هشدار بی سابقه عفو بین الملل به دولت ایران

اختر نیوز؛ سازمان عفو بین الملل یک روز مانده به روز جهانی حقوق بشر؛ در روز 9 دسامبر در اقدامی بی سابقه در مورد جنایات و کشتار تابستان 67 و همچنین نقض دامنه دار حقوق بشر در ایران هشدار داد و تاکید کرد که در صورت ادامه ی این روند خواهان تحقیقات بین الملی میشود.

اینکه یکی از بزرگترین سازمان های بین المللی حقوق بشری پس از 42 سال جنایات رژیم اسلامی در ایران چنین گزارشی را ارائه داده جای خوشحالیست و این فرصتی بسیار غنیمت برای فعالین حقوق بشر ایرانیست که تلاش کنند تا با کمک عفو بین الملل و سازمان ملل جمهوری اسلامی را به دلیل چند دهه جنایت به دادگاه بین المللی فراخوانند.

بیانیه مطبوعاتی عفو بین الملل به فارسی

عفو بین الملل
اطلاعیه مطبوعاتی
9 دسامبر 2020 – 19 آذر 1399
هشدار کارشناسان سازما ن ملل به مقا مهای ایران ی در مورد کشتار ۶۷ ؛ نقطه عطفی د ر سه دهه
مبارزه برای دادخواهی
گروهی از کارشناسان حقو ق بشر سازمان ملل در اقدامی بیسابقه به دولت ایران هشدا ر داده اند که تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان 13۶۷ میتواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین المللی خواهند کرد. سازمان عفو بین الملل د رآستانه روز جهانی حقو ق بشر از این اقدام مهم در راستای دادخواهی استقبال میکند.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل، گفت نامه ی کارشناسان حقو ق
بشری سازمان ملل متحد به مقامهای ایرانی در مورد کشتار ۶۷ ، تحولی بزرگ و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه
برای پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی به شمار میآید که با تلا ش
خانواده های جانباختگان و بازماندگان این کشتار و پشتیبانی سازمانهای حقوق بشری ایران و سازمان عفو
بین الملل ممکن شده است
الطحاوی افزود کارشناسان ارشد حقو ق بشر سازمان ملل متحد، هرچند دیر، اما اکنون پیامی صریح به مقامهای
ایرانی و جامعه جهانی ارسال کرده اند: ناپدیدسازی های قهری مجرمانه ای که از زمان اعدام های مخفیانه و
فراقضایی تابستان سال ۶۷ تا به امروز ادامه داشته است بیش از این نباید بدون رسیدگی و مجازات باقی بمانند
دهه ها جنایت علیه بشریت
در فاصله اوایل مرداد تا اواسط شهریور سال 1367 ، هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی در سراسر ایران
مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته و سپس به نحو فراقضایی و مخفیانه اعدام شدند.
مقامهای ایرانی در بیش از 30 سال گذشته، چگونگی این اعدامها و محل دفن کشته شدگان را به نحوی نظام مند
و برنامه ریزی شده پنهان ساخته و در نتیجه مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری علیه قربانیان که شامل کشته شدگان
و خانواده ی آنان میشود، شده اند.
کارشناسان سازمان ملل متحد، در نامه 1۸ صفحهای خود که در وهله اول، 3 سپتامبر سال جاری) 13 شهریور(به  به صورت خصوصی به دولت ایران ارسال شده، میگویند
به جد نگران شکایات مطرح شده در مورد تداوم « خودداری }مقا مهای ایرانی{ از افشای سرنوشت قربانیان و مکان}دفن بقایای آنها{ هستند.

در ا ین نامه همچنین آمده است که
خودداری مقامهای ایرانی از ارائه گواهی های مرگ دقیق و جامع به خانواده ها،
تخریب گورهای دسته جمعی، تهدیدها و آزار و اذیت های مداوم خانواده ها، عدم اجرای تحقیقات و محاکمه های
کیفری در مورد کشتارهای صورت گرفته و اظهارات رسمی در انکار یا بی اهمیت جلوه دادن این پرونده ها و برابر
انگاشتن انتقاد از کشتارهای مذکور با حمایت از تروریسم، آنها را بیشتر نگران و مضطرب میکند.

در این نامه تأکید شده است که ناپدیدسازی های قهری قربانیان تا زمان روشن شدن سرنوشت و محل دفن
آنها عملا همچنان ادامه دارند.

مطالبه پاسخگویی
کارشناسان حقو ق بشر سازمان ملل ضمن تقاضای تحقیقات دقیق، بیطرفانه و مستقل درباره پروندههای تمامی
قربانیان، شناسایی و بازگرداندن بقایای جانباختگان به خانوادهها، شناسایی و محاکمه مرتکبین جنایات صورت
گرفته، و اتخاذ اقدامات جبرانی موثر در حق قربانیان؛ از دولت ایران خواسته اند که در کنار سایر موارد، درباره
نکات زیر نیز اطلاعات دقیقی ارائه دهد:
• آیا نام افراد اعدام شده در دفاتر و سامانههای رسمی ثبت مرگ و دفن وارد شده است؛
• اقدامات انجام شده برای تعیین، شناسایی، محافظت و تکریم گورهای دسته جمعی هتک
حرمت شده؛
• اطلاعات روشن در مورد هویت افراد دفن شده در هر یک از گورستانها، و همچنین اطلاعات
مربوط به افراد شناسایی نشده؛
• هرگونه مقرراتی که به خانواده ها امکان میدهد به بزرگداشت و ادای احترام به عزیزانشان در
مکانهای دفن آنها بپردازند؛ و
• مقررات قانونی در جهت حمایت از خانواده ها و مدافعان حقو ق بشری که در جستجو ی
اطلاعات مربوط به سرنوشت و محل دفن قربانیان ناپدیدسازی های قهری و همچنین خواستار
عدالت هستند.
کارشناسان سازمان ملل علاوه بر این اظهار داشته اند که در صورتی که دولت ایران به امتناع از اجرای تعهدات خود تحت قوانین بین المللی حقوق بشر ادامه دهد « آنان از جامعه بین المللی خواهند خواست که در جهت
اجرای تحقیقات و پیگرد موارد مذکور دست به اقدام بزند، از جمله از طریق تاسیس یک روند تحقیقاتی
بین المللی»
از زمان انتشار گزارش سازمان عفو بینالملل با عنوان «اسرار به خون آغشته؛ کشتار ۶۷ – جنایتی علیه بشریت که همچنان ا دامه دارد.» در سال 2018 ، این سازمان به صورت مستمر از شورای حقو ق بشر سازمان ملل درخواست کرده تا مکانیسم بین المللی مستقل، بیطرف و موثری برای پرداختن به مساله مصونیت در قبال جنایات علیه بشریت و سایر جرایم بین المللی که در گزارش مزبور مشخص شده اند، تاسیس کند.

دیانا الطحاوی میگوید گستردگی و غنای تحلیل کارشناسان حقو ق بشر سازمان ملل، گامی اساسی در مسیر فشار مستمر ما بر شورای حقو ق بشر سازمان ملل برای ترغیب آن به اتخاذ اقداماتی است که به مصونیت مرتکبین جنایات علیه بشریت از مجازات، هم جنایاتی که در گذشته صورت گرفته و هم جنایاتی که ادامه دار هستند، پایان دهد.
اطلاعات تکمیلی
کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل که نامه مذکور را تهیه و امضا کرده اند عبارتند از:

اعضای کارگروه ناپدیدسازیهای قهری؛ گزارشگر ویژه اعدام های خودسرانه، شتابزده و فراقضایی؛ گزارشگر ویژه در مورد حق آزادی اجتماع و تجمعات مسالمت آمیز؛ گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران؛ گزارشگر ویژه در زمینه ارتقا و صیانت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین در حین مبارزه با تروریسم؛ گزارشگر ویژه در مورد
شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا ترذیلی؛ گزارشگر ویژه برای ترویج حقیقت، تامین
عدالت، جبران خسارت و ضمانت های عدم تکرار.
عفو بین الملل شواهدی مبنی بر دست داشتن شماری از صاحبان کنونی مناصب بالای قدرت در ناپدیدسازی ها ی قهری و اعدامهای فراقضایی تابستان 13۶۷ جمع آوری کرده است، از جمله: ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه
قضائیه؛ علیرضا آوایی، وزیر دادگستری فعلی؛ مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری و مشاور فعلی رئیس
قوه قضاییه؛ حسینعلی نیری، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات؛ و محمد حسین احمدی، ار اعضای مجلس
خبرگان.

لینک بیانیه مطبوعاتی عفو بین الملل به انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/12/iran-un-calls-for-accountability-on-1988-prison-massacres-marks-turning-point-in-three-decade-struggle (https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/12/iran-un-calls-for-accountability-on-1988-prison-massacres-marks-turning-point-in-three-decade-struggle/)/

 

Facebook Comments Box

About اختر نیوز

Check Also

آگهی گردهمایی کلن بیاد جانباختگان67 و همه قربانیان چهار دهه گذشته

بار دیگر در کلن بیاد جانباختگان سال ۶۷ و همه جانباختگانی که در طی ۴۳ …

خاطرات سپیده قلیان در زندان های مخوف جمهوری اسلامی؛ شب بو عثمانپور

مسئولیت مطالب نویسندگان بر عهده نویسندگان می باشد و اختر نیوز به عنوان تریبونی آزاد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *