پند کنفوسیوس

چه چیز است که انسان را بر تر میسازد؟

تربیت نفس است با رعایت و توجه احترام آمیز؛ انسان برتر بلند نظر است و پیرو کسی نیست.

انسان برتر میخواهد در گفتار آهسته باشد زیرا مردم به آسانی از راه زبان هلاک میشوند. او پیش از آنکه بگوید عمل میکند، چون اموریکه انسان از آن متاثر است بی پایان است و آنچه را میخواهد یا دوست ندارد زیر قاعده و فرمان او نیست.

طبق طبیعت اشیائی که بر سر راه او ظاهر میشوند، خود را تغییر میدهد. انسان برتر هرچه را میخواهد در خود میجوید؛ انسان پست تر هرچه را که میخواهد در دیگران میجوید.

انسان برتر نگران است که مبادا حقیقت رابه دست نیاورد ولی از فقر و درویشی نگران نیست؛ از نداشتن مهارت و توانائی دلتنگ است ولی از اینکه دیگران او را نشناسند دلتنگ نیست.

چیزیکه انسان برتر درآن رودست ندارد فقط اینست؛ کارِ او که دیگران نمیتوانند ببینند!

 

پانویس:

بیشتر میتوانید در مورد: کنفوسیوس کیست از وبسایت «تاریخ ما» بدانید

Facebook Comments

About بابک رفیعی

Check Also

Dr. Dr. med. Rahim Schmidt: Aller beste Medizin ist sachkundige Medizin und Berührung der Seele

:Dr. Dr. med. Rahim Schmidt !Aller beste Medizin ist sachkundige Medizin und Berührung der See …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *