنها متحدتر خواهد كرد. خامنه اى بازچنين موضعى، خودى هاى خود را هم ازدست خواهد داد. دستگيرى تعداد از طرفدارانش در همين رابطه است.
٣- جمهورى اسلامى بدنبال بمب اتم است كه همين امر باعث متحد شدن كشورها همسايه و اسرائيل شده است. خبرها حاكى از حمله هاى اسرائيل به پايگاههاي اتمى ايران است. نقش آمريكا در اين بين سرنوشت ساز است . خامنه اى يا بايد جام زهر را بنوشد پاى ميز مذاكره بيايد ، يا منتظر حمله هاى إسرائيل و همسايگان ايران باشد.
در اين ميان نقش مردم ايران بسيار مهم است. مردم بايد از تضاد اين كشورها با رژيم بيشترين استفاده را ببرند. رژيم سعى دارد مرتب به شكلهاى مختلف مردم را در مقابل يكديگر قرار دهد . خامنه اى ، در اين روزها مزدوران تازه نفس خود را به خارج فرستاده است تا با افراطى گرى ،اپوزيسيون ايران را تحت تاثير قرار دهد و جّو را آلوده كند تا با اين كار مردم را نسبت به اپوزيسيون بدبين كند . كارى كه چهار دهه انجام داده است. تمامى نيروهاى اپوزيسيون از سياسيون و زندانيان سياسى داخل كه برعليه رژيم مبارزه ميكنند حمايت كنند. در اين ميان به طرفداران مشروطه و مشروطه پادشاهى و… بايد گفت سعى نكنيد كه جوّ را به نفع دشمنان ايران زمين آلوده كنيد تا رژيم از اين آلودگي سوء استفاده كند. بهتر اين است فقط به همبستگى بيانديشيم و به سرنگونى رژيم فاشيستى مذهبى تا بتوانيم از اين پيج سخت و پرسنگلاخ عبور كنيم ، فرداى پسا سرنگونى اين احزاب و شخصيت هاى شاخص سياسى هستند كه ميتوانند مجلس ملى يا مؤسسان را با انتخاب مردم برگزنند ،تا شرايط را براى يك انتخابات آزاد و نظام دموكراتيك آماده كنند.
________________________________________
[١] ٢٩ خرداد ١٣٨٨ نمازجمعه
[٢] از فيسبوك كاوه موسوى:
‏دادستان دیوان جنائی بین المللی پس از تقاضای ۴۶ کشور پرونده رسیدگی بجنایات در اوکراین را باز کرد-بی سر و صدا،با چراغ خاموش،زیر رادار.‎ سیدعلی کشور فروش نفهمیده با حمایت علنی از ارباب ور افتاده ‎پوتین کار ما را یکشبه سالها جلو انداخت. درِ دیوان روی ما باز شد! همه اینها را میگیریم!

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *